Kinh tam Thừa Chơn Giáo – Quyển 2 Phẩm Trung Thừa

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Năm thứ 37
TAM GIÁO QUI NGUYÊN NGŨ CHI HIỆP NHỨT

KINH
TAM THỪA CHƠN GIÁO

(QUYỂN HAI)
HỘI THÁNH TRUNG ƯƠNG TRUNG VIỆT
TẠI TAM QUAN
1962
Ấn Tống

BỘ PHẬN PHỤC VỤ
PHẨM TRUNG THỪA

Pháp đàn : Bảo Thế Huệ Diệu

Hộ đàn            : Ba vị Giáo Sư
                        : Thái Công Thanh
                        : Ngọc Giới Thanh
                        : Ngọc Cử Thanh

Phò loan         : Huệ Linh Tâm

Điển ký           : Bảo Học, Huệ Hạnh, Phan Thành 
: Đức, Nguyễn Đình Hiền

Chứng đàn      : Quý vị giáo hữu :
                        : Thượng Du Thanh,
: Thượng Mào Thanh
: Thái Kiệm Thanh
: Thái Binh Thanh
: Hương Nhữ, Hương Ngữ (Lễ Sanh)

Hầu đàn          : Quý vị Lễ Sanh, 18 Tộc Đạo
                 : Và nam nữ lưỡng phái

THÁNH TỰA
TRUNG THỪA CHƠN GIÁO

THI

NGỌC bửu ẩn sơn khách hảo tầm
LỊCH trình hành đạo chỉ phương châm;
NGUYỆT minh dạ dạ nhơn tâm tỉnh,
GIÁNG bút khai đề diệu lý thâm.

NGỌC LỊCH NGUYỆT- Bần Đạo đắc lịnh TAM GIÁO giao phó xem qua Trung Thừa Chơn Giáo và tỏ ít lời bình phẩm.

Quyển Trung Thừa Chơn Giáo tức là quyển Hai trong kinh Tam Thừa Chơn Giáo gồm 18 thiên và một đoạn kết luận.

1. Tôn chỉ Đại Đạo
            2. Nhân sinh quan
3. Bản thân người hướng đạo
4. Đoạn thất tình
5. Đoạn trừ lục dục
6. Lập thân hành đạo
7. Giác ngộ hồi minh
8. Tự trọng thân danh
9. Tinh thần trách nhiệm
10. Đức từ khiêm tốn
11. Đức lượng khoan dung
12. Tinh thần hoà hiệp
13. Tinh thần kiên nhẫn
14. Luyện đức chí thành
15. Giữ lẽ công bình
16. Nuôi lòng bác ái
17. Đức từ bi
18. Phương châm hành đạo
19. Hoàn kinh Trung Thừa.

Thiết nghĩ ở thế gian, mọi người đều lần lượt tìm đường dưỡng trí tu thân trong năm đường chánh đạo là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Vì vậy mà quyển kinh Tiểu Thừa Chơn Giáo là đoạn đầu dạy người trong vòng Nhơn Đạo Thần Đạo. Đến quyển Trung Thừa đây đưa người tu vào Thánh Đạo để dọn mình vào Tiên Đạo Phật Đạo.

Lành thay ! Phước thay ! cho những ai được đọc quyển kinh TRUNG THỪA này mà trọn lòng thiệt ý thực hành thì cửa Thiên Đàng không xa vậy.

THI
Thánh tựa phụng đề xét lý minh,
Thay lời phi lộ Trung Thừa kinh;
Thế gian nhơn loại xem, cần học,
Mười tám thiên trên rõ lý, tình.

Bần Đạo trao lời Huệ Lương xem qua và phụ hoà phàm tựa. Vậy Bần Đạo xin giã từ. THĂNG

PHÀM TỰA

Trước đây không lâu, chúng tôi đã hân hạnh được Ơn Trên giao phó việc soạn bài phàm tựa để giới thiệu quyển kinh Tiểu Thừa Chơn Giáo (Quyển 1 của bộ kinh Tam Thừa Chơn Giáo) dành cho chư thiện tín trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Nay đến lượt quyển kinh Trung Phẩm (thuộc Trung Thừa) trong bộ kinh Tam Thừa Chơn Giáo, chúng tôi cũng lại hân hạnh được Ngài Cố NGỌC ĐẦU SƯ NGỌC LỊCH NGUYỆT, một trong các vị Đại Thiên Phong của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong thời kỳ đạo khai, giáng cơ dạy chúng tôi phải chọn một bài phàm tựa để giới thiệu quyển kinh Trung Phẩm này.

Quyển kinh Trung Phẩm thực ra, được dành cho chư Thiên ân chức sắc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nghĩa là cho những trang có sứ mạng hướng dẫn nhân sanh trên lãnh vực tu hành.

Tuy nói thế chớ tầm quan trọng của quyển kinh nầy vượt ra khỏi phạm vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất xa ở chỗ những đức tính cần thiết cho sự bồi dưỡng phẩm hạnh các bậc Thiên ân, có thể là những bài học giúp ích cho những ai, trong đạo hoặc ngoài đời, quyết chí lần bước vào đường Thánh đức.

Trong quyển kinh này, điểm thứ nhứt đáng chú ý là thứ tự mà các Đấng Thiêng Liêng đã theo để lần lượt giáng đàn tả kinh.

Đầu hết là ĐỨC HUYỀN KHUNG CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI GIÁO CHỦ giáng đàn khai mạc lễ tả kinh và đồng thời giải rõ Tôn Chỉ Mối Đạo của Ngài.

Kế đó là ĐỨC LÝ THÁI BẠCH, GIÁO TÔNG VÔ VI của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Ngài giáng đàn tả đề: Nhân Sinh Quan.

Tiếp theo là ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG, Ngài thường thay thế ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG để điều khiển về phương diện vô vi, một vài Hội Thánh thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG giáng đàn tả đề: Bản Thân Người Hướng Đạo.

Sau ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG lần lượt có các vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, giáng đàn tả kinh, mỗi vị một đề như sau:

– ĐỨC DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN tả đề : Đoạn Thất Tình.
– ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ tả đề: Đoạn Trừ Lục Dục.
– ĐỨC OAI LINH CHÍ THÁNH THÁI ĐÍCH THANH tả đề: Lập Thân Hành Đạo.
– VỊ HUYỀN LINH THÁNH ĐỨC tả đề: Giác Ngộ Hồi Minh.
– Vị QUẢNG THÀNH THÁNH ĐỨC PHAN BỘI CHÂU tả đề: Tự Trọng Thân Danh.
– Vị HUỆ ĐỨC CHƠN NHƠN tả đề: Tinh Thần Trách Nhiệm.
– Đức THƯỢNG CÔNG LÊ VĂN DUYỆT tả đề: Đức Từ Khiêm Tốn.
– Vị THƯỢNG THÀNH THÁNH ĐỨC tả đề: Độ Lượng Khoan Dung.
– Vị QUẢNG Hiệp ĐẠO NHƠN PHAN CHÂU TRINH  tả đề: Tinh Thần Hoà Hiệp.
– ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tả đề: Tinh Thần Kiên Nhẫn.
– ĐỨC NAM HẢI BỒ TÁT tả đề: Luyện Đức Chí Thành.
– ĐỨC KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ tả đề: Giữ Lẽ Công Bình.
– ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN tả đề: Nuôi Lòng Bác Ai.
– ĐỨC THÍCH CA NHƯ LAI tả đề: Đức Từ Bi.
– ĐỨC GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO tả đề: Phương Châm Hành Đạo.
– Sau đó có ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ giáng đàn điểm công quả các phận sự trong việc tả kinh và đồng thời chuẩn phê việc hoàn tất quyển kinh.

Điểm thứ hai đáng để ý là bài Thánh tựa của quyển kinh được một vị Cố Ngọc Đầu Sư giáng cơ tả ra.

Theo Pháp Chánh Truyền thì toàn thể chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài, về phương diện hành chánh đều trực thuộc vị Chánh Ngọc Phối Sư mà vị này lại phải dưới quyền vị Ngọc Đầu Sư, Chưởng Quản phái Ngọc.

Như vậy bài Thánh tựa quyển kinh Trung Phẩm dành cho chư chức sắc lưỡng phái Cửu Trùng Đài do chơn linh một vị Ngọc Đầu Sư tả ra là điều rất hợp lý.

Điểm dáng để ý thứ ba là đề tài do Tam Giáo Thánh Nhơn giảng giải rất là thích hợp với giáo lý ba giáo là Nho, Thích, Đạo.

Thêm vào những đặc sắc trên, các đề tài nói trên được giảng giải dưới hình thức lối phú, lối trường thiên, lối song thất lục bát, và lối thơ tứ cú, bát cú với một lối văn vừa bình dị, vừa lưu loát mà không kém vẻ linh diệu, cao siêu về ý nghĩa. Đó là bằng cớ chứng tỏ một luồng linh điển dồi dào được thể hiện trong khi các Đấng Thiêng Liêng tả các đề tài ấy.

Các đặc sắc nói trên cho thấy rằng quyển kinh Trung Phẩm này là một trong các loại kinh có giá trị trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nó có thể được dùng làm sách giáo khoa trong các hạnh đường về việc bồi dưỡng phẩm hạnh của các bậc Thiên ân.

Giữa thời phong ba bão tố hiện tại, các trang hướng đạo có bổn phận lèo lái con thuyền Đạo, đều ở trong tình trạng các ngư phủ giữa ba đào trong đêm tối ! Quyển kinh Trung Phẩm này sẽ đem lại sự tự tín cho các bậc ấy chẳng khác nào lằn chiếu sáng của các hải đăng đối với các ngư phủ trong tình trạng nói trên.

Vì các lẽ nói trên mà chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển kinh này.

Nay cẩn tựa,

Huệ Lương

ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA
(Tý thời 15 tháng 8 Đ.Đ. 36)

TÔN CHỈ ĐẠI ĐẠO

THI

BẠCH đức luyện nên thể sáng ngời
HẠC về cửa Đạo gọi trần vơi
ĐỒNG tôn chân pháp CAO ĐÀI  hoá
TỬ hạ nhàn tâm rõ báu Trời.

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ chào chư chức sắc Lưỡng đài và chư chức việc Hội thánh cùng toàn thể đàn tiền nam nữ. Giờ này Tiểu Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có ĐẤNG ĐẠI TỪ ĐẠI BI thân lâm chuẩn phê Thánh bút. Vậy tất cả tu chỉnh trật tự thành tâm nghiêm đàn kiến giá.

Tiếp Điễn

 HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI GIÁO CHỦ;

Thầy Linh hồn các con, Thầy mừng tất cả các con nam nữ.

THI

NGỌC thể Thầy khai chốn hạ trần,
HOÀNG môn phân hoá điểm chơn thân;
THƯỢNG đồ Tam Giáo tôn truyền pháp
ĐẾ Đạo nhứt nguyên tổng giác thần,
CAO lập thế gian minh thức phẩm;
ĐÀI ban Thiên tước trưởng hồng ân:
GIÁO thông tôn chỉ vô nhơn ngã,
CHỦ điểm định thành lý cựu tân.

Hôm nay Thầy ngự đàn phê chuẩn ban hành phẩm Trung Thừa để các con sưu tầm chánh lý mà định lập cơ Tu Tiến và xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo.

Cảnh trần gian là nơi sông mê bể khổ mà nước Thiên đàng mới là nơi thanh nhàn miên viễn; nhưng xét vì nhân sanh không phân định rõ ràng, lại cho nơi cảnh trần gian là kiếp sống vĩnh lập, làm cho ngày càng lu mờ linh tánh.

Này các con ôi ! Nhân loại sống giữa cảnh trần hồng vì miếng ăn chỗ ở mà phải cam chịu biết bao trạng thái điêu linh khổ khốc, diễn ra biết bao lớp thương hải tang điền, nồi da xáo thịt, đồng loại tương tàn. Ấy vậy, cũng bởi luật dinh hư tiêu trưởng đã chuyển ứng cho từng thời kỳ mà chính nay là hiện thân của xã hội biến thiên trong buổi đời mạt pháp hạ ngươn. Còn nói đến tôn giáo là nguồn vĩnh lập tinh thần cho đẳng chúng sanh tầm cơ siêu thoát cho biển thần Đạo Đức, nhưng thật ra cũng chỉ được xem như những nếp nhà xưa đồ sộ lưu truyền cho thế hệ mà chủ nhân đã vắng bóng xa hình. Bởi thế cho nên phương tiện cứu cánh tinh thần đã không thị hiện cho thế gian mà còn lung lạc tâm hồn cho đẳng chúng sanh theo đà luận phân công kích.

Ôi thôi thôi !
Đời đã lắm mơ màng mộng ảo: nào lợi, nào quyền, nào văn minh chế tạo, nào đảng phái phân tranh; xuôi đồng loại diễn màn thương hải.

Đạo còn thêm câu chấp giả hình: nào thấp, nào cao, nào sắc tướng điểm pha, nào chánh tà hỗn luận, dẫn chúng sanh đến cảnh mê ly. Rồi hỏi lại thế gian nào con đã biết ?

Đời còn tranh đấu, đời phải khổ vong.
Đạo mãi phân chia, đạo còn bế tắt.
Nhưng đã biết rồi thử định hà phương, để tự cứu mình, giúp đời thoát vòng tân khổ ?

THI

Đời mãi khổ nàn bởi dục tâm,
Đạo còn bận rộn những thanh âm;
Biết đâu truyền thống tôn nghiêm định,
Ngự giải toàn sanh bước lạc lầm.

Hôm nay, Thầy chuyển lập Tam Kỳ Phổ Độ để chấn hưng chánh lý đồng nguyên, để xoá bỏ những cạnh khia ngã chấp sắc màu mà dung hiệp phần tinh ba cổ kim Âu Á trên lập trường duy nhứt, nghĩa là xoá bỏ cái Dị mà đem lại cái Đồng giữa các sắc giáo, để làm phương định cứu thế độ hồn cho đẳng chúng sanh thoát vòng mê tân khổ hải. Các con khá hiểu: Tôn giáo chỉ là một phương thức tổ chức, là một sự sắp đặt có đường lối, được mệnh danh theo từng thời kỳ khai lập cho lý Đạo truyền thành. Tuy nhiên, để minh định cho cơ khai triển tinh thần; danh từ tôn giáo cũng được đề cao trong sử độ, nhưng điều đáng quí nhất là tinh thần đạo đức được thực dụng rõ ràng trong mỗi hiện thân sanh chúng mới bảo tồn cho thể thống trang nghiêm.

Giờ này Thầy không muốn cho cả thế gian ca ngợi Thầy, hoặc xưng tụng Thầy một cách ảo huyền, mà mong sao tất cả con cái của Thầy đã nhập vào trường Đạo đều lập trọn công tu đầy lòng từ bi, bác ái, công bình. Không phân chia rẽ phái, không biệt dị giữa tôn giáo này tôn giáo khác, mà quan trọng hoá chánh lý đồng nguyên và khắc mình trong nhiệm vụ thế Thiên hành đạo của mỗi con có chức vụ hoặc lớn, hoặc nhỏ. Như thế là các con đã làm đúng với Tôn chỉ của Thầy.

Xét vì thời xưa sự giao tiếp không được giao thông trên hoàn vũ, cho nên mỗi giáo chủ thọ lãnh sắc chỉ nơi Thầy lập giáo từng nơi để dạy dỗ chúng sanh, cảm hoá tục đời trở về Lý Đạo; tất nhiên mỗi hình thức tôn giáo có mang theo một bản sắc địa phương trong quá độ. Ấy là cái biệt dị của thông quán tục truyền trong mỗi tôn giáo, nhưng trên phương diện triết lý cao siêu, với mục đích tối thượng là truyền phương định lập tinh thần thuần chơn khiết tịnh để đem lại cuộc đời thuần đức thiện lương, thì dù trên phương diện nào cũng vẫn nằm trong yếu lý.

Ngày nay sự đi lại giữa Đông Tây trong giờ phút tình đời đã được trao đổi, lý đạo cũng trực tiếp cảm thông. Đáng lẽ trong trường hợp thuận tiện các tôn giáo đều thu nhận với nhau trên quan niệm tinh thần, để hiến cho thế gian một cảm giác tinh minh và toàn diện hơn; để cùng nhau chỉnh hoá cuộc đời đem lại hạnh phúc thanh bình cho nhân loại. Nhưng than ôi ! đã không được thế, lại vấp phải cái bịnh cạnh tranh trên hình thức ngày một sôi nổi lên cao, làm cho nhân loại tăng phần mạnh dạn đổ xô vào con đường chiến tranh mâu thuẫn, mạnh được yếu thua.

Vậy, tôn chỉ lập giáo của Thầy mà là sứ mạng của mỗi con  làm cho đường đạo đức được minh hiện rõ ràng trên phương diện thừa truyền thực thọ, để chỉnh đốn tất cả những gì gọi rằng lầm lạc tội lỗi của thế gian, để nêu cao bức tranh thần hội tổng hợp linh huyền cho giữa các Tôn Giáo nhìn lại cái huyển ngã của mình mà tầm về sự thật. Thầy  khuyên tất cả các con hãy tránh những  sự tự tôn, sự công kích hẹp hòi, sự biện phân chia rẽ giữa nhau mà thu hồi cõi lòng an tịnh thân yêu hoà ái đặt theo hướng định Thầy truyền. Nhứt là những con chức sắc chức việc cần trau luyện phẩm độ nhiều hơn, vì là biểu chánh ảnh tùy, gương trong hình sáng. Có như thế các con mới đủ điều kiện xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo ngày một hanh thông sáng tỏ và công tu hành của mỗi con khỏi phải phai nhạt theo thời gian kế hậu.

Khi nay Thầy dạy các con lo xây dựng phần tôn giáo để phản ảnh cái lãnh vực tinh thần đạo đức của 5 lớp học là: Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Các con sẽ có chương trình đối chiếu và cảnh minh những nguyên do lầm lạc, những di truyền thủ lệ; đồng thời các con có dịp tạo nên những phước quả chánh đáng trong quá trình hành đạo tiến lên một mức độ cao hơn và các con sẽ được toại nguyền là ngày nhân loại biết hồi đầu hướng thiện, biết sùng tôn chánh Đạo để cứu rỗi phần chơn hồn thì không còn thiên lệch cái danh từ tôn  giáo và chi phái nữa, mà chỉ trực nhìn ở chỗ chí yếu là chánh pháp siêu nhiên mới đủ hiệu lực để đem lại cuộc thanh bình hạnh phúc giữa lớp sống đời người và mới là nơi định lập vĩnh  viễn cho linh hồn, ấy là ngày Đại Đạo hoằng khai, là sự kết quả của nền Chơn Đạo vận hành từ chỗ Hữu đi đến chỗ vậy.

THI  BÀI

Để thế gian phục hồi lý Đạo,
Thầy chuyển cơ lập Giáo Cao Đài;
Chấn hưng chánh pháp truyền khai,
Cổ kim dung hiệp đề tài  giác linh.
Nêu tôn chỉ  xương minh nguồn sáng,
Tam giáo quy căn bản hội thần;
Mở đường thế giới canh tân:
Đại đồng thiết lập chọn phần tinh ba.
Con hữu duyên Đạo nhà trước gặp,
Lập thân tu xây đắp thống đồ;
Khuếch trương nền tảng quy mô,
Theo cơ linh chuyển lần vô Đức Thành.
Trao Thiên mạng Thầy dành ban phước,
Chỉ lối đi mực thước con làm;
Chương trình Hiệp Ngũ Qui Tam
Bản đồ Thiên hoá tiếp đam hội nầy.
Con nhận thức đủ đầy hư thiệt,
Bước công trình chi tiết lưu thông;
Còn ngày gặp gỡ Tây Đông,
Nêu cao đại thể từ trong thực hành.
Để khái niệm  trọn lành chung cả,
Phẩm Trung Thừa  Thầy hạ sắc phê;
Trước tiên dẫn khởi nhập đề
Tường Minh Tôn Chỉ luận về căn nguyên.
Kể nhân loại đầu tiên từ thuở
Người sanh ra  ghi nhớ thiện từ
Hồn nhiên một khối  vô tư,
Năm châu tản mát định cư từng vùng.
Vui lẽ Đạo thung dung nhàn lạc
Thú thiên nhiên thuần phát cõi lòng,
Lần hồi tập nhiễm phần đông
Mưu cầu lẽ sống tầm trong lợi quyền.
Chinh phục nhau đặt riêng giai cấp
Giữa phú bần cao thấp phân tranh;
Làm cho mất vẻ thiên thành
Cảnh đời mâu thuẫn biến sanh dục tình.
Thầy, THƯỢNG ĐẾ dưỡng sanh vạn loại
Thấy nhơn sanh đi sái công truyền.
Nhứt kỳ chuyển lập phước duyên
Đạo trường đem lại hương nguyền vạn linh.
Chiết dương quang mượn  hình giả thể,
Tam Giáo đồng đại để nêu lên;
NHIÊN ĐĂNG PHẬT ĐỘ tạo nền:
Định cơ siêu thoát vượt trên cảnh đời.
Tiếp hư vô sáng ngời bửu phẩm,
Nếp Tiên phong sưởi ấm chơn hồn;
THÁI THƯỢNG thuyết hóa cao tôn;
Minh minh diệu diệu Càn khôn hiệp thành.
Hoạch Bát quái  đồ sanh biến hoá,
Chưởng Thánh thơ giải toả nhơn tình;
PHỤC HY  khai sáng Đạo Huỳnh:
Truyền cơ nhân bản khai sinh giác đồ.
Miền Đông Á điểm tô ba nhánh
Phương Tây Âu một cảnh sơn hà;
MOSE Thánh thể lập ra :
Mở đường cứu thế thông qua lý Trời.
Ba giải pháp một thời sáng tỏ,
Dạy thế gian lần bỏ tà tâm;
Cải trang từ chỗ saii lầm,
Định chơn thần huệ phương châm lưu hành.
Qua ngươn hội nguồn sanh dinh trưởng,
Cơ tiêu hao đối tượng theo ngày;
Theo đà vật dục chuyển xoay,
Lý đương mòn mõi thay giả hình.
Trước trạng thái điêu linh chơn tánh.
Giữa màn trần tranh cạnh xôn xao,
Nhấp nhô biển khổ sóng gào
Vợi hồn nhân loại bước vào sông mê.
Nhị kỳ chuyển tiếp đề phổ hoá,
Cho kỷ ngươn thừa hạ minh khai
THÍCH CA chấn chỉnh Phật đài:
LÃO ĐAM điều dưỡng thoát thai Tiên hành.
Trên thực tế lưu thanh phẩm độ,
sau định thành công bổ Thần quang,
TRỌNG NI Thánh đức dẫn đàng;
JÉSUS tiếp chuyển cứu an tục đời.
Đem Giáo lý nơi nơi cảnh tĩnh,
Tuy cơ năng phân định giác đồ
Lập thành thể thống qui mô
Phổ thông chánh pháp diễn phô  chơn truyền.
Thầy biện giải căn nguyên con rõ:
Lý Tam Tông hoá độ xưa nay
Để còn hội lãnh trong ngày
Khỏi điều sai lạc dở hay hiểu lầm
Tiếp Phật độ cao thâm huệ mạng,
Minh  tâm rồi chánh đáng giải mê:
Tiên gia siêu việt đường về:
Tu tâm luyện tánh mở đề HƯ VÔ
Phật Tiên vốn khởi hồ thượng đẳng
Phải minh trai mới đặng kim đơn;
Mới thông hư thiệt  tuần huờn:
Chơn hồn trực tiếp linh sơn điểm thành.
Lòng bác ái từ sanh vạn loại
Kịp thú cầm trang trải niềm thương,
Nuôi cơ cảm ứng thông thường
Từ bi phổ cập âm dương vận hành.
Đường Thánh Đạo phân ranh xử thế,
Chỉnh phong cương lập thể Đại đồng;
Chí thành dưỡng tánh tồn tâm
Thứ trung, tinh nhất uyên thâm phước đời.
Phần Thánh Đạo sáng ngời nhân phẩm
Định cang thường tưới tẩm thiên lương;
Hiếu, trung, tín, nghĩa lập trường
Dựng xây nền tảng trên đường tu thân.
Sống giữa cuộc trọng phần hoà lạc,
Đúc nên người thuần phát thế gian;
Chánh danh ngôn thuận đoan trang,
Công bình xử sự một đàng lối chung.
Thoáng nhận thức hình dung ranh giới,
Nhưng tinh thần tiến tới không hai;
Vì rằng nhân đạo cao dày:
Mới mong Thiên đạo còn ngày linh thông.
Cơ nhập thế nếu không trọn cả
Mà vội cầu điểm hoạ kim thân,
Khác nào lầu cất chín tầng:
Mống khơi bải cát bao lần  tốn công.
Nhưng trái lại nếu không Phật Pháp,
Không đoạt cơ linh tháp Tiên gia,
Thì đâu chứng hưởng Bửu toà;
Vô vi nhi hiện vượt qua lý đời.
Bởi thế nên đồng thời sứ mạng,
Phật, Thánh, Tiên nhứt bản cơ vi;
Hễ là cách vật trí tri
Xử thông thế Đạo đúng kỳ luyện phanh.
Nhưng yếu tố nay thành nan giải,
Giữa môn đồ biện cãi thấp cao,
Trọng phần ngã chấp hô hào
Không nhìn toàn diện tiếp giao tinh thần.
Thêm một nỗi chơn thân tiêu tứ,
Phương thực hành khó giữ vẹn nguyên;
Bên trong không đạt chí thiền
Bên ngoài thủ lệ lệch thiên giả trần.
Thử xét kỹ từng phần nêu rõ:
Lời giáo truyền bày tỏ còn ghi,
Rồi nay thể hiện những gì ?
Gọi  rằng cứu cánh mầu vi độ hồn ?
Phật không dạy cao tôn lễ bái,
Tiên đâu bày tệ hại sát sanh;
Thánh môn sao chẳng đức thành,
Ôi, thời mạt pháp phải đành tổn thương ?
Theo màu sắc biến thường cõi tục,
Bụi trần nhơ pha đục nguồn Thiên;
Nổi sôi vật chất kim tiền:
Làm cho hương vị Đạo nguyên  lặng tờ;
Thầy đau đớn con thơ có biết;
Mỗi một phen phải chiết Linh quang
Vì con, con quá bạo tàn,
Chôn vùi ngọc thể diễn màn trái oan.
Nay giữa cuộc thương tan kỷ hạ,
Cả toàn cầu san phả nghĩa nhân;
Vòng quanh theo bóng hung thần
Dục lòng sát phạt giữ phần lợi danh.
Danh lợi khổ rấp ranh giờ phút,
Ác khí tăng từng khúc lên cao;
Bên đài nghiệt cảnh thét gào
Tiếng than đồng loại dẫm màu máu xương.
Đời đã lắm tai ương dồn dập,
Đạo còn mang tranh chấp giả hình
Duy nguy Đời Đạo nan minh
Sông mê nhồi khúc, sóng tình nhiễu nhương
Đâu tìm thấy an bường cảnh lạc,
Hỏi này con đài cát mà chi ?
Màn trần nhuộm vẻ ai bi,
Sầu đông càng lắc, càng khi dẫy đầy.
Tam kỳ chuyển hội này cảnh tỉnh;
Đưa nhã thoàn ổn định căn duyên,
CAO ĐÀI Thầy lập Nam miền,
Chấn hưng thuyết hoá khai nguyên mạch hồng
Vẹt thành kiến Tây Đông từ thuở,
Hiệp ngã đường rộng mở năm chi
Truyền thông đẳng cấp tu trì:
Phục hồi lý đạo cho y thống đồ.
Với sứ mạng thể hồ trọng đại,
Nên trước tiên Thầy giải rõ ràng:
Qui nguyên Tam Giáo chánh đoan,
Mở đường ái chủng nhân hoàn soi chung.
Khuyên con gắng nấu nung chí  cả
Học cho rành phước hoạ vô môn
Để còn nuôi dưỡng linh hồn,
Để còn giữ trọn thần hôn thiện từ.
Con có biết, con hư Thầy khổ;
Khổ vì con chưa độ lập thân,
Mỗi khi xao xuyến tinh thần,
Là cơ   xúc động chơn thân Bửu đồ.
Thầy không dạy Hớn Hồ phân niệm,
Mà mở đầu trang điểm tâm linh;
Dạy con trên quảng hành trình:
Chung đồng nhứt trí xương minh giác thần.
Con rõ biết đừng phân đây đó,
Việc phái chi dứt bỏ tục thường;
Dung hoà sắc Giáo truyền phương:
Tạo nên đường lối thông thường gặp nhau.
Ánh chân lý điểm màu tươi cảnh,
Chuông giải hồn lanh lảnh hồi ngân;
Công tu sắp để trọn phần,
Chương trình năm lớp con lần học thông.
Nhơn, Thần, Thánh hiệp giòng Tiên Phật
Phẩm Trung Thừa xây cất Thầy ban;
Chỉ phương hướng thẳng một đàng:
Giải chơn giả thể nghiêm trang phổ đồng.
Học thấu đáo ra công dìu bạn,
Cãi tục đời bỏ dạng thức mê
Tu cho yên lặng bốn bề,
Dẹp tan nhĩ ngã chấp nê sắc màu.
Tránh những lối ban giao tranh luận.
Bỏ những điều mâu thuẫn sanh đoan;
Luyện nên hạnh Đạo hảo toàn:
Thể hành đại nghĩa   thuận đàng hoà thân.
Gương chơn thật trong ngần sáng chiếu.
Con lo Tu mà hiệu vô cùng;
Là cơ chỉnh hoá trường chung,
Là cơ xúc tiến hội phùng tương quan.
Thầy vận chuyển ngày vàng đem lại,
Con quyết lên trọng đại nghĩa hành;
Lo phần tôn giáo hoàn thành
Chuyển sang Đại Đạo truyền thanh lý đồng.
Con sẽ thấy không không hình tướng,
Trên Cha Trời độ lượng chư linh;
Trần gian hết nỗi bất bình
Tự nhiên sắc  giáo biến hình cơ Trung.
Chỉ còn biết qui tùng lý Đạo,
Đạo thuần chơn chí bảo công truyền,
Nào là chưởng phúc tầm duyên;
Nào là Tiên, Phật, Thánh, Hiền nhàn dung.
Trải qua bao cuộc hãi hùng.
THI
Hãi hùng vì bởi dục tâm sanh
Qua cuộc tang thương Đạo thuận hành,
Thiên tước an hoà trong cảnh khổ;
Nhân quyền xáo trộn buổi đời tranh.
Ba ngôi cứu thế soi hồn tục,
Chín phẩm định cơ dẫn đức thành;
Sự nghiệp tinh thần cao giá quí:
Bảo an trần hạ bước đường thanh.

Giờ hôm nay tất cả các con nam nữ chung đồng tâm nguyện để cầu lễ, Thầy mừng ở cõi lòng của mỗi con trong giờ linh thông truyền cảm. Vậy Thầy ban đồng ân huệ cho mỗi con được an lành trong trường Đại Đạo. Vậy Thầy từ giã. THĂNG

ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA
(Tý thời 20-8 năm Đạo 36)

NHÂN SANH QUAN

THANH CHƠN TIỂU THÁNH chào mừng chư chức sắc lưỡng đài Hội thánh và chư chức việc đàn tiền đẳng đẳng. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO báo cơ; vậy tất cả thành tâm tiếp lịnh, Tiểu Thánh xin chào.

Tiếp Điễn

THI

LÝ hội quần sanh thuyết hoá lai,
THÁI đồng chơn mạng ngưỡng hồng oai
BẠCH đồ hoán thể hồi Thiên phước
GIÁO pháp truyền phương chuyển Thánh hài
TÔNG diễn trọng đề minh giác phẩm
ĐẠI  khai chánh niệm chưởng linh đài
ĐẠO kỳ phổ tận tôn nhân bản
GIÁNG điểm chơn kinh vạn cổ hoài.

LÝ THÁI BẠCH, GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO Lão đại hỷ chư chức sắc lưỡng đài và chức việc đàn tiền nam nữ.

Giờ nay Bần Đạo chuyển cơ thuyết minh đề tài “QUAN NIỆM NHÂN SINH” trong vũ trụ và diễn trình tại sao phẩm vị linh hồn của đẳng chúng sanh không đồng đều tại thế gian và người phải khắc kỷ tu thân, dưỡng sanh tánh mạng để phục hồi nguyên bản.

Cười … Người ấy vốn thọ lãnh một phần chơn dương, tức là linh hồn và một phần chơn âm tạo thành thể xác; nên người là Tiểu Thiên Địa bán âm và bán dương.

Phần quyết định  căn bản để tạo thành  con người hoàn toàn là  chơn linh hồn ngự trị cho toàn diện thể chất. Sự chi phối điểm Linh Quang của Thượng Đế hay là sự chia xẻ phần chơn linh hồn mỗi người đều sáng suốt ngang nhau. Nhưng vì bị ảnh hưởng phần xác thịt hay gọi là phần  “chơn âm” khiêu dẫn qua bao cuộc thăng trầm chuyển thế làm cho sự tiến hoá không đồng đều, nên chia làm ba đẳng cấp sanh linh trong cảnh gian trần.

Đẳng cấp thứ I là: Thượng Phẩm

Bực này giữ trọn Thiên tánh, hay là Thiên mạng,  không cần học với  người phàm trên phương  diện lương tri và lương năng, họ vẫn đủ trí giác để phán đoán hư thiệt giả chơn và giúp ích cho nhơn loại trên bước đường tiến hoá, hòa nhịp với lý hồn nhiên của Tạo Vật và mãn kỳ họ sẽ trở về với khối Đại linh quang là Thượng Đế như các vị Phật, Tiên, Thánh.

Đẳng cấp thứ II là: Trung Phẩm.

Bực này cần phải được sự dìu dắt cảm hoá của bực trên mới trọn đủ khái niệm minh chơn hướng thiện. Họ sẽ hồi đầu giác ngộ một cách nhanh chóng, khi thu nhận được nguồn giáo lý chân chính là lẽ sống thuần  nhiên của nhân loại. Họ sẽ lập nên sự nghiệp tinh thần lưu truyền cho thế hạ để tiến lên phẩm độ  cao trong lãnh vực siêu thoát hoặc hưởng hồng phúc nơi thế  gian ở kiếp sau, như  những minh vương lương tướng, trung thần nghĩa sĩ, các bậc hiền triết học tri và nói chung các thiện tín trong các Giáo Đạo xưa nay.

Đẳng cấp thứ III là: Hạ Phẩm.

Bực này tâm thần mờ tối, tánh khí hung hăng, họ ăn nói ồ ạt, đối xử ngang tàn; vì đã bị thị dục vật chất chi phối qua bao kiếp người du đảng.

Phẩm này tiến hoá rất chậm hoặc có thể tiêu diệt điểm linh quang thuở trước, vì họ không vui nhận ở phương  pháp “tự giác  tu thân” dưỡng sanh tánh mạng, mãi phóng túng theo tập truyền xấu xí như: ích kỷ, tham lam, sắc tài,  hiểm độc, quyền hành nóng nảy, sát phạt gian ngoa; làm cho tiêu mòn dần cái bản tánh NHƯ LAI, nghĩa là lần đi đến chỗ thuần âm trọng trược.

Giữa thời đại mạt pháp thế kỷ 20  này, nói chung nhơn loại phần đông vào Trung Phẩm Hạ Phẩm ? Nhưng bực Trung Phẩm đương thời cũng không thể trực hướng trên lãnh vực Linh giác mà phải bị trào lưu vật chất thúc đẩy vào đường công danh quyền tước, chiến tranh sát phạt nên phải trục xuống hàng Hạ Phẩm.

Muốn nhận thức rõ ràng hơn, chư thiện tâm hãy bình tĩnh tinh thần ôn lại lịch trình tiến hoá của nhân loại qua bao thế hệ để làm môi giới truyền thần mà đối chiếu cho  hiện tại. Có phải trên thực cảnh diễn tràn; thế giới hiện  nay con người đã mất hẵn cái truyền sắc thiên lương, từ tâm thượng đạt. Họ chỉ biết sống với cuộc đời  rộn rã bên ngoài; chỉ biết tranh thủ với quyền lợi nhỏ nhen theo thị dục bản ngã mà đổi lấy dòng uất  hận của đồng loại trên hình thức này hoặc muôn nghìn hình thức khác, đâu tìm thấy được luật công bình, đức bác ái, tánh từ bi trong thực trạng hằng ngày. Thiệt là một trường hỗn loạn thế gian, một lò sát sanh tự diệt.

Ôi đời ! ôi nhân loại ! ôi văn minh vật chất !
Với đức háo sanh Từ bi vô tận của Thượng Đế, Ngài không nỡ nhìn thấy đoàn con mãi chìm đắm nơi khổ hải mịt mờ, mãi giam hãm nơi bức tường  vô minh để hao dần Thiên tánh. Ngài chuyển lập tam kỳ quyết độ toàn linh trở về nguyên bản. Ngài trực tiếp ra kinh sách ban truyền Pháp Chánh để  chỉnh đốn lại phong  hoá luân thường, làm  giới hạn cho chúng sanh dưỡng hồi tánh mạng, lấy tinh thần khiết tịnh cảm ứng hư vô làm cơ siêu thoát cho đẳng linh hồn.

Phẩm Trung Thừa ban hành hôm nay san tập với một chương trình  kỷ yếu theo mức trung bình để điều động kẻ thấp đi lên tiếp màn chân lý; để thu hồi người vọng tâm lỗi bước trở về với đường chánh niệm. Chư Phật, Thánh, Tiên sẽ lần lượt giáo hoá từng đề tài để làm phương pháp chánh kỷ tu thân, dưỡng hồi tánh mạng; nếu tất cả đạo trường đều thực hành đúng đắn sẽ tạo nên thống truyền tinh thần đạo đức làm chuẩn thằng cho cuộc giáo hoá nhơn phong trong xã hội, sẽ cải tạo cuộc đời an cư lạc nghiệp một cách hiệu quả sau này và do đó chuyển sang địa hạt Phật, Tiên tâm phát dễ dàng ở phẩm Thượng Thừa.

PHÚ

Người có sanh rồi có tử,
Tử và sanh, sanh tử lý mầu vi;
Thử xét câu: sanh giả ký tử giả quy,
Quy giữ ký thị thuỳ tri yếu lý.
Đã rằng sống, sống sao thân còn hoại hủy ?
Mà thác rồi thần trí gởi về đâu ?
Kiếp trần gian phỏng lại có bao lâu !
Vô thường ấy cơ cầu ôi Máy Tạo !
Kìa võ trụ  cổ kim thiên vạn hảo,
Nhựt, nguyệt, tinh sơn thảo tứ thời tân,
Để mà chi, hay Tạo Hoá khéo xoay vần
Trêu khách tục tưởng phần theo cát bụi
Máy âm dương nhiệm mầu thay một túi !
Pháp thường hành dung ruổi bánh Thiên luân.
Tại người mê chẳng tỉnh trí xem chừng:
Bươn bả tục, mãi vươn chân mà đắm đuối;
Bao Thánh triết ngàn xưa đâu phận tủi,
Đâu phải là lầm lũi với thương tan,
Đã hiệp thành nguồn sống với Linh quang;
Đem thần huệ truyền dâng cùng Máy Tạo
Chuyển tam huê, triều ngũ khí, hành chơn Đạo.
Định luân thường thiện bảo lý nguyên hanh
Vì lãm thông vạn thức tổng thiên thành,
Nhơn loại ấy trưởng sanh hàm bửu phẩm
Lò cừ đúc điểm linh hồn phúc ấm
Lập thế gian vẻ đậm nét phong quang,
Nương xác thân giả thể chịu cơ hàn
Vun cội phúc sửa sang cho hậu quả;
Lập trường sống nghĩa nhơn gầy mối cả
Tiếp nguồn thiên khai hoá nghiệp tâm cơ
Mặc dầu cho cảnh gởi cũng nên thơ
Đưa bước tiến trên cõi bờ giác niệm
Thân hữu hoại đã tạo nên công thượng điểm
Khí triều ngươn hội chiếm khúc minh châu
Lý hư vô hiệp đủ một tay thâu
Sanh tử thị chung bầu dinh dưỡng trưởng
Tinh thần ấy chơn dương truyền định hướng
Vĩnh thiên thu căn chưởng tử mà sanh
Chữ sắc không quy ký pháp minh hành
Cơ vi diệu chuyển thành cơ chánh hiện
Vì thường tục hiểu lầm theo thể biến
Thể dục tình tiếp diễn nợ oan ươn
Đem kiếp người hãm chặt nơi tứ tường
Trí mờ tối không phương xem Trời lộng
Tưởng là đầy giang san chung thuỷ trọng
Một đời lo tôn thống những gia truyền
Có biết đâu khổ hải với tang điền
Do sống tục lợi quyền gây thảm trạng
Mồi vật chất nhử câu người trí đãng
Rồi vỡ tan chớp nhoáng tợ phù vân
Kìa cổ kim bao lớp nợ phong trần
Sanh thị tử, tử thần đưa lối sẵn
Hỏi đời nay ai là người đã chẳng ?
Chẳng tham gian bã cặn, chẳng công danh ?
Mùi vinh hoa chung cuộc có chi thành
Xem lối cũ trường sanh ai thọ hưởng ?
Hay một kiếp đã rồi không sống gượng !
Nấm mồ trơ cỏ vướng lối sương phong ?
Ba tấc hơi trút lại cảnh gian hồng,
Mai danh cốt chung đồng trong số  phận
Giây   truyền cảm xác hồn  cơ chuyển vận
Xác trược ô nên trực dẫn đắm mê hồn
Rồi biết đâu lãnh vực cõi linh thông
Cam sầu khổ lộn vòng trong ác khí
Sơ luận giải chương đề đôi yếu lý
Cuộc giả chơn quy ký tử và sanh
Đây tiếng chuông Đạo Đức gọi tu hành ?
Dưỡng tánh mạng trở thành ngôi giá bửu.
THI
Bửu phẩm truyền đời thể sắc tươi
Ngàn năm cốt cách thắm duyên Trời
Hiệp thành nghĩa lý nhân quan hiện
Mới rõ Huyền Công tạo lớp người
BÀI
Người sanh trong cõi dương trần
Bịnh già sống thác bao lần thoáng qua
Trẻ thơ cho đến tuổi già
Trăm năm ba vạn, tính ra bao ngày
Hỏi ai biết kiếp đoạ đày
Cái thân giả hoá trả vay nghiệp đời
Phần đông luyến ái chẳng rời
Thị phi đổi lấy tấc hơi thở cùng
Tranh dành đoạt lợi hành hung
Đồ vương trục bá vẫy vùng sớm trưa
Chung quy một mảnh sống thừa
Sống mồi xác thịt thớt thưa tinh thần.
Làm cho mòn mỏi chơn thân
Như Lai  bản tánh tập lần lần sai.
Đa mang nặng nợ sắc tài
Biển trần vùi dập khó hoài vọng ra
Rõ là một giấc Nam Kha
Miên man kẻ tục cười khà nụ mơ
Vì rằng chẳng hiểu Thiên cơ
Chẳng phân áo lý cõi bờ giả chơn
Quên mình sẵn có kim đơn
Sơ khai thượng phẩm chí nhơn chí từ
Nỡ đam danh xấu tục hư
Âm u theo dạng lớp người lại qua
Cổ kim mấy cuộc sơn hà
Nhân tình tráo chác, Trời Già vẫn nguyên
Trời đâu tạo cảnh ảo huyền
Kiếp người vô định ghen phiền thế gian
Bao phen đuốc tuệ truyền sang
Phật, Tiên đưa lối dẫn đàng phước dương
Ngày nay cơ vận tuần hườn
Tam Kỳ Thượng Đế giải cơn muội trần
Dạy người học chữ Tu Thân
Dạy người hồi phục tinh thần Thượng ngươn
Tinh thần chí chánh chí chơn
Minh khai nguồn sáng nghĩa nhơn sống đời
Không làm việc quấy trò chơi
Noi theo Pháp Đạo Thầy Trời bố ban
Từ cơ tiếp xử Nhơn hoàng
Lợi tha ái chủng bảo toàn ân Thiên
Biết dường tạo Phật tác Tiên
Biết phương tiến hoá mối giềng Tạo Đoan
Dạy người thoát lớp mơ màng
Lời ra văn vẻ tâm hàng nghiệt oan.
Chương trình tu học tuyển san
Ấn hành Bửu Phẩm nghiêm trang giáo truyền
Trung thừa biện giải căn nguyên
Trọng phần thực tập nối liền công tu
Vén màn  tình  tục lao tù
Đem về thức niệm ngàn thu thưởng nhàn
Tiền trình giác hoá mở mang
Gọi người trách nhiệm vẹn toàn lương năng
Chủ tâm nguồn cội giáng thăng
Tiếp đề độ dẫn khai tằng lương tri
Lý chơn nhứt quán truyền y
Luyện gìn Thiên tước lần đi Thượng thừa.
THI
Thừa hành Pháp Đạo luyện bên trong
Mới rõ huyền linh cảnh giác thông
Đắc ngộ chơn truyền siêu khổ hải
Tác thành Tiên Phật thế gian không
HỰU
Không ham bã lợi khỏi tơ vương
Đã có thân sanh phải biết đường
Mượn lớp trần gian mà tiến hoá
Nuôi hồn trong sạch hiệp chơn dương.

Đề tài Bần Đạo tới đây tạm dứt, vậy Lão ban ân chung tất cả đàn tiền nam nữ. THĂNG

ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA
(Tý thời 25/8 năm thứ 36)
BẢN THÂN NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

THI

Năm châu bốn biển một Trời chung
Tạo hoá riêng đâu cảnh hãi hùng
Bánh phép xoay vần muôn thuở định
Đòn cân ngang thẳng một đường trung
Dinh hư mấy lớp hồn vân cẩu
Tiêu trưởng bao phen kiếp thạch trùng
Hỏi lại nhơn tình ai đã biết ?
Công danh tính thử có chi cùng ?

HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG đại hỷ chư chức sắc chức việc và toàn thể đàn tiền nam nữ .

Hôm nay Bần Đạo vâng thừa Thánh lệnh  chuyển bút lập đề “Xây Dựng Bản Thân Người Hướng Đạo” trong phẩm Trung Thừa để làm phương định cho thế gian thu hồi Thánh Đức.

Hướng Đạo là người thọ lãnh Thiên ân  nơi Thượng Đế để khai hoá thống truyền Đại Đạo và điều độ  chúng sanh trong việc xử thế tu thân,  Bởi vậy Hướng Đạo là hiện thân của Thượng Đế nơi trần gian, tinh thần của người Hướng Đạo lúc nào cũng được đối chiếu cảnh minh bất cứ trên  một sở hành, một phát tiết đều thích ứng với môn pháp chuẩn thằng của trường Đạo. Người Hướng Đạo có nhận thấy được tầm quan trọng của mình mới đủ tư cách đóng  góp tinh thần vào công cuộc điểm tô cho đại thể. Xét vì  từ xưa nay nhân loại diễn qua bao lớp hưng thạnh suy vong, bao lần an cư lạc nghiệp mà cũng chẳng biết  bao lần khổ hải điêu linh; tất cả những điều đó có thể gọi là do một  phần lớn ảnh hưởng nơi sở hành của bao người quyền trách, Hướng Đạo tạo nên. Vì rằng: Đời cũng như Đạo, người có trách nhiệm nếu được gọi là đàn anh để hướng dẫn cho nhân sanh trong cơ xử thế an nhàn, mà tinh thần của người có trách nhiệm nếu được thuần chơn vô ngã  theo hướng định công nhiên thì đem lại kết quả cho công việc hằng ngày; nghĩa là nhơn sanh được an hưởng thanh  nhàn, noi theo đường sáng  mà tiến hoá theo phẩm độ nhơn phong; còn trái lại, tinh thần người hữu trách mờ tối, vọng tâm, tham tàn, hiểm độc thì than ôi ? biết bao lần  khổ lòng vì những công việc đã tạo nên với chúng sanh trong ngày. Bởi thế nên mục đích lập Giáo kỳ ba của Thượng Đế là để ban hành ân huệ Thiêng liêng cho đẳng chúng sanh được gội nhuần hạnh hưởng. Lẽ tất nhiên trên phương  diện tâm hồn của người chức vụ phải được đào tạo trong  một khuôn viên Đạo pháp tối cao; nghĩa là đối chiếu mỗi sở  hành của trường  đời mà lập thành tánh chất công nhiên của trường Đạo. Phải chỉnh đốn cho được đúng đắn với tinh thần Đạo Đức cao siêu trong công cuộc xử thế. Người Hướng Đạo trong thống đồ Đại Đạo luôn luôn bình tĩnh tâm thần ôn nhuần pháp chánh  để nuôi dưỡng lập trường hành sự trong lãnh vực linh thông. Cần thấy sự liên hệ quan trọng của mỗi một Hướng Đạo đối với đại thể và nhơn sanh trong thời buổi này.

Người Hướng Đạo cần đặt nhiệm vụ hằng ngày với một sứ mạng cao cả, là sẽ thay quyền Thiêng Liêng ban  nguồn ân huệ cho chúng sanh mà bảo tồn thống đạo hơn là nhớ tới quyền hành cao cả của mình đối với nhơn sanh. Phải nhớ câu: “Mẫn sự thận ngôn“, đối với Thượng Đế. Nếu tất cả chư Hướng Đạo trên dưới đồng một chí hướng, rèn luyện chung một lập trường tùy theo phẩm vị và năng lực mà đảm nhận trong nhiệm hành với  một tinh thần sáng suốt theo lời giáo huấn, thì tất cả sẽ đóng góp một  tinh thần trong công việc kiến tạo cho tiền đồ Đại Đạo được vinh quang sáng tỏ.

Bần Đạo xét thấy nói chung: trong trường Đạo có một phần chư Hướng Đạo còn nặng nề với thường tình bản ngã,  cho nên còn phân rẽ phái chi, còn chểnh mảng với nhiệm hành trước lòng tín nhiệm của nhơn sanh.

Về chương trình đào luyện tinh thần Hướng Đạo nơi phẩm  Trung thừa rất nhiều đề tài; vậy từ nay tất cả hãy cố gắng nghiên cứu mà thụ tập cho kỳ được. Tất cả có đặt mức độ tín thành cao cả mới vượt khỏi trở ngại hằng ngày trên đường nhiệm vụ. Về phẩm Trung Thừa, nhiệm vụ người Hướng Đạo ở phạm vi hoạt động, xây dựng, kiến thiết cho tiền đồ Đại Đạo và hướng dẫn cho toàn sanh lần bước tiến theo cơ siêu việt  để cải tạo lấy những lầm lạc tội lỗi của thế tình đã diễn biến khi nay; vậy tất cả chư phận sự cần phải khép mình trong nhiệm vụ để rồi còn ngày kế theo sẽ truyền phương định tịnh trong trường hợp cao hơn.

THI BÀI
Người HƯỚNG ĐẠO luận qua chương mục,
Làm khuôn Thiên rèn đúc tinh thần;
Để mà tạo Đức Thánh nhân
Giúp đời về đạo, đạo tân dân truyền.
Giữa lớp sóng kim tiền vật chất,
Trước trào lưu yếu mất mạnh còn:
Lửa lò đốt cháy tim non
Sanh linh đồ thán mỏi mòn phong quang.
Danh lợi hảo buộc ràng trăm mối
Tước quyền mơ mắt tối tai oa
Rắn đàng dẫn nẽo gà nhà
Béo cò nước đục diễn ra buổi này.
Trí phàm tục đắp xây nên mộng,
Cảnh chim lồng khó ngóng Trời cao;
Lộn quanh bốn vách thăng rào
Cảnh đời chật hẹp xiết bao khổ nàn.
Ai đã biết hành tàng hư thiệt ?
Ai đã tường hung kiết do đâu ?
Thử xem khắp cả hoàn cầu,
Tại sao khổ biến Á Âu dấy tràn ?
Từ mảnh lực tiềm tàng u ẩn
Đến chiến trường huyết hận dòng trôi
Phải chăng Đạo nghĩa suy đồi ?
Nhơn tình thế thái nổi sôi khắp cùng;
Và như thế liệu dùng sao để,
Giải cho đời tiếp thể hà thanh;
Nói lên một tiếng cho rành,
Đâu nguồn hạnh phúc dân sanh hưởng đồng ?
Nào khoa học vận thông trí não,
Nào chuyên  môn tham khảo mọi ngành,
Nào người cái thế hùng anh
Thử đem sức cả định thành buổi nay ?
Một biến thái diễn bày trước mắt,
Một hiện thân điểm sắc mùi trần,
Là phường mọt nước sâu dân;
Lương tri mờ tối tinh thần mông lung.
Tâm bản ngã oai hùng chủ lực
Xuôi trường đời tăng mức phân tranh
Cọp, Rồng há ngại vút nanh,
Sức toan dụng sức, mưu giành ra mưu.
Cờ thế giới đủ chiều thuận nghịch
Cuộc pháo xe thủ địch đài thành
Nhưng dù trăm kế vạn sanh
Không tùng Thiên mạng khó thành định cơ
Thiên mạng ấy tôn thờ Đạo nghĩa,
Tiếp mối Trời gieo tiả Thánh tâm
Không làm việc quấy sai lầm
Không vì tư lợi, không tầm hư danh.
Đây một giải đồ thành Hồng Lạc
Bốn  nghìn năm khai thác dư truyền
Nay nhờ từ huệ Thiêng liêng
Cao Đài chuyển lập mối giềng phổ thông.
Đem trở lại  chữ đồng tâm niệm
Dòng Ma ha khởi điểm lương năng.
Chỉnh nguyên quy pháp chuẩn thằng
Khác  nào đêm tối Thần đăng dẫn đường.
Cơ minh hiện hoằng dương chánh thống
Ba sáu năm gieo giống Thiên lương
Nấu nung chí cả cột rường,
Đỡ nâng vách đổ hèn ươn tục đời.
Nhà Đạo đức chiều mơi cảnh tĩnh
Gọi chúng sanh ổn định tâm thần,
Nương nhờ đuốc ngọc soi chân
Huyền linh trực xúc tạo nhân phúc lành
Để hướng định truyền thành sứ vụ,
Kỷ yếu đồ hàm thụ phương năng
Khuôn Trời thước ngọc giây giăng
Đúc nên thể giác cân bằng lượng muôn.
Đời Đạo ấy cội nguồn thăng giáng
Đã biết đời đủ dạng thức mê
Thì Đạo phải nhớ trọng đề:
Đề tài tu tập mọi bề chỉnh nghi.
Người trách nhiệm thừa y hành sự
Gom bên mình sắc tứ chơn thân
Thường xuyên trọn cả hai phần
Trí, tài, đức, hạnh điểm phân trong ngoài.
Trí không phải lợi thay, danh đổi,
Mà trí là lãnh hội lý chân
Trí không lão luyện tục trần
Trí đây biết được Tân dân sống đời.
Tài không phải ngang Trời chọc đất
Mà tài đây đủ cất nghĩa hành
Tài không tranh lũy, đạt thành
Tài làm nhiệm vụ nhơn sanh cử đồ.
Trí phán đoán giác mê đôi ngả
Trí học thông luật cả Đạo Trời
Tài đem thực dụng chiều mơi
Tài làm việc phải muôn người hưởng chung,
Trí không tính mưu hùng kế dữ
Tài những mong vinh dự giống nòi
Trí không vẽ cọp kêu mời
Tài lành chuyển hướng nhơn loài thương yêu.
Tài, Trí ấy thuận chiều tiến hoá,
Giải màn trần điểm hoạ nhân luân
Truyền hành phước huệ nghĩa nhân
Sử đồ ghi dấu tinh thần hậu tri.
Xem tước lộc tiền tài phấn thổ,
Trọng tín thành quí tợ thiên kim
Lập thân chí quyết ngày đêm
Học cho đến biết tạo thêm ý lành.
Tài trí đã rõ danh chánh thuận,
Đức hạnh còn xây dựng lên cao
Phong nghi tiết tháo dồi dào.
Tượng nên cốt cách thanh tao nhẹ nhàng.
Từ ngôn ngữ nghiêm trng hoà dịu,
Đến hành vi dáng điệu khoan dung
Ở ăn không phải hào hùng
Mà ra thuần nhã chánh trung thiện từ.
Để rèn luyện nên người Hướng Đạo:
Phẩm Trung Thừa Chơn Giáo khai minh
Truy nguyên tất cả bịnh tình,
Chỉ phương Thánh dược trị bình chơn thân
Về Đức Hạnh trọng phần quyết định
Đạo thống truyền yếu lĩnh do đây:
Hữu Tài, vô Đức thêm rầy,
Đức Tài tương đắc dựng xây bửu đồ.
Người Thiên chức điểm tô hoài bão
Cho thể đồng chu đáo hạnh môn
Sớm toan ngự trị cõi lòng
Lập trường hành sự nuôi trong cảnh Thần.
Đem nghĩa cử hằng dâng đức cả
Diệt lục trần công phá thất mê
Thẳng nhìn sanh chúng lập đề
Thu hồi tâm phục chớ hề sai ngoa.
Ngày mở mang hải hà độ lượng
Đức khoan dung, khiêm nhượng hiệp hoà
Công bình chẳng vị cái Ta
Từ tâm, ái chủng đậm đà lý sâu.
Trọng thể thống mở đầu tự trọng
Biết trọng mình mới trọng thể chung
Bấy lâu phiến diện đồ trung;
Xuôi nên trường Đạo lạnh lùng rẽ chia.
Hoặc có kẻ mượn chìa mở khoá,
Lại có người vạch lá tìm sâu,
Ấy là mục kích vô mâu
Làm cho lỗi bắt nhịp cầu ngân giang.
Đạo cứu Đời, Đời đang năm bảy
Mà Đạo còn bận cái tư tâm
Quả nhiên trí thiểu mưu thâm
Lái thuyền chẳng biết thuyền đầm sóng to.
Người Thiên chức chung lò Tạo Hóa
Luyện rèn nên nghĩa cả chí cao
Đem về một mối thân giao
Đổi cơ thần loạn đặt vào tư phong.
Giải cho được chữ đồng Nam Bắc
Tìm cho ra quy tắc Tây Đông
Người sanh trong cõi trần hồng
Truyền đời chỉ một cõi lòng chánh chơn.
Kìa gương các bậc Thánh nhơn,
Đây hàng HƯỚNG ĐẠO thu huờn bản năng.
THI

Bản năng Hướng Đạo gắng thu huờn
Yếu lý kỳ truyền buổi mạt nguơn;
Trí sáng tài hay nung nhãn tuyến,
Đức lành, Hạnh tốt luyện tâm chơn.
Đem thân bảy thước ngăn tình dục,
Nối chí ngàn xưa tiếp nghĩa nhân
Chung sức hội nầy xoay pháp thiện,
Cho hồn chủng loại khỏi cô đơn

Đề tài Bần Đạo tới đây đã hết. Vậy Bần Đạo ban ân chung tất cả trung đàn.

THĂNG

ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA
(Tý thời 1-9 năm 36)

ĐOẠN THẤT TÌNH

THI

THỂ sắc lên cao Đạo nghĩa hành,
LIÊN đồng tất cả chí hùng anh;
TIÊN chơn thoát hoá thay hồn tục
NỮ độ Nam phong đức thượng thành.

THỂ LIÊN TIÊN NỮ, chị chào tất cả đàn tiền; Giờ hôm nay chị thừa lệnh KIM MẪU TỪ TÔN báo cơ, vậy tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lễ, Chị chào xuất ngoại.

Tiếp Điễn

THI

DIÊU gợi tinh thần dạy các con,
TRÌ đồ giả tục có chi con;
KIM thân luyện đặng ngàn thu hưởng
MẪU mạng làm nên một thuở tròn,
VÔ giá báu truyền nơi cửa Đạo
CỰC kỳ hạnh hưởng chốn Tiên non,
TỪ ân Mẹ sẵn đưa tay dắt:
TÔN hiệp đường ngay trẻ bước dòn.

Mẹ Linh Hồn các con, Mẹ mừng tất cả các con nam nữ; Mẹ miễn lễ các con đàn tiền tịnh toạ hầu nghe lời giáo huấn chung.

Với chương trình phẩm Trung Thừa là đào tạo các con trở thành những chức sắc, chức việc xả thân hành Đạo, đủ tinh thần nghị lực để tiến đến phẩm độ cao minh, hầu đóng góp vào công cuộc xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo và tạo nên Thánh vị nơi thế gian.

Điều ấy không khó, mà chỉ khó ở chỗ: là các con nếu chưa đặt tâm thành định hướng trong công việc cải tạo tinh thần.

Mẹ sẵn sàng dìu dắt và ban ân lành cho mỗi con đã nhịp theo cơ khai triển tinh thần.

Với Tôn chỉ lập giáo và chương trình cải tạo nhơn phong trong Kỳ Ba Phổ Độ các con đã học vừa qua là một chương trình san tập thích ứng theo đường lối tinh tiến Đạo Đức, để chỉnh đốn tất cả những điều sai lệch mà đem lại tinh thần minh chơn chí thiện. Vậy Mẹ mong rằng tất cả  các con hãy cố gắng với tinh thần “học được làm y, ngôn hành tương đắc” sau mỗi giờ tu tiến.

Đàn nay Mẹ thuyết minh đề tài “Đoạn Thất Tình“. Đó là những vực sâu, hố thẳm; là những ngã đường đen tối đã làm xao xuyến tâm hồn cuả các con qua bao lớp đời luân chuyển.

Thất tình là:  Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố,  Cụ. Các con nên hiểu rành ở lý tự nhiên của mỗi điểm và lý dục tình chuyển biến theo trạng thái vọng tâm. Vì rằng trong 7 điểm theo thường tình quan niệm là: nhơn sanh cần phải có; nhưng vì không phân biệt ở dục tình làm mất Đạo Thứ Trung. Đã gọi rằng: “Tình“, tất nhiên bị xuyên hướng qua  sự đắm đuối điêu linh trong kiếp sống, làm cho đi ngoài  vòng Pháp chánh, nên phải lạc lầm.

Giờ nay Mẹ phân biệt rõ ràng, để mỗi con suy luận và kiểm nhận ở chỗ tình dục của mỗi con đã sai quấy trong ngày. Nếu các con thu nhận rành mạch và đã nung nấu đến phẩm độ thanh cao, thì tự nhiên thấy những tình dục xấu xa đã giam hãm các con trong ngày mờ tối.

THI BÀI

Đường Trung Đạo điểm khai chương mục :
Đoạn Thất Tình Lục Dục trước tiên;
Lần qua lãnh vực Thánh hiền
Lập đề chánh lý đương nhiên đại hành.
Thất tình vốn biến tâm sanh loạn,
Mất điều hoà chánh đáng đời con;
Làm cho thần thức hao mòn,
Làm cho chơn tánh khó còn vẹn nguyên.
Bởi vật chất kim tiền sôi nổi,
Khích lục trần vương mối dây oan
Chạy theo bắt bóng trên màn
Thất tình dấy động dẫn đàng vạy xuyên…
Hỷ là mừng niềm riêng bồng bột
Dục lòng con đường đột líu lăng
Vì mừng lộ vẻ kiêu căng
Tạo điều nông nổi quên rằng dở dang
Hỷ chứa đựng tân toan sầu não
Theo vọng tâm lỗi Đạo nghĩa thường
Tổn nhơn, ích kỷ phô trương
Tình đời biết mấy ngã đường hỷ quan.
Mừng chiếm đoạt bạc vàng châu báu
Mừng lộng khai huyển ảo quyền danh
Thật ra không một đức lành
Trong ngày rộn rã thân sanh hí tràng
Bực Thánh triết không màn tiếng tặng
Mực từ hoà giữ đặng cao phong
Không tranh trước việc thành công
Không buồn trước việc khổ lòng gian nan.
Kẻ thường nhơn vội vàng thái quá
Ưa tôn vì hối hả mừng vui
Nói năng dường thể rối nuồi
Mất điều thanh lịch ngược xuôi tấc lòng.
Thiếu căn bản tinh thông suy luận
Mà dể duôi hào hứng nhứt thời
Biết bao những việc trên đời
Hỷ tình quá độ chiều mơi chán buồn.
Khi vồ vập như tuôn nước phả
Khi ủ ê như lá mùa đông,
Khi sao đem hết cõi lòng
Khi thì tê tái như đồng se da.
Nên hỷ đây gọi là tình dục,
Hay đưa người đến khúc mê ly
Đưa người đến chỗ cầu kỳ
Bỏ lòng Trung thứ thích nghi lẽ thường.
Con tu học đề phương luyện tánh,
Giữ an bình trước cảnh thời lai
Đừng ham tiếng ngọt bên tai,
Đừng mừng giữa cuộc tiền tài lợi danh.
Phẩm chức sắc đức thành tự trọng
Nếp Đạo truyền chánh thống nghiêm trang
Nghiệm cho rõ lý hành tàng
Mừng vui phải cách bảo an lòng người.
Nộ là giận sắc tươi khó giữ,
Nộ khí xông chẳng cứ lời ngay
Giận truyền cử chỉ bên ngoài
Giận tiêu chơn tánh thần phai, khí mòn.
Lên cơn giận cha con không kể
Bởi thế nên giận để khích tình
Gây ra lắm chuyện bất bình
Lỗi người bươi móc, lỗi mình mặc nhiên.
Gieo tai hoạ nhãn tiền khốc liệt
Hoặc bỉ bàng lỡ việc công phu
Cũng vì nộ khí chưa thu
Đột nhiên phát tiết tăng phù trái oan.
Hễ giận dữ mất đàng hoà ái
Thốt lời ra càng lại kiêu căng
Càng đem đến chỗ thấp hèn
Mà đời mua chuốc tánh quen bao ngày.
Nay trường Đạo đổi thay thường tục
Đem nhẫn hoà giải mục tu thân
Đệ huynh giữ trọn tinh thần
Dẹp cơn nóng nảy giận lần mất khôn.
Với nhiệm vụ cao tôn tế độ
Giải pháp này kim cổ không sai
Nên công nhờ bởi Đức Tài
Đức không giận dữ, tài hay thực hành.
Đoạn cho hết lòng sanh gắt gỏng
Nộ mà chi hư hỏng lắm điều
Nguyện tâm con quyết mơi chiều
Khoan hoà phẩm cách dắt dìu cho nhau.
Ai là buồn đượm màu ủ dột
Ai đây là buồn nốt suốt đời
Bi quan mọi việc buông rơi
Không thành trách nhiệm một đời dở dang
Đạo nghĩa cả gặp màn nghịch cảnh
Nỗi bi ai canh cánh là thường
Ai truyền cảm xúc nguồn thương
Ai theo trường hợp thuận đường hoá sanh.
Nhưng trái lại ai thành bản tánh
Như cô đơn hiu quạnh giữa người
Dững dưng trong cuộc mười mươi
Lần ra tiếng nói giọng cười khắt khe.
Ai như thế bạn bè xa vắng
Đối tinh thần không đặng thanh chơn
Nhiều khi ngầm ngấm tủi hờn,
Sanh lòng chán nãn nghĩa nhơn chẳng làm.
Buồn có thể lần đam tánh ác
Buồn còn thêm biếng nhác trong ngày
Buồn tình khó đạt điều hay
Chậm cơ tiến hoá vì gay gắt nhiều
Đổi khổ tứ thay chiều thiện cảm
Con tu hành cần giảm tệ đoan
Sao cho hợp thức Đạo tràng
Buồn vui đúng chỗ tâm an thần hoà.
Cơ tiếp xử truyền ra niềm nở
Từ thân giao cổi mở khổ lòng,
Lập nên chí hướng bên trong
Để cùng bạn Đạo hoà dòng pháp môn.
Ai đã chẳng trọn tôn sử dụng,
Lạc lại còn kinh khủng lắm thay !
Vì rằng trái lẽ thành sai
Không minh yếu lý đề tài tĩnh tu.
Lạc là vui mặc dù cảnh khổ
Lạc thiện tâm triêu mộ thừa hoan
Nhan Uyên bợn tục không màng
Vui câu lạc đạo mở đàng Thiên luân.
Vui như thế đời chừng mấy kẻ ?
Mà đa phần vui lẽ tham gian;
Kìa gương Kiệt Trụ bạo tàn
Giết người lại gọi là màn kịch vui.
Vui hí đãng mua cười bán khóc
Vui tháng ngày lăn lóc lợi danh
Lạc trường biểu diễn đủ vành
Đủ phương tệ hại tạo thành sông mê.
Vui tứ đổ ê chề tội lỗi,
Con thử xem giữa hội nhân quần ?
Biết bao những cuộc thương luân
Vì vui vật chất tinh thần tiêu tan.
Nên lạc tình là đàng đắm đuối,
Luật nhà tu xua đuổi ra ngoài
Đừng cho lạc cực thành ai
Lạc ai trần tục đều sai đức truyền.
Con nhận thức căn nguyên chữ lạc,
Vui với lòng thuần phát thì nên
Còn vui thị dục như trên,
Tránh xa cho rảnh, làm quên cho nhàn.
Trước chức vụ điểm trang Đạo thể
Giữa tình đời lạc để mưu sanh;
Các con nuôi dưỡng đức thành
Cho nền chơn Đạo thông hành thế gian.
Ái là yêu tương quan phẩm cách
Đức ái hoà trong sạch lâng lâng
Yêu thương tôn thuộc trọng phần
Ái đồng chủng loại là cân công bằng.
Nhưng ái đây gọi rằng tình ái
Phế can thường trọng đại gia phong.
Yên vui trong cuộc đèo bòng.
Quên câu Hiếu, Nghĩa; xa lòng kiên trinh.
Yêu thê thiếp bỏ tình phụ đạo
Yêu sắc hương trở tráo gian hùng
Yêu người xiểm nịnh hành hung
Loạn cơ pháp chánh hãi hùng xiết bao.
Đời bận rộn khát khao tình ái,
Ngôi Đế vương còn phải tiếng chê
Bởi mang cái kiếp nặng nề
Đắm xiêu sắc tướng vụng về chơn thân.
Ái biến dạng theo tầng vật dục,
Nên ái là thuốc độc mê say
Chán chường giữa cuộc thời nay
Ái điều bất chính càng ngày thêm tăng.
Để đem lại bản năng nhân phẩm,
Để chân tình soi ấm thế gian
Các con tu chỉnh Đạo tràng
Đoạn lìa tình ái mở mang ái hoà.
Tránh những lối lời qua tiếng lại
Gọi cợt đùa bừa bãi nữ nam,
Gái gìn “Đức Tứ Tùng Tam”
Trai nguyền “Lễ Trí” cần ham trau giồi.
Trước chức vụ tài bồi đại thể
Việc xử giao chớ để sai ngoa
Ái đồng hợp lẽ Ái tha
Yêu riêng mờ tối tránh xa khỏi lầm.
là ghét hâm hâm tiềm thức
Ghét giận người chưa thực giác linh,
Ghét ai sao chẳng ghét mình
Ghét người, người ghét khó bình phục tâm.
Vì ganh ghét mưu tầm quyệt kế,
Vì ghét nhau sống để hận thù
Ghét thương lắm nợ đền bù;
Tiêu mòn linh tánh đường tu khó thành.
Nguyên lý bởi đồ danh, lợi, tước,
Hoặc lấn phân sau trước thua hơn
Sanh ra cái bịnh ghét hờn,
Giữa người cay nghiệt tiếp cơn não nồng
Vì ưa ghét hơn lòng thượng đạt
Nạn nghịch thù bi đát bao vây
Kìa xem trước mắt đó đây
Ghét thương diễn cảnh tràn đầy thế gian.
Nên Ố tình là đàng khổ nghiệp
Tạo nộ, ai hỗn hiệp kế sanh
Làm cho mất vẻ an lành
Mất điều thanh nhã mong manh chơn hồn.
Trường Đại Đạo nghiêm tôn giác hoá
Dạy các con cao cả Đức truyền
Dạy con lần bước Thánh Tiên
Bởi nên ố ghét đoạn liền từ đây.
Nuôi chí hướng đắp xây lẽ phải
Không ghét thù mà lại khoan dung
Nhơn, từ luyện để tâm trung
Mở mang thần giác thuận tùng công nhiên.
Cụ là sợ ưu phiền ngày tháng
Do chẳng minh, chẳng hản chánh tà,
Tinh thần bản sắc phôi pha
Cho nên biến thái diễn ra Cụ tình.
Đời lắm nỗi nghiêng chinh tấc dạ
Sợ hơn nhau trong bã lợi quyền
Gây ra cừu hận đảo điên
Mưu tầm xảo kế không kiên pháp thường.
Xem diễn cảnh tang thương trước mắt
Nối tiếp truyền gay gắt thêm lên
Nguyên là sợ những người nên
Giở trò ganh tỵ, lãng quên thuận hiền.
Cụ chuyển ứng thiếu thiền tâm niệm
Sợ gian lao chẳng điểm nên công
Chẳng lo Đạo nghĩa vun trồng
Sợ hao lợi cả, sợ không nghiệp trần.
Vì quá sợ bốc tâng kẻ quấy,
Sợ tà oai hơn thấy Phật Trời;
Sanh lòng biếng nhác chiều mơi
Tâm hồn yếu luốt một đời dở dang.
Nên cụ tình là đàng thối hoá,
Chiếm mất ngôi báu cả an bình
Mất cơ tiếp xử công minh
Hoại thương lẽ sống giác linh mập mờ.
Nay trường Đạo định bờ chơn giả
Mỗi một con chí cả vươn lên !
Để cho rạng rở tuổi tên,
Tránh xa tình cụ lập nên cảnh đồng.
Gương trong sáng linh thông nếp Thánh
Phẩm vị cao đức hạnh vẹn toàn,
Độ đời trước độ lấy con;
Lập trường tinh tiến mới tròn công phu.
Thất tình giải tiếp thu mỗi trẻ
Kể từ nay phới nhẹ tinh thần;
Noi theo đường lối Thánh nhân;
Học truyền tỉ mỉ con lần lượt thông.
Con chớ tưởng nếu không Hỷ, Lạc
Không Nộ, Ai như xác thiếu hồn
Thường tình quan niệm bôn chôn,
Không phân tình loạn, nên ngôn luận càng,
Vẹt lối mê mở đàng chân lý
Tam kỳ ban yếu chỉ độ thành
Đặt tâm con gắng thực hành
Thất tình tiên đoạn hậu sanh nhân hiền.
Tiếp đề chuyển vị Phật Tiên.
THI
Tiên Phật cao phong sắc tướng không
Không vương tình loạn giải mê hồng
Hồng tâm chuyển ứng minh tam giới
Giới hiệp huyền năng lậu tân thông.
NGÂM
Thông truyền lý Đạo mầu vi,
Cho con chung tạo trong kỳ chỉnh cơ
Thất tình như thể dây tơ
Trói trăng buộc bận đắm mờ giác linh
Cho hay sắc thái giả hình
Công phu lẫn lộn khó bình chơn nguơn
Từ nay con gắng thu huờn
Đừng cho phóng túng nảy cơn loạn tình
Dạy con Mẹ tả thành kinh
Mong sao tất cả trọn gìn pháp Thiên
Rõ rằng chánh lý thâm uyên
Truyền chơn hoá độ định thiền phá mê
Tới đây Mẹ tạm ngưng đề
Lai đàn tiếp chuyển bút huê ban hành
Giã con nam nữ lương sanh.

THĂNG

Ngọ thời 01.10-Đ.Đ.37 (8.11.1961)

ĐOẠN  TRỪ  LỤC  DỤC

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư chức sắc lưỡng đài, chư chức việc đàn tiền và toàn thể lưỡng ban nam nữ. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có đấng ĐẠI TỪ ĐẠI BI thân lâm giáo huấn; vậy đàn tiền thành tâm kiến giá. Tiểu Thánh xin xuất ngoại.

Tiếp Điễn

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, Thầy Linh hồn các con, Thầy mừng các con đàn tiền nam nữ.

THI

CAO diệu linh thông Đạo pháp truyền
ĐÀI khai bửu hội hoá chơn duyên,
GIÁO minh siêu đoạ hồi nhân phẫm;
CHỦ hiệp hoàng đồ lý hạo nhiên.

Giờ nay Thầy ngự đàn để truyền lời giáo huấn theo đề tài:”Đoạn Trừ Lục Dục” trong phẩm Trung thừa. Thầy miễn lễ các con toạ thoàn để tâm thanh tịnh hầu trợ điễn cho đồng loan.

Nầy các con ơi ; người sanh trong hoàn vũ vì không phân biệt được giả chơn, mãi để linh hồn lệ thuộc vào đuờng tình dục, nên xa lần lý Đạo mà phải luân chuyển trong vòng tứ khổ trầm mê. Ngày nay Thầy lập Giáo để độ dẫn các con trở về nguyên bản; nên đề tài giáo huấn trọng yếu các con là: Đoạn Thất Tình Lục Dục, để các con thu nhận lấy tinh thần trong bước đường tu học.

Lục Dục là: Nhãn dục, Nhĩ dục, Tỷ dục, Thiệt dục, Thân và Ý dục. Chính sáu điểm là 6 cơ quan tối trọng để tạo thành con người hiện hữu nơi thế gian, nhưng vì đa phần nhân loại không biết tự trọng lấy bửu pháp để rèn luyện giữ tròn nguyên chất mà lần về với Thầy; mãi bị trược  trần cám dỗ, làm cho 6 cơ quan quyết định con người trở thành 6 ngã đường tà vạy, khiêu dẫn cho tâm hồn con người phải sa đoạ. Vậy giờ nay các con cố gắng định tâm để lãnh hội chung lời Thầy thuyết hoá.

THI BÀI

Để con trẻ thông hành Đạo pháp,
Đường tu chơn thu nạp nên công,
Lánh xa sắc tướng trần hồng
Định cơ tiến hoá hiệp đồng cảnh minh.
Nay Thầy dạy phương trình kỷ yếu
Đoạn lục trần mở khiếu huệ quang
Lục trần là sáu ngả đàng
Đã từng đắm đuối muôn ngàn linh căn.
Biết bao lớp ni tăng truyền giảng
Trước những mong chứng bảng Thiên đài
Nhưng rồi chung cuộc khoanh tay
Bởi chưng thị dục chuyển xoay tinh thần.
Sáu giả thức chia phần hiếu vọng
Mỗi cơ năng hoạt động không ngừng
Làm cho thần giác trệ ngưng
Nhân quang mờ tối quây quần sông mê.
Nhãn Dục ấy khởi đề luyến ái
Mắt ưa nhìn sắc thái lệ hoa.
Gái xinh, trai đẹp hằng hà.
Cảnh tình kiều diễm, cửa nhà cao sang.
Chạy theo trước diễn màn si tục
Phóng tầm mơ quanh khúc nhạc reo
Khi cao hứng, khi hiểm nghèo;
Kiếp đời nông nổi gió bèo mặc nhiên.
Người thế gian đảo điên vì mắt,
Mắt ưu tư muôn sắc giả hình,
Tục thường uốn nắn làm xinh
Nữ nam đắm đuối quên mình chánh nghi.
Nhìn sắc đẹp mong vì trọn đủ
Nhìn lợi quyền quyết thủ về ta
Thấy ai lớn đất rộng nhà
Động lòng tham nhũng dở ra kế tà.
Trường mãn mục đào ba khủng khiếp
Phế luân thường hoạ tiếp thời tranh
Bởi chưng nhãn dục điểm thành
Dối gian tráo trở mà sang khổ đề.
Con tu học đi về pháp lý
Nghiệm giác đồ luyện kỷ đắc thông
Mắt không để vướng trần hồng
Mà đem Nhãn tục ứng đồng Nhãn chơn
Tập xem thấy linh sơn cảnh tượng
Luyện nhìn theo chìu hướng sắc Thiên
Nguy nga tráng lệ hồn nhiên
Của Thầy ban sẵn mối giềng lương sanh.
Ngày vui nhận điều lành trước mắt
Giờ công phu ngưỡng đặc ân linh
Đoạn trừ nhãn dục thường tình
Trưởng thành nhãn huệ an ninh đắc truyền.
Phần thứ nhứt căn nguyên điểm Đạo
Mong mỗi con tận bảo thức đồng
Phẩm đời luyện để nên công
Phẩm Tiên thừa tiếp nơi giòng chơn dương.
Nhĩ Dục ấy bịnh thường nhân loại,
Vì người nay trái phải theo chiều;
Tiếng kèn giọng quyển gợi khêu
Du dương luận điệu dệt thêu nên hình.
Lời tâng bốc cho mình xuôi việc,
Lời xiểm gièm bát chiết người ta
Khôi hài quyến rủ lời ca,
Muôn ngàn thứ tiếng truyền qua nhĩ đồng;
Bởi Nhĩ dục đâu thông tà chánh
Nên thích nghe vặt vạnh thói đời
Thích nghe những chuyện xu thời
Những điều bịa đặt những lời ngợi khen.
Vì Nhĩ Dục người tăng tội lỗi,
Nạn nghịch thù càng bội số dư
Trụ Vương mất lẽ thiện từ
Chỉ nghe Đắc Kỷ xúi lời gian ngoa.
Sống giữa cuộc ta bà nịch ái
Biết bao nhiêu khổ hải lệ tràn
Một phần do tại Nhĩ Quan
Cha con chồng vợ lâng bàng tổn thương.
Cơ tiếp xử thế thường đã chẳng
Còn mong chi nguyện đặng cảnh Thiên
Thử xem nhân sự nhãn tiền ?
Trung ngôn nghịch nhĩ đảo điên thay là !
Nay trường Đạo thông qua yếu điểm
Dạy các con nhĩ chiếm thượng đề
Nghe lời Đạo nghĩa tương tề
Lập trường phân đoán giác mê đôi đường
Tập nghe thấy niềm thương nhân loại
Đổi lời khen lẽ phải suy tôn
Sao cho nhĩ thuận trường tồn
Âm truyền cảm xúc càn khôn hiệp đồng.
Để tiến hoá theo dòng pháp Đạo,
Mỗi các con tự tạo trí minh
An hoà trước những vọng thinh
Vui nghe lời thiện khắc mình luật chung.
Hết Nhĩ Dục thuận tùng Nhĩ Huệ
Nghe được trong cơ thể tạo đoan
Tiếp thông cảnh giới an nhàn
Tứ thời động tịnh tương quan ứng thành.
Tỷ là mũi rấp ranh mùi tục
Người xưa nay tỷ dục là nhiều
Cũng phần trụy lạc đắm xiêu
Cũng cơ thối loạn lắm điều bê tha.
Ngày chen lấn tầm ra lẽ mọn,
Để cung cầu từng món xa hoa
Không nhìn thực trạng đời ta
Chỉ mong thoả mãn những là thức mê
Mùi cao lương tư bề phưởng phất
Sặc mũi nồng ngưỡng ngất vọng mơ
Làm cho thần trí lu mờ
La cà kiếp tục bơ phờ nghĩa phương
Vì tỷ dục tầm thường phẩm độ
Tiếp hơi mồi chẳng cố sỉ liêm
Rõ ràng giữa lớp kim tiền
Mùi thơm hương lạc tạo phiền khổ chung.
Kìa danh lợi bao từng hương toả
Bịnh trầm kha gieo hoạ nhiễm trùng
Đời nay tỷ dục hành hung
Gieo sâu niệm thức tận cùng khát khao.
Con tu học đề cao Thánh phẩm,
Dụng đức hiền tưới tẩm hạnh chơn
Tiếp mùi hương vị nghĩa nhơn
Phạn trà thanh đạm giải cơn khổ đời.
Đoạn tỷ dục sáng ngời quang khiếu
Hiệp nguồn thiên vi diệu linh căn
An nhiên thể chất hoá hoằng
Định cơ giác thế nuôi hằng nhiệt tâm.
Thầy luận giải phương châm chỉ hướng
Giờ công phu độ lượng mỗi con
Mong sao tất cả vuông tròn ?
Nơi trường Đại Đạo điểm son tươi màu.
Thiệt là lưỡi trước sau khó giữ,
Thường tạo nhiều ưu lự thế gian
Uốn quanh ba tấc trong màn
Dở hay, thiện  ác, dọc ngang đủ chiều.
Một tập quán khó siêu rỗi được
Tâm vị ngon bày chước tham gian
Cao lương phủ kín thân bàng
Dễ thưa kẻ quấy mở đàng lộng thinh.
Bởi thiệt dục nghiêng chinh phong hoá
Xem đời nay mô tả khó thành
Miệng lằn lưỡi mối biến sanh
Đủ phương hiểm độc, đủ vành trược ô.
Tệ hại bấy tiền đồ nhân loại ?
Sự nói ăn lẽ phải là thường
Ngặt vì lâm bệnh tổn thương
Bắt mồi tranh chấp nên vương tội tình.
Để hội lý tinh minh trường đạo,
Và rõ ràng chí bảo pháp môn
Dạy con vĩnh lập trường tồn
Theo phương giải khổ độ hồn kỳ ba.
Đoạn thiệt dục lần qua chánh giác
Sống bình thường đạm bạc làm vui
Lời ngay êm dịu dưỡng nuôi
Nem lân đổi lại vị mùi thanh trai.
Nếm thánh dược học bài thánh đức
Vịnh tiên thi thưởng thức tiên phong
Truyền chung nguồn sáng đại đồng
Soi màn trược cấu lóng trong tinh thần.
Lý thiệt dục Thầy phân đại lược
Dạy thực hành khử trược hồi minh
Mỗi con thu nhận chương trình
Cho trường tu học dọn mình đúng phương.
Thân Dục ấy là đường khổ nghiệp
Từ xưa nay nối tiếp tập truyền
Cho rằng cái sống trần duyên
Xuê xoang đài các tước quyền oai danh.
Thân hữu hoại biến thành ngọc tỷ
Mãi nưng niu chìu lụy đêm ngày
Tâm thần dở tỉnh dở say
Do thân điều khiển đặt bày đủ phương.
Thân muốn những sô lương hào tứ
Thân không làm mong dự cao sang
Thân ưa tửu điếm trà đàng
Tứ tường lão luyện bua quan vẽ mày.
Bởi thân dục chuyển xoay chiều hướng
Phế trung cang khí tượng chánh minh
Miễn sao thủ lợi cho mình
Thị phi trối kệ trọng khinh mặc người.
Vì thân dục nên đời trụy lạc
Sống ăn chơi biếng nhác hèn ươn
Làm cho mất vẻ thiên lương
Sắc tài vùi dập một trường mộng hoa.
Nay chỉnh huấn Đạo nhà truyền lại
Dạy công phu cứu giải nghiệp oan
Đem thân nắn đúc khuôn vàng
Để mà cung phụng chánh đoan nghĩa hành.
Thân xác thịt hoàn thành hiếu hạnh
Trọng gia thinh thân tránh nhục hình
Thân làm việc phải quang minh
Đói no tùy phận giữ mình  khiết liêm.
Thân tu học trang nghiêm thể cách
Thân vị tha giúp ích cho người
Đói ăn, rách mặc vui tươi
Mặc ăn hợp lẽ, nói cười đúng phương.
Thân lễ bái kính nhường trên trước
Thân tự tu lóng trược thành thanh
Luyện thân nhứt chỉ nhứt hành
Hiệp cơ Thần khí chuyển sanh Thánh hài.
Nhị xác thân truyền khai thể hoá
Điểm Thiên hình tiết toả diệu công
Cho thân thoát lớp trần hồng
Cho đời tu niệm linh thông pháp truyền.
Ý Dục ấy gọi thiên lý mã
Chủ buông cương phóng thả dặm ngàn
Đông tây nam bắc dọc ngang
Trăm đường nghìn nẻo băng sang một giờ.
Vì quan niệm cuộc cờ chiến thắng
Giữa nhân quần mưu đặng hơn thua
Cho nên Ý Dục nô đùa
Chỉ huy toàn diện để mua chác sầu.
Trường lục dục Ý đầu thống lãnh
Chuyển vận hành đặc tánh ngũ ma
Đổ xiêu tất cả báu nhà
Thân, tai, mắt, mũi hoá ra bịnh tình.
Trào mạch sống văn minh vật chất
Ý tự cường ngưỡng ngất vọng xa
Ý mê dẫn nẻo đường tà
Ý đầy ác cảm diễn ra buổi này.
Ý sát phạt chuyện gây nên giữ
Ý tham lam quyết dự phần hơn
Ý xua đồng loại ghét hờn
Để thu lợi cả nghĩa nhơn xa rời.
Như thế ấy cảnh đời hư hỏng
Và rằng không tính phỏng mấy ai ?
Nên chi Thầy lập CAO ĐÀI
Ban truyền chánh pháp hoằng khai đạo mầu
Dạy các con kèm thâu Ý lại,
Dụng Thần phương cứu giải nghiệp oan
Truy nguyên rõ lý Nhân hoàng
Đoạn lìa Ý Dục, điểm trang Ý Thành.
Ý định tưởng nhân lành giống quý
Tiếp cơ huyền mở trí huệ quang
Truyền ra sự việc hảo toàn
Trọn gìn công lý độ an thế tình.
Muốn Ý được nghiêm minh đường sáng
Chủ tại tâm, tâm phán rõ ràng
Chánh thành tâm đã hiệp hoàn
Thì đâu còn những cơ hàng ngoại phong.
Tâm tiết toả trước dòng huyền lý
Đạo đức bình Dục Ý tiêu tan
THÂN đem hữu ích lân bàn
THIỆT dùng ngay thẳng chẳng màng vị mê.
TỶ trực lãnh xúc đề hương nguyện
NHĨ thính đồng phục thiện lương năng
NHÃN quang chiếu ánh huệ đăng
Soi từng nơi tối chơn Thần lưu thông
Lục trần đã định trong thánh thể
Thất tình đồng liên hệ thức an
Chuyển đời chung tạo cảnh nhàn
Linh hồn quang khiết vén màn diệu minh
Đường tu học công trình quyết tại:
Thiệt và hư biện giải phân rành
Cổ lai nguồn huệ phát hành
Chỉ vì giả thức ráp ranh ngăn ngừa.
Nay san định Trung thừa bửu phẩm
Đem đuốc Thiên soi ấm Đạo tràng
Phổ đồng thuyết hoá thế gian
Mở guồng máy nhiệm chuyển đàng Phật Tiên.
Mong tất cả con hiền nam nữ:
Học cho rành, vẹn giữ cho y
Rõ ràng chánh thống TAM KỲ
Hoằng khai lý diệu thông qui pháp thành.
THI
Thành đạt công tu đắc huệ quang
Trước nhờ lục dục thất tình an
An tâm định tánh chơn Thần ngự
Ngự giải trần mê kiến Phật đàn.

Đề tài Thầy dạy đến đây đã hết. Vậy Thầy ban ân lành cho tất cả các con nam nữ xa gần chung hiệp hầu lịnh hôm nay.

Thầy mừng tất cả các con !
Thầy THĂNG

Dậu thời Rằm/10 Đ. Đ. 37
(22.11.1961)

LẬP THÂN HÀNH ĐẠO

THI

OAI phong THÁI hiện nhựt thời tân
LINH diệu ĐÍCH khai mỗi sự chân
CHÍ liệt THANH cao thành giá bửu
THÁNH đường giáng hội lý Thiên Ân.

OAI LINH CHÍ THÁNH, THÁI ĐÍCH THANH chào  mừng chư liệt vị chức sắc lưỡng đài, chư chức việc và đàn tiền đạo tâm nam nữ. Giờ nay Tôn Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO chuyển cơ để tiếp phẩm Trung Thừa, hầu chia phần công quả trong đợt ra kinh. Vậy Tôn Thánh xin mời tất cả đàn tiền an toạ.

Đề tài Tôn Thánh sắp thuyết minh là một trong Thập  Nhị Thường Chuyển. Thập Nhị Thường Chuyển là 12 trọng yếu của mỗi chức sắc chức việc nam  nữ, nói chung là trong hàng Hướng Đạo cần phải rèn luyện thu nhận vào trong bản thân của mỗi mỗi, để hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình hành Đạo.

Đề tài thứ nhứt là: Lập  Thân Hành Đạo. Vì rằng mỗi chức sắc chức việc có đặt thành quan trọng trong ý niệm tinh thần mới trọn phần công cán trong lịch trình khai triển chung. Kể ra hàng ngũ chức sắc chức việc trong nền Đại Đạo rất đông, nhưng đối trên lập trường vẫn còn thiếu sót ở điểm này. Người Hướng Đạo đã thọ lãnh Thiên ân mà không đặt vị trí mình trong lãnh vực định hướng, thì hằng ngày thường phải vấp những trở đương: hoặc vì hoàn cảnh chi  phối, hoặc vì tinh thần lệch lạc mà không trọn lãnh trách nhiệm trước mỗi sở hành trong giai đoạn. Vì thế phẩm Trung thừa là đào tạo tinh thần cho hàng chức sắc chức việc, nên đề tài Lập Thân Hành Đạo được nêu lên để tất cả đối chiếu  mà định lập thân danh trong kỳ tế độ Thiên ân.

THI BÀI

Đệ Nhứt Chuyển sơ đề trọng đại
Phương lập thân tự toại tâm sanh
Nhớ câu hành Đạo dương danh
Dương danh hậu thế đắc thành công phu.
Sao lại gọi chơn tu hành Đạo ?
Đạo là chi, ai bảo mà hành ?
Làm gì gọi để sử xanh ?
Cần phân định rõ truyền thành lối chung ?
Đạo lý ứng vô cùng Máy Tạo
Hiệp âm dương thiện bảo kỳ tài
Hoá sanh sanh hoá muôn loài
Càn khôn định vị tháng ngày chuyển luân.
Người vốn sẵn chơn thần linh tánh
Lập thế gian một cảnh tiểu đồ
Để rồi tiến hoá lần vô
Tạo thân Tiên Phật bồi tô phẩm thừa.
Vì thể chất sớm trưa thúc đẩy
Phóng dục trần vướng bẩy ngũ ma
Lãng quên bản chất an hoà
Nô đùa tục lý diễn ra cảnh đời.
Đem trở lại sáng ngời niệm thức
Đạo gọi là mẫu mực chánh đoan
Của người sống gởi thế gian
Của cơ siêu thoát chứng hàng chơn thân.
Đời lầm lạc nghĩa nhân xa cách
Mãi say mê học sách giả đồ
Tập truyền chước thuật mưu mô
Làm cho xáo trộn Hà Đồ Tiên Thiên.
Nay Thượng Đế mối giềng sanh hoá,
Thương chúng sanh đày đọa nghiệp trần
Đạo Thơ sắc chỉ Thiên ân
Mở đường tu niệm giải phần nghiệp oan.
Hội Tam giáo định san chơn pháp
Lập Đạo trường qui nạp linh căn
Dạy tu sửa đổi tục tằn
Chỉ phương tế thế công bằng từ bi.
Dạy pháp thiện trường kỳ kiến tạo
Dạy phương châm hành đạo phá mê
Dạy cơ tịnh định chủ đề
Dạy làm Tiên Phật dựa kề Bồng Lai.
Trung thừa phẩm điểm khai tầm độ
Phương lập thân từ chỗ công truyền
Ai người hiểu lý thâm uyên,
Nêu cao tự toại thường xuyên tiến hành.
Người Hướng Đạo đề danh nhiệm vụ
Trương giác đồ truyền thụ phổ thông
Lập trường minh đức chí công
Khai nguồn quang tuyến chỉnh phong cương đời.
Cần thấy rõ mạng Trời trao nấy
Mỗi một hiền lãnh lấy sự đương
Dìu bao sanh chúng lạc đường
Vì phàm tục hoá nhiễu nhương đêm ngày.
Phần căn bản phải dày công đức
Phải nguyện thành mẫu mực trước tiên
Ghép mình pháp Đạo tinh chuyên
Dụng bầu thánh dược giải phiền loạn tâm.
Trị các chứng hại ngầm cốt tủy
Của trường đời lâm lụy xưa nay
Để mà đổi lại điều hay
Giả như tự phụ chuyển rày khiêm cung.
Gương trong sáng hình dung mọi mặt
Gọi thân tu sắp đặt đã hoàn
Tinh thần ổn định nghiêm trang
Sớm vui cửa Đạo, chiều nhàn tâm trung.
Danh chánh thuận đã tùng Thiên lý
Bước công trình điểm vị linh căn
Giúp đời cải hối ăn năn
Xá thân hành thiện lòng hằng vị tha.
Nhìn toàn diện Đạo nhà rộng mở:
Chức sắc ban hay dở lắm điều,
Càng tu càng thấy cao siêu
Dụng Tài thiếu Đức, Đức nêu Tài hèn.
Hoặc có kẻ mong thăng chức vị
Mà trọng đề chánh kỷ không ham
Hoặc là nghĩa vụ biếng làm
Hoặc phân chi phái nâu chàm sắc pha.
Hoặc thái khắc truyền ra hách dịch
Hoặc những còn rỉ rích bịnh căn
Làm cho cơ Đạo giáng thăng
Chưa đem chí cả nâng bằng vách xiêu.
Nhà Tôn Thánh phong diêu trước bộc
Ánh từ quang heo hóc cầm canh
Hỡi ai là kẻ nhiệt thành ?
Vâng thừa cổ vãng truyền hành kim lai.
Nay chỉnh huấn chiêu bài thực hiện
Trao đại đề sơ chuyển lập thân
Cho nhau suy lý trọng phần
Biết trong sự nghiệp tinh thần muôn năm.
Hồn Đạo Đức thăng trầm vì bởi:
Thiếu tinh quân dẫn khởi phong vân
Chữ rằng: Đạo bất viễn nhân,
Nhân năng hoằng Đạo, Đạo tân dân truyền.
Hiểu đúng lý mối giềng vạn cổ
Luật sống còn phẩm độ cao tôn
Có chi quí giá trường tồn,
Bằng gương hành Đạo nhu ôn thiện từ.
Đương giữa cuộc đời hư tục xấu
Trường Đạo khai giải phẩu tệ đoan
Đem thân sưởi trước hương đàn
An bài Thiên tước điểm trang Bửu toà.
Nhắm mục đích Trời Cha ban bố
Định phương châm giải ngộ trần hồng
Tùy theo trình độ lập công
Quảng khai sự nghiệp đại đồng thân yêu.
Trên quá độ cần nhiều nghị lực
Dù gian nan nhọc sức há nài
Vì rằng Thiên chức ân oai
Tiên ưu hậu lạc cho ngày hanh thông.
Lò Tạo hoá nung đồng chí hướng
Đức hi sinh khí tượng Thánh nhơn
Quên mình vì nghĩa chánh chơn
Vì Tôn chỉ Đạo chưa huờn hiệp nguyên.
Để niệm thức chiêm tiền cố hậu
Và nêu lên cơ cấu nhiệm hành
Xưa nay mấy bực trứ danh
Lập trong hướng định chơn thành vị tha.
Đem tiết tháo tinh ba triều hiện
Giải căn nguyên triệu biến cõi phàm
Biết trong nhiệm trách phải làm
Gọi là thực thọ tiếp đam thể Trời.
Nói tóm lại quảng đời hành Đạo
Thừa Thiên ân hoài bảo tế nhơn
Hoàn thành đại nghĩa chánh chơn
Truyền dân hậu thế ghi ơn sử đồ.
THI
Sử đồ ghi lại nét nhơn phong
Soi sáng trần gian vạn sự tòng
Khái niệm linh thông truyền mạch sống
Tiên căn Phật cốt ẩn bên trong.
HỰU
Bên trong linh giác ứng hồ Thiên
Minh lập thân danh tự cổ truyền
Thường bã nhứt tâm hành chánh Đạo
Tiếp nguồn chơn pháp ngộ chơn duyên.
HỰU
Duyên lành hậu hưởng chốn Tiên bang
Muôn thuở ngao du một cảnh nhàn
Đắc trí yên hà phong nguyệt lãng
Thi cầm vĩnh ký trước thanh giang.
Cười … Đề tài tới đây đã hết. Vậy Tôn Thánh xin chào tất cả đàn tiền đẳng đẳng. Thăng
Tý thời 01-11-36 _ Đ.Đ.37
(8-12-1961)
GIÁC  NGỘ  HỒI  MINH
THI
HUYỀN huyền lý diệu điểm nhơn phong
LINH hiển thời khai kiến giác thông
THÁNH triết đào thành dương thể hoá
ĐỨC lưu thiên tải chiếu minh đồng.

HUYỀN LINH THÁNH ĐỨC, giờ nay Tôn Thánh thừa lệnh chuyển cơ để tiếp đề trong Thập Nhị Thường Chuyển. Vậy  trước tiên Tôn  Thánh có lời  chào mừng chư  Thiên mạng, chư chức việc nam nữ Đạo tâm đàn tiền  đẳng đẳng. Tôn Thánh  xin mời chư liệt vị an toạ.

Đề tài diễn giải là: GIÁC NGỘ HỒI MINH. Vì rằng người sanh trong cõi gian trần thọ bẩm phần hậu thiên chi  khí, nên phải tập nhiễm theo vật dục thường tình, nhưng vì một điều nan giải là: không biết cảnh t?nh hồi minh, để tự kiểm nhận những phần sai lạc của mình mỗi khi đã tìm thấy. Do đó, mà lần lần chất chứa dẫy đầy vọng tâm, tội ác; làm cho phai nhạt tâm hồn, đắm chìm linh giác. Nên đề tài giác ngộ hồi minh được công bố nơi Đạo trường, mà nhứt là trong hàng Hướng Đạo cần kiểm nhận đức tu và mỗi sở hành, để cải hồi hướng định, làm cho trường Đạo ngày một sáng tỏ, lý Đạo ngày một phổ thông.

THI BÀI

Đệ Nhị Chuyển tiếp đề Thánh đức,
Giác ngộ truyền phương thức tĩnh tâm
Tự Tu sửa đổi sai lầm
Theo đường chánh niệm cao thâm diệu huyền
Người giác ngộ vui siêng nhận lỗi
Như thường ngày tắm gội bẩn nhơ
Biết đem thân đến giác bờ
Định cơ tiến hoá giải mờ lương tri.
Có giác ngộ hành vi mới đúng,
Chỉnh đốn lần thô vụng nên hay
Mới là gọi kẻ trí tài
Thiệt hư chuyển hướng trong ngày lập thân.
Nên giác ngộ rất cần nhơn phẩm
Cho thế gian thọ bẩm phước đời
Xưa nay thể một lý Trời
Xương minh Thánh Đức không rời luyện tâm.
Đối bản thân tránh lầm tội ác
Biết xét mình sớm đạt cao phong
Từ cơ trầm tịch bên trong
Đến cơ biểu hiện thuận dòng lý chân.
Đối gia đình hưởng phần êm ấm
Trên dưới hoà một tấm lòng ngay
Khỏi điều tráo chác đổi thay
Tập truyền gương tốt bảo hoài gia thinh.
Đối nhân quần chân tình thể hiện
Việc xử giao chánh kiến tinh thần
Đâu còn trắc ẩn luận phân
Ngoài ngon ngót tiếng, trong nhân nhẫn lòng.
Đối cửa Đạo: tròn công thời tập
Nêu cho đời phương pháp tu thân
Đức lành ngày một canh tân
Chứng trình tiến hoá dự phần thanh cao.
Người thế gian ai nào khỏi lỗi
Nhưng lỗi rồi cải hối về chơn
Gọi là suất tánh chi nhơn
Trưởng sanh hồn giác thu huờn mạng căn.
Tử Lộ xưa nghe rằng tội lỗi
Tạ ơn người đã hội lý cho
Sử đồ ghi dấu hiền nho
Đắc truyền môn pháp xét dò lương năng.
Nên giác ngộ người tăng phẩm độ
Nếu mà không như gỗ thiếu bào,
Toàn thân lồi lõm thấp cao
Đâu thành hình tượng liệt vào công môn.
Dầu tài trí cũng phồn tặc tử
Mãi nuông theo tánh dữ tục hèn
Suốt đời lấn lấn chen chen
Hoại thương xã hội thân bằng quốc dân.
Xét đời nay đa phần cường ngạnh
Cậy trí phàm quyết lãnh thế ưu
Hẳn nhiên sai quấy đã liều
Miễn khua trống sấm xuôi chiều người nghe.
Bởi  thế nên đời e khó định
Do lòng người chưa tỉnh trấn an
Chưa thành sự thật là ngoan
Còn ham giả tướng tính toan cơ cầu.
Thiếu chi kẻ mưu sâu chước quỷ
Mong những điều ích kỷ tổn nhân
Đã không tự hối tinh thần
Gặp lời can gián lại sân tam bành.
Ấy tệ hại biến sanh tâm loạn
Mất phong nghi chính đáng Đạo thường
Cũng là triệu chứng nan phương
Của thời mạt pháp diễn trường trái oan.
Để hợp thức bài an nhân cách
Phẩm Trung thừa đại mạch truyền ra
Giác ngộ là diệt lòng tà
Dọn mình thường bữa chuyển qua đức hiền.
Câu tam tĩnh vui siêng học nghiệm
Bịnh chủ quan nguy hiểm đoạn trừ
Tránh xa vọng niệm riêng tư
Việc mình che giấu, việc người bói xoi.
Đèn chân lý cần soi nội thức
Cân công bằng thẳng mực giăng chung
Đạo trường lẽ phải thính tùng
Bất câu hạ vấn để cùng tu chơn.
Người Hướng Đạo thu huờn tự giác
Rán quên mình trước loạt hư danh
Không vì tư lợi tán thành
Không vì thân thuộc mà sanh kế tà.
Một truyền quán điểm pha hồn tục
Là chữa mình những khúc dục tâm
Quả nhiên chất chứa sai lầm
Vậy người Thiên chức phải tầm cảnh chơn.
Quan trọng hoá giải cơn mờ tối
Biết điều sai sớm hội ý lành
Đường hoàng há ngại nhơ danh
Nhơ danh chỉ tại truyền thành thói hư.
Ngày kiểm nhận có dư đức độ
Trước cửa Trời yếu tố gìn chung
Nêu cao đại thể phục tùng
Đừng lòng riêng rẽ tiếng hung phao truyền.
Giữa nhiệm vụ đương nhiên mọi lẽ,
Chỉnh hoá mình sạch sẽ trước tiên
Noi theo phẩm tiết Thánh hiền
Lịch trình công cán vui siêng kịp thời.
Có như thế Đạo Trời mới hiện
Và rõ thông Đạo chuyển cứu Đời
Đời còn ngang trái đua bơi
Đạo chương giác ngộ để lời dạy chung.
THI
Chung trường Đại Đạo lập thân tu,
Mới rõ trần gian cảnh khổ tù
Kìa lợi, kìa danh thêm bận trí,
Nầy ăn, nầy mặc lắm mưu thù;
Chập chờn hướng dẫn ma tình ái,
Dồn dập tranh đua quỉ dục phu,
Giác ngộ hỡi người mau cảnh tỉnh:
Qui hồi chơn mạng vĩnh thiên thu.

Đề tài Tôn Thánh đến đây đã hết. Trong dịp chư chức  sắc chung họp đông đủ, Tôn Thánh có lời ký bút chào mừng trong hành Đạo.

Chí hỉ đệ huynh đắc thọ truyền
Giải đồng chơn mạng ngưỡng chơn duyên
Tâm thường chánh niệm tiêu ma khổ
Dẫn khởi phương danh tác Thánh hiền.

Vậy Tôn Thánh xin chào tất cả đàn tiền.

Thăng

Tý thời Rằm tháng 11-ĐĐ 37 (22-12-1961)

TỰ  TRỌNG  THÂN  DANH

THI

THÀNH hiệp kỳ ba Đạo cứu đời
HOÀNG đồ xây chuyển khắp năm nơi
BỔN ư chí thiện tồn nhân phước
CẢNH lạc vinh quang hưởng báu Trời.

THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH, Tôn Thần chào chư chức sắc, chức việc và đàn tiền đạo tâm đẳng đẳng.

Giờ đây Tôn Thần thừa lệnh báo cơ sẽ có ĐẠI THÁNH lai lâm để truyền lời giáo huấn. Vậy tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lịnh. Tôn Thần xin xuất ngoại.

Tiếp điễn :

THI

QUẢNG hiệp PHAN lưu Đạo bổn sơ
THÀNH chơn BỘI ức ký Tiên cơ;
THÁNH truyền CHÂU bửu minh phong thái
ĐỨC độ thời văn trước diệu thơ.

QUẢNG THÀNH THÁNH ĐỨC, PHAN BỘI CHÂU Bần Đạo đại hỉ chư chức sắc lưỡng đài, chư chức việc và đàn tiền nam nữ.
Giờ này Bần Đạo chuyển cơ ký bút minh đề giáo hóa trong phẩm Trung Thừa để làm tiêu chuẩn rèn luyện tâm hồn cho hướng đạo cho nhơn sanh trong kỳ tu dưỡng, ngỏ hầu chấn chỉnh nhơn phong cứu rỗi toàn linh theo tiếng gọi Thiên Ân Tam Kỳ phổ hóa.

Bần Đạo miễn lễ đàn tiền tịnh tọa hầu nghe Bần Đạo thuyết văn.

Hôm nay Bần Đạo tiếp đề “Tự Trọng Thân Danh” là một yếu điểm trong thập nhị ng chuyển. Xét vì nhơn loại mãi chịu luân trầm nơi khổ hải, tâm hồn mãi mập mờ nơi hắc lộ; vì không định hướng tinh thần, chẳng biết tự trọng thân danh; nên trong kỳ rèn luyện tinh thần chức sắc chức việc nói chung là hàng hữu trách; đề tài tự trọng cần được nêu cao, để mỗi mỗi ôn dưỡng và kiểm nhận trong lương năng hành sự nhắn hướng theo tinh thần thượng đẳng mà phổ tế cho chúng sanh đi đúng hướng thiện từ đạo hạnh để lập đời Thánh Đức thuần lương. Con người sanh trong hoàn vũ vì tập nhiễm theo thường tình: vì danh, vì lợi mà nỡ đem giá phẩm Thiêng Liêng chôn vùi nơi biển khổ.

Giờ nay tất cả hãy bình tỉnh để kiểm nhận bao quá trình nhân loại trước những cơ bĩ thái hiệp tan, cũng vì thiếu tinh thần tự trọng mà làm cho con người không còn nhận được cái bổn giác linh thiêng; từ một cá thể đến cả toàn linh, từ một tổ chức đến một quốc dân, cũng vì thiếu tự trọng quên mình trong hoàn cảnh thực tại, trong phạm vi lý tưởng lương năng, mà Con không gìn giá phẩm, thiếu đạo làm Con. Cha không tròn chức vụ, thiếu phương bảo tồn giáo huấn. Chồng quên nghĩa vụ chính chuyên. Vợ xa trọng tình thiết thạch. Cho đến người dân không tròn nhiệm vụ với non sông xã hội; cho đến người tu hành cũng không
đảm bảo cho truyền thống Thiên lương.

Bởi lẽ, đề tài “TỰ TRỌNG” giờ đây Bần Đạo thuyết trình minh bạch để làm phương định cho mỗi chúng sanh, cho mỗi phần hành hữu trách đặt vào tâm linh hiện tại mà đào tạo tâm hồn cho xứng đáng người tín hữu trong nền tân tôn giáo đã mạng danh cứu đời tế thế.

THI BÀI

ĐỆ TAM CHUYỂN: tiếp đề Tự Trọng,
Lập trung đồ chánh thống minh khai
Để cho rõ lý Cao Đài
Tu thân hoán thể trần ai giả hình.
Tự là biết nơi mình chủ sử
Trọng là phương danh dự bảo toàn
Sống trong hoàn vũ thế gian
Tôn vì phẩm giá tương quan khởi hành.
Người tự trọng đặt thành trách nhiệm
Mỗi việc làm kiểm điểm trước sau;
Ở ăn thích ứng Đạo mầu
Không thiên, không lệch, không cầu vọng tâm.
Nuôi thể thức theo tầm Thánh triết
Đem nhiệt tình thuần khiết chánh chơn
Bất câu tục lợi thua hơn
Mà vui theo lẽ nghĩa nhơn sống đời,
Đối bản thân sáng ngời tư cách,
Đối nhơn quần một mạch công minh;
Thường xuyên tự nhủ nơi mình,
Đã tròn trách vụ nhơn sinh giữa người ?
Tự trọng đây hợp thời uy tín,
Do tinh thần tu chỉnh nội tâm;
Khác xa với sự hiểu lầm
Danh cao tước cả mưu thâm quyền hành.
Nên tự trọng đức thành phát hiện
Lý đương nhiên tiếp chuyển đạo thường
Khỏi điều huyển mỵ nhiễu nhương
Thừa cơ chánh kỷ mở đường vị tha.
Biết tự trọng mới hòa nhơn vị
Nếu mà không thô bỉ thấp hèn,
Học đòi cổ võ lấn chen
Vênh vang theo nhịp trống kèn tục mê
Thiếu chi kẻ vụng về thô kịch
Suốt đời lo chí thích lăng loàn
Vì rằng quan niệm trái ngang;
“Hiền lương cũng chết, bạo tàn cũng vong”
Đâu còn biết giữ lòng kính cẩn,
Trí những toan gian lận điêu ngoa;
Miễn sao ích kỷ phì gia
Thị phi chẳng quản, chánh tà chẳng kiên.
Bởi thế nên đảo huyền lắm nỗi,
Xuôi trường đời mờ tối giác linh
Miên man bên giấc mộng huỳnh
Nhân quang phó để mặc tình gương trăng.
Gương trăng sáng bủa giăng màn tối
Soi lòng người như gọi hồn thơ
Núi sông như hẹn trông chờ
Biết ai vẽ lại thô sơ cảnh nầy.
Cảnh trung liệt dựng gầy rộng mở
Trọng đức hiền quí tợ vàng muôn
Tự mình gánh lấy vai tuồng
Tinh thần tráng lệ hiệp nguồn sống thiên.
Xem thời nay nhãn tiền đã hẳn,
Mong lợi quyền hơn đặng thanh cao;
Kể chi đồng loại, đồng bào,
Giả tình, giả nghĩa, gươm dao chứa lòng
Bởi chẳng biết học thông “Tự Trọng
Chẳng noi theo truyền thống tông môn
Khác nào có xác không hồn
Nỡ đưa giá phẩm vào phồn si lung.
Nền văn hiến lạnh lùng gió Á
Bóng nhân luân rời rã mưa ÂU
Tỉ tê tiếng dế địch lầu
Dục mê khách tục chìm sâu nghiệt đồ.
Ôi, thế thái cơ hồ đã tận ?
Nạn điêu linh viễn cận lộn nhào,
Nhân quần thử liệu làm sao ?
Sống trong giữa cuộc ba đào nhục vinh ?
Nay Thượng Đế khai sinh nguồn thiện
Đạo hoằng dương phổ biến công truyền
Đổ hồi Bạch Ngọc chung Thiên
Tĩnh chơn cái kiếp trần duyên nặng nề.
Chương giáo hóa minh đề Tự Trọng
Điểm tâm hồn nền mống lương sanh :
Duy tân cách trí sở hành
Gọi hàng Hướng Đạo san canh chỉnh thường
Đem tự trọng lồng gương kim cổ
Biết trọng mình khỏi hổ áo cơm
Ngạt ngào một áng hương thơm
Bốn phương triều mến chăm nom báu nhà.
Mỗi cá thể hiệp hòa xã hội,
Lập thân tu sửa đổi phàm tình,
Muốn ra phục vụ nhơn sinh
Trước tiên học Đạo dọn mình chánh nghi.
Ngày trọn giữ tôn vì phẩm cách,
Gọi xích tâm trong sạch làu làu
Hành trình xác nhận trước sau
Tiết liêm há để sang giàu nhuộm danh.
Thân tự trọng trưởng thành đủ lẽ,
Cùng nhơn loài góp để công lao;
Hay thay, quân tử kiệt hào;
Đặt trong tôn thuộc, đồng bào nghĩa phương
Suy luận kỹ khai trương tầm độ
Chức sắc đồng công bổ sớm trưa
Biết mình, biết lý phụng thừa
Nghiêm minh thống đạo dắt đưa rục trần.
Người trách vụ canh tân thường nhựt
Bỏ mọi điều phiền phức xưa nay
Để cho rõ đức, rõ tài
Khải hồi quốc túy chiêu bài gia phong.
Một giải pháp linh thông truyền lại
Hễ là người cần phải tuân y;
Vì rằng chánh lý bất di,
Có thành tự trọng mới kỳ nên thân
Đâu biệt, luận, phú, bần, quí, tiện
Phẩm vị này u hiển do ta
Sang giàu mà chẳng lợi tha,
Thử cân kẻ khó thật thà khiết minh.
Muốn đạt đạo phải nhìn yếu điểm
Muốn tròn công phải kiểm tinh thần
Thương đời trước tự thương thân
Thân chơn mới rọi xa gần ánh quang
Thân có rõ giá vàng tôn trọng,
Trí mới phân thể thống di truyền
Mới đem nghĩa cử vi tiên
Mới nên tiền thánh, hậu hiền hiếu trung.
Sơ luận giải trường chung hóa độ
Học và hành suy cổ nghiệm kim;
Phong nghi há dễ riêng niềm,
Long lanh nét ngọc quang chiêm hội thành.
Hỏi tất cả chúng sanh hồi tưởng ?
Tìm thấy mình trí tượng dâng lên
Muôn đời rạng rở tuổi tên
Lạc Hồng tôn tạo mống nền duy luân.
Tam kỳ chuyển huân chưng nội thức
Tự trọng đề phục sức nhân quan
Lập thân trong cõi dinh hoàn
Hiếu, Trung, Tiết, Nghĩa, dẫn đàng do đây.
Duy tôn sửa dựng hội nầy,
THI
Hội nầy sửa dựng lại phong cương,
Lồng bóng từ quang điểm thế trường,
Tự Trọng ấy là phương diệu Thánh;
Mở đầu chi tiết Đạo khai trương.
Cười … Đề tài Bần Đạo đến đây đã dứt, vậy Bần Đạo ban ân chung tất cả đàn tiền.
THĂNG
(Tý thời 15 tháng 3-Đ.Đ.37)
TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
THI
HUỆ hiển trường tu giúp bạn đời,
ĐỨC thành tương hội khắp nơi nơi;
CHƠN cơ nguyện giữ công thường tại,
NHƠN thể vời trông chí chẳng rời,
NGUYỄN  hiệp đồ trung đưa bước tiến,
VĂN truyền lý diệu độ trần vơi,
PHÙNG lai chung nhựt hồi Tiên cảnh,
GIÁNG diễn chơn kinh phụng sắc Trời.

