Hằng niệm Danh Hiệu Thầy

 

Lời dạy hết sức đặc biệt của Đức Phật Di Lạc Thiên Tôn:

HẰNG NIỆM DANH HIỆU THẦY

(Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát)

 Kệ I
Tám mươi bốn ngàn pháp
Vào thời kỳ mạc kiếp
Dễ tu có một món
Niệm Cao Đài Thượng Đế
Các dục vọng tiêu tan
Tâm trí được sáng suốt
Niệm Thầy một lòng thành
Được trở về Thiên Quốc.


Kệ II
Tất cả tấm lòng thành
Gom vào niệm Thượng Đế
Khi niệm ấy phát lên
Vang rền trong trời đất
Rừng mê cháy sạch không
Biển khổ lấp bằng mặt
Chở trong cái hoát nhiên
Ngộ Thiên + Nhân hiệp nhất.


Kệ III
Niệm Cao Đài Thượng Đế
Nối liền không hề dứt
Lục tặc hết đường sanh
Tam bành không chỗ xuất
Tan dần nẻo ngục môn
Lộ dần đường  Thiên Quốc
Sức mầu nhiệm vô cùng
Khi được dày công đức.


Kệ IV
Ai đứng niệm danh Thầy
Nằm ngồi trì Thượng Phụ
Thức cũng tưởng Cao Đài
Ngủ cũng ghi Thượng Đế
Nói cũng nhớ Nam Mô
Nín cũng ôm đạo sự
Muốn phản bổn hoàn nguyên
Cứ y hành như thế.

Hằng niệm: Nam  Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
(Niệm thành tiếng hoặc niệm trong tâm).

 
 

HẰNG NIỆM LỤC TỰ CAO ĐÀI

 (Nam mô Cao Đài Tiên Ông) 

Lòng dặn lòng đừng xa lục tự,

Câu mật truyền con giữ tinh vi;

Công phu hạnh đức trọn ngày,

Đạt thành Đạo cả huyền vi khó gì.

Ngọc Hoàng Thượng Đế – TGST


Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *