Ích lợi của việc trì tụng kinh

   
 

 

Có rất nhiều cách để thực hiện các pháp môn tu học. Tuy nhiên theo thiển ý của Chánh Tuân thì chúng ta có một phương pháp thực hiện thật đơn giản nhưng rất hiệu quả. Đó là: Hằng niệm danh hiệu Thầy cùng các Đấng Thiêng liêng và trì tụng một số bài kinh như: “Di Lặc Chơn Kinh”; “Kinh Cứu Khổ” và “Bát Nhã Tâm Kinh”.

Read more about Ích lợi của việc trì tụng kinh