Hằng niệm Lục Tự Di Đà – Nam Mô A Di Đà Phật

praying
HẰNG NIỆM LỤC TỰ DI ĐÀ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Niệm Phật mở trí thông minh,
Bao nhiêu tội chướng chẳng sinh vào lòng.
 
Niệm Phật cứu độ tổ tông,
Khỏi nơi biển khổ thoát vòng sông mê.
 
Niệm Phật tộc họ đề huề,
Mọi nhà sum họp chẳng hề ghét nhau.
 
Niệm Phật bớt sự ốm đau,
Bao nhiêu bệnh tật mau mau hết liền.
 
Niệm Phật có phúc có duyên,
Tiến tài, tiến lợi bình yên cửa nhà.
 
Niệm Phật oan trái trả xong,
Nợ nần kiếp trước hết mong hết đòi.
Niệm Phật sẽ sống trọn đời,
Khỏi vòng nước lửa, khỏi nơi hung tàn.
Trích lời kinh Phật.
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM chủ về tâm hữu tín thành,
không cầu lợi, bất cầu danh,
A chừa dâm dục nuôi tinh khí,
DI bỏ lắng lo luyện báu lành,
ĐÀ đắc Kim Thân danh bất hoại,
PHẬT thành Xá Lợi hựu vô sanh.

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *