24 điều Thế Luật

24 ĐIỀU THẾ LUẬT
Người được Nhập môn hành Đạo phải tuân y Thế Luật như sau nầy: 
Điều thứ nhứt:
Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong đường Đạo và đường Đời. 
Điều thứ hai:
Nhập Đạo rồi thì phải quên những việc oán thù nhau khi trước; phải tránh việc ganh ghét, tranh đua và kiện cáo; phải nhẫn nhịn và hòa thuận với nhau. Rủi có điều chi xích mích, phải vui nghe người làm đầu trong Họ phân giải. 
Điều thứ ba:
Nam giữ Tam cang, Ngũ thường là nguồn cội của Nhơn Đạo; Nữ giữ Tam tùng, Tứ đức.
Điều thứ tư:
Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh: ôn, lương, cung, khiêm, nhượng. 
Điều thứ năm:
Đối với hàng Đạo hữu phải nuôi nấng cái tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây liên lạc. Trong hàng tín đồ còn ở thế phải nhớ 2 dịp Tang và Hôn. 
Điều thứ sáu:
Việc hôn là việc rất trọng của đời người. Phải chọn hôn trong người đồng Đạo; trừ ra khi nào người ngoài ưng thuận nhập môn thì mới được kết làm giai ngẫu. 
Điều thứ bảy:
Tám ngày trước lễ Sính, chủ hôn trai phải dán bố cáo nơi Thánh Thất sở tại cho bổn đạo hay, sau khỏi điều trắc trở. 
Điều thứ tám:
Làm lễ Sính rồi hai đàn trai và gái phải đến Thánh Thất mà cầu lễ Chứng Hôn. 
Điều thứ chín:
Cấm người trong Đạo, từ ngày ban hành Luật này về sau, không được cưới hầu thiếp. Rủi có chích lẻ giữa đường thì được chấp nối.
Thảng như phụ nữ kia không con nối hậu thì Thầy cũng rộng cho đặng phép cưới thiếp, song chính mình chánh thê đứng cưới mới đặng. 
Điều thứ mười:
Trừ ra có ngoại tình hay là thất hiếu với công cô, vợ chồng người đạo không được để bỏ nhau. 
Điều thứ mười một:
Con nít mới sanh phải chọn cha và mẹ đỡ đầu cho nó, phòng sau bảo hộ nó lúc rủi phải thân côi. 
Điều thứ mười hai:
Đứa con nít khi được một tháng sắp lên phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ  Tắm Thánh và ghi vào bộ sanh của bổn Đạo.
Điều thứ mười ba:
Buộc cha mẹ khi con nít từ 6 tuổi đến 12 tuổi phải cho con vào trường học chữ hay là học đạo. 
Điều thứ mười bốn:
Trong bổn đạo xảy có người mãn phần qui vị thì chư tín đồ trong họ phải chung cùng đến giúp và chia buồn với tang chủ.
Mỗi Họ cũng nên lập một Nghĩa Địa riêng. 
Điều thứ mười lăm:
Người làm đầu trong Họ, khi tang chủ mời, phải đến hiệp với chư tín đồ trong Họ, làm lễ Cầu Siêu cho vong linh theo Tân Luật và đưa xác đến mộ phần. 
Điều thứ mười sáu:
Trong việc tống chung, không nên xa xỉ, không nên để lâu ngày, không nên dùng đồ âm công có màu sắc lòe loẹt, chỉ dùng toàn đồ trắng, không nên đãi đằng rầm rộ mà mất sự nghiêm tịnh và mất dấu ai bi. 
Điều thứ mười bảy:
Trong việc cúng tế vong linh không nên dùng hy sinh, dùng toàn đồ chay thì được phước hơn; không cấm lễ nhạc, song phải dùng lễ nhạc theo Tân Luật. Tang phục thì y như xưa. 
Điều thứ mười tám:
Việc cầu siêu cho vong linh trong tuần cửu Cửu và đến lúc Tiểu, Đại tường, thì do nơi Thánh Thất sở tại mà cầu lễ. Bổn đạo trong Họ, nếu có mời, phải đến mà cầu nguyện. 
Điều thứ mười chín:
Một người trong đạo gặp tai nạn thình lình, thì bổn đạo trong Họ hãy tùy hỷ chung nhau, tư trợ cho qua lúc ngặt nghèo. 
Điều thứ hai mươi:
Kể từ ngày ban hành luật này, người bổn đạo chẳng nên chuyên nghề gì làm cho sát sanh, hại vật; chẳng được làm nghề gì mà đồi phong bại tục; chẳng được soạn hay là ấn hành những truyện phong tình, huê nguyệt, không đặng buôn bán các thứ rượu mạnh và á phiện là vật độc làm cho giảm chất con người.
Người nào đã lầm lỡ phải kiếm thế mà giải nghệ. 
Điều thứ hai mươi mốt:
Người bổn đạo ăn mặc phải cần kiệm, tùy phận, tùy duyên, nên dùng đồ vải bô và giảm bớt hàng lụa. 
Điều thứ hai mươi hai:
Người nào trong Đạo phạm một hay nhiều điều răn cấm trên đây thì mấy người khác trong bổn đạo hay biết phải khuyên giải. Nếu chẳng nghe, phải đến tỏ cho người làm Đầu trong Họ hay, đặng người để lời khuyến dạy. 
Điều thứ hai mươi ba:
Nếu tái phạm hoặc không bỏ nết hư nghiệp quấy thì phải trục xuất, trong bổn đạo không ai đặng nhận nhìn là đạo hữu nữa. 
Điều thứ hai mươi bốn:
Hội Công Đồng có Đầu Sư một phái làm đầu và hai chức sắc hai phái kia nghị sự phán đoán về hình trục xuất theo lời của người làm đầu trong Họ xin. Lịnh này sẽ dán nơi Thánh Thất sở tại cho chư tín đồ rõ biết.
Trích: Tân Luật Cao Đài

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *