Tìm hiểu Đấng Giáo Chủ Đạo Cao Đài

 

 

Xưa nay mỗi Tôn giáo ra đời đều có một vị Giáo Chủ của Tôn giáo đó. Như: Đạo Phật có Đức Thích Ca Mâu Ni, Đạo Lão có Đức Lão Tử, Đạo Khổng có Đức Khổng Phu Tử, Đạo Thiên Chúa có Đức Chúa Jésus, Đạo Hồi có Đức MaHoMet v.v… Mỗi vị Giáo chủ được các sách sử ghi chép rất rõ ràng cụ thể từng chi tiết, nào cách ăn lối ở, xứ sở tông môn, da thịt hình dáng, tập quán ngôn ngữ. Nói chung cả cuộc đời sinh ra và lớn lên, cách tu học, thành Đạo và truyền Đạo của vị Giáo chủ đó. Người ta kể còn nhiều, còn hay và còn hấp dẫn, cho nên các vị Giáo chủ kể trên nói ra ai cũng biết. Riêng về Tôn Giáo Cao Đài ra đời cho đến nay đã gần một thế kỷ mà vị Giáo Chủ Cao Đài rất ít ai biết đến. Thậm chí có rất nhiều người là tín đồ của Đạo Cao Đài cũng không hiểu biết được vị Giáo chủ của mình như thế nào. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đấng Giáo Chủ Đạo Cao Đài không giống như các vị Giáo chủ của các Tôn giáo khác. Ngài là một Đấng không phải bằng thịt bằng da, hay sống giữa đời thường như chúng ta. Như vậy Đấng Giáo Chủ của Đạo Cao Đài như thế nào? Ngài có quê hương xứ sở như các vị Giáo Chủ khác hay không? Lịch sử của Ngài ra sao mà ít ai hiểu biết về Ngài? Để hiểu rõ thêm về Đức Giáo Chủ của Đạo Cao Đài chúng ta cùng tìm hiểu qua từng bước sau: Read more about Tìm hiểu Đấng Giáo Chủ Đạo Cao Đài