Ngũ Giới Cấm

NGŨ GIỚI CẤM Tý thời, 17 tháng 8 Canh Tý (07-10-1960) THI LÊ dân có biết Đạo Trời khai, SƠN hiệp chơn nhơn chiếm thượng đài, THÁNH xuất hựu thành công phổ tế, MẪU minh cơ lý tiếp thời lai. LÊ SƠN THÁNH MẪU mừng các con nam nữ. Giờ nay Ta thừa lịnh Đức DIÊU […]