Tìm hiểu ý nghĩa 2 chữ "Cao Đài"

 

TÌM HIỂU Ý NGHĨA 2 CHỮ “CAO ĐÀI”

Huệ -Ý

(Trích TSCĐGL Tây Đức số 34)

 Trong bài này, chúng tôi không đưa ra ý kiến mới mà chỉ tổng hợp các tài liệu từng đề cập đến danh xưng “Cao Ðài” theo một bố cục tương đối rõ ràng mạch lạc, để chư độc giả tham khảo.  Read more about Tìm hiểu ý nghĩa 2 chữ "Cao Đài"