HUỆ ĐỨC CHƠN NHƠN NGUYỄN VĂN PHÙNG, giờ này tôi phụng thừa Ngọc Chỉ ĐẤNG TỪ TÔN lâm đàn để tiếp diễn kinh đề. Vậy trước tiên tôi có lời thân ái chào mừng chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo tâm nam nữ, xin mời chư liệt vị chức sắc, chức việc và chư đạo tâm an toạ.

Rất hân hạnh, giờ này tôi được hội diện cùng tất cả chư chức sắc chức việc và toàn thể chư đạo tâm để trọn niềm chung thủy trong quá thời hành đạo mà nhất là tôi được lệnh tiếp chuyển đề tài tu liệu trong Phẩm Trung Thừa để làm cơ giáo hoá trong cuộc cải thiện hồn chơn, Đề tài tôi sắp diễn trình  là: Một môn pháp thường lệ mà mỗi một người sanh chúng cần phải có, để hoàn thành nhân vị Thiêng Liêng. Ấy là Tinh Thần Trách Nhiệm. Đề mục thứ tư trong Thập Nhị Thường Chuyển.

Thật ra trách nhiệm là một yếu tố quyết định trong mọi thành công mà tất cả ai ai cũng phải thừa nhận, nhưng vì bị thị dục vật chất chi phối hằng ngày làm tâm hồn lung lạc mà con người trong buổi hiện tại không còn minh định được đường lối tồn vong trong chánh niệm. Bởi thế trước diễn màn nhân loại biết bao những trạng thái điêu linh khổ khốc dẫy tràng, nếu ai là người biết định thành chí hướng thì đã chứng kiến biết bao những ảnh hưởng bê tha, cũng vì  mất hẵn Tinh Thần Trách Nhiệm.

Kìa, không xa lạ mà sự gần gũi bên mình, nếu Tinh Thần Trách Nhiệm còn hương vị nơi tâm hồn của nhân loại thì còn đâu thấy những cảnh trái ngược: Người trong gia đình không giữ trọn gia thinh, người trong tổ chức không trung thành mà còn mâu thuẫn bài xích, người trong đạo giáo lại không tôn vì pháp chánh chẳng trọng công tu. Tất cả những hiện tình xã hội đã chứng minh bất cứ trên trường hợp nào, hẵn là tinh thần trách nhiệm của nhân loại trong lẽ sống giữa người và người đã phai lần trong bóng tối. Ngày nay cơ Đạo hoằng khai mục đích đem lại nguồn chân lý hạnh phúc của loài người trong thực chất. Về học liệu tinh thần là những nhu cầu thực tế trong phương diện đào luyện tâm hồn, nên đề tài tinh thần trách Nhiệm cũng là một môn pháp quyết định. Vậy tất cả hãy bình tâm mà suy nghiệm.

THI BÀI

ĐỆ TỨ CHUYỂN lập đề Thiên mạng
Gọi đức truyền chánh đáng thường xuyên
Dâng lên một án tâm nguyền
Tinh thần trách nhiệm khai nguyên lý Trời
Trách nhiệm ấy không rời Đạo trọng
Do sở hành điều động linh năng
Thuộc trong linh giác hoá hoằng
Bảo toàn danh dự nuôi hằng trí chơn
Người trách nhiệm thu huờn nghĩa cả
Mỗi việc làm trọn  dạ thủy chung
Vì chưng suy luận đã cùng
Vui ngày kết quả tận dùng công phu
Trang ký ức ngàn thu ôn lại
Hàng danh nhân đâu phải vô tình
Rõ ràng chí hướng quang minh
Hằng đem trách nhiệm nơi mình lập thân
Ngôi Tiên, Phật, Thánh, Thần định rõ
Tùy nhân duyên cảnh ngộ hành vi;
Tùy cơ chỉnh hoá thời kỳ,
Lập nên thể thống tôn vì thế gian
Xưa KHỔNG MẠNH không màn bã tục,
Mà quyết rằng cảnh xúc trần tâm
THÍCH GIA thuyết giáo tinh thần
Một đời Trách Nhiệm chí chân nguyện thành
Người chức vụ có rành nghĩa cử
Mới truyền dâng danh dự phổ đồng
Mới mong đem hết cõi lòng
Sớm trưa phụng sự nên công thiện toàn
Gương trung liệt điểm trang quốc thể
Từ xưa nay lưu để tiếng hiền
Tâm hồn khoáng đạt vô biên
Nêu cao xã tắc thừa truyền chánh tông
Nơi gia đình hiểu thông trọng trách
Từng vai tuồng hợp cách phong nghi
Làm cha, làm mẹ trọn nghì
Tình chồng nghĩa vợ tôn ty kính nhường
Nên trách nhiệm là phương học nghiệm,
Người thế gian cần kiểm nơi mình;
Nếu không như bóng xa  hình,
Sống đời chẳng một đức tin lâu dài.
Con chẳng biết thảo ngay nền tảng,
Còn hay đâu phụ mạng bất minh;
Rộng suy càng thấy càng kinh,
Người dân chẳng thiết trọng khinh quốc hồn
Về Đạo học chỉ tôn từ lý
Uốn nén lời uỷ mị làm khôn;
Rõ là tạm dụng pháp môn
Miễn sao thủ lợi vong tồn mặc ai
Trên thực trạng ngày nay giả hoá
Lý nghiêm minh mất cả chân truyền
Luân thường cang chánh đảo điên
Mua danh bán tước nhân quyền phân tranh
Theo tham vọng không thành trách nhiệm
Thiếu chân tình khó điểm lương tri
Rộn ràng muôn dạng hành vi
Sớm mưu Tây Thục chiều vì Đông Ngô
Việc thành bại phú cho mặc khách
Lại còn thêm dẫn mạch xương dòi;
Nghĩa đời nhuộm sắc vàng thoi
Bất câu đoàn thể giống nòi tông môn
Ấy do bởi không hồn trách nhiệm
Lối hư văn nguy hiểm dấy tràn
Nếu mà chẳng được chỉnh đoan
Truyền phong lạc lỏng ngày càng mông lung
Nay trường Đạo buổi cùng giác thế
Điểm tâm thần trí huệ dân sanh;
Trách nhiệm đề mục ban hành
Một trong bửu phẩm đồ thành di luân.
Người tu học tinh thần làm trọng
Và tương quan thể thống thừa truyền;
Không vì bản ngã tư riêng
Mà đem trung tín hiệp quyền tối cao
Danh nghĩa Đạo đặt vào Trách Nhiệm
Con một nhà tâm niệm hòa an
Giữ còn muôn thuở nghiêm trang
Tỷ như trực ánh trăng vàng sáng rơi
Hễ Trách Nhiệm không rời định hướng
Cùng nhân quần tăng trưởng đức tin
Biết nuôi chân thể nơi mình
Phát ra trúng tiết thấm tình thôn hương.
Người hướng đạo lập trường minh hiện
Với thực hành khai triển lối chung
Có đem Trách Nhiệm đến cùng
Mới tường Thiên mạng Huyền Khung lập thành
Trách Nhiệm đầy ứng sanh nguyên lực
Tìm thấy mình đúng mực chánh chơn
Để mà độ dẫn chúng nhơn
Giải điều sai quấy thu huờn giác linh
Và trách nhiệm xương minh đại thể
Từng phạm vi góp để toàn công;
Tiền đồ ngày một hanh thông
Đều nhờ có được nỗi lòng chung ưu
Xét trường Đạo chưa đều thiên chức,
Còn rụt rè thần thức cơ vi;
Phần đông câu chấp lỗi thì,
Làm cho danh nghĩa Đạo kỳ triền miên.
Hoặc lắm những lệch thiêng quyền trách,
Hoặc biến hình phân tách phái chi
Hoặc không gương mẫu tu trì
Không tuân truyền thống hành y pháp thường
Nay chỉnh huấn thành chương phẩm độ
Diễn đề tài yếu tố điểm phân
Gọi người chức vụ phải cần
Hòa mình sanh chúng xa gần hư nên
Trước Nhiệm Trách không quên vinh nhục
Đạo hưng vong chiết khúc tương quan
Xem như thân thể kiện toàn
Ruổi tay phế tật óc màn thấy đau
Lồng bóng nguyệt muôn màu hoa thắm
Đạo cứu đời Đạo lắm từ quang
Từng Trời vẻ nét thanh đan
Nhịp hồn tu sĩ mơn man đức hiền
Trực xúc cảnh trần duyên giải ngộ
Hội tâm linh khỏi hổ sống đời
Sống đời liên hệ giữa người
Tất nhiên trách nhiệm truyền lời học chung.
THI
Chung trường Đạo học niệm tâm kinh
Khai diễn Huyền công phước huệ minh
TRÁCH NHIỆM trọng đề chân lý hiện
Thực truyền bửu phẩm độ lương sinh.

Đề tài Tinh Thần Trách Nhiệm đến đây đã hết. Vậy xin chào chư chức sắc, chức việc và toàn thể chư đạo tâm an vui trong đường tu học. THĂNG

(Tý thời 1 tháng 4 Đ.Đ.37)

ĐỨC  TỪ  KHIÊM  TỐN

THI

THƯỢNG hạ đồng tôn Đạo nghĩa hành
CÔNG truyền chánh lý độ lương sanh
LÊ VĂN thuần chất Cao Đàn Hội
DUYỆT định trần hoàn điểm thế danh

LÃO THƯỢNG CÔNG LÊ VĂN DUYỆT đại hỷ chư chức sắc, chức việc đàn tiền và nam nữ đạo tâm đẳng đẳng.

Cười … Giờ nay LÃO CÔNG lâm đàn tiếp  diễn đề tài “Đức Từ Khiêm Tốn” trong Thập Nhị Thường Chuyển.

Đức Khiêm Tốn: Là một điểm sắc của con người trong hoàn vũ, vì rằng nó thể hiện được tinh thần hàm dưỡng sung túc để phán đoán sự vật trong mọi trạng thái động, tịnh. Người có Đức Từ Khiêm Tốn sẽ tạo được phẩm vị Thánh nhơn. Bởi lẽ trong cơ đào luyện tinh thần của hàng chức sắc, chức việc nói chung đề tài Đức Từ Khiêm Tốn cần phổ truyền rộng rãi để đem lại một thuần chơn  sáng suốt cho mỗi người. Bởi vì trong thời đại mạt pháp con người chạy vòng quanh theo guồng máy vật chất nên Đức Từ  Khiêm Tốn đã xa rời mà tập lần theo thị dục của  huyết khí nên hiện thời cõi lòng của con người bồng bột háo thắng, tự cao dấy tràng trong mọi cảm xúc hằng ngày.  Vì thiếu Đức Từ Khiêm Tốn nên người chẳng lượng được sức mình, chẳng đạt được ý người, không phán đoán được những yếu điểm của sự vật, nên tâm hồn nông nổi lung lạc tự cho sự hiểu biết của mình đã vượt lên trên hết. Nhắm theo chương trình giáo hoá tinh thần Đức Từ Khiêm Tốn còn phải rèn luyện hằng ngày của mỗi người đạo đồ để lần lượt thu hồi và đổi lại một nguồn quang diệu tinh thần trong cơ chỉnh hoá. LÃO CÔNG miễn lễ đàn tiền tịnh toạ.

THI BÀI

ĐỆ NGŨ CHUYỂN truyền khai phước huệ,
Điểm thiên đồ lập thể cao phong;
Đưa người hướng đạo thành công,
Đức Từ Khiêm Tốn nuôi lòng chánh chơn.
Khiêm tốn ấy thua hơn chẳng quảng,
Đạo thứ trung chói sáng việc làm,
Tiếng đời tâng bốc không ham,
An bình giữa cuộc luận  đàm nghĩa phương.
Nên Khiêm Tốn dẫn đường trách nhiệm.
Trước nhân quần khởi điểm phong ghi,
Bất câu lớn bé việc gì,
Tinh thần hàm dưỡng chủ trì cơ năng
Người khiêm tốn Đạo hằng trường tại
Tránh khỏi điều bừa bãi dọc ngang,
Nói năng mực thước dịu dàng,
Ngoài tăng vẻ lịch trong hàng thương tan.
Trên nghĩa vụ chí chăm sức gánh,
Việc thành công chẳng lãnh phần ưu;
Bình thường mà lại cao siêu ,
Sắc phong thuần tý họp chiều hướng tu
Đức khiêm tốn mặc dù điềm tỉnh,
Nhưng thuộc về bản lĩnh đại nhơn;
Không tự phụ không oán hờn,
Thánh hiền bao lớp nối chơn thọ đồng
Có Khiêm Tốn mới mong lập đủ,
Nếu mà không như mực nhạt màu,
Đâu còn vẽ nét thân giao,
Tôn ty trật tự lộn nhào dưới trên.
Người những tưởng tuổi tên vị hảo
Có khoe khoan mới bảo rằng hay,
Thường tình sao khéo vẽ mày,
Phấn kia lớp giả đặt bày chi cho.
Nên cứ mãi so đo hảnh diện,
Tranh lấn nhau từng tiếng nói càng;
Bảo sao đời chẳng dở dang
Tiêu hao hòa khí, ngập tràn nghịch tâm.
Nay trước mắt khó tầm thiện tín,
Bịnh tự hào phủ kín thế gian,
Trí tài nô nức bên màn,
Lợi quyền ám ảnh trái oan dập dồn,
Kẻ cậy thế dại khôn mặc cả,
Người mượn danh sang phả nghĩa thường,
Nào là ngang trái tánh cường,
Nào là thủ đoạn tạo phương kế hèn.
Thật chán bấy nhịp kèn khiêu vũ,
Rộn làm chi quyến rủ mọi người;
Mất điều thanh nhã tốt tươi,
Dung nghi hỗn độn nói cười tay chân.
Vì cang ngạnh truyền thân phẫn nộ,
Đem trường đời đến chỗ nguy vong,
Gươm dao chất chứa đầy lòng,
Đoạn tình cốt nhục chia dòng Bắc , Nam .
Cơ hỗn loạn đã làm sôi nổi,
Cảnh gian hùng đưa lối người nay,
Nghiệp trần càng chất càng dày,
Càng tăng trí xảo, càng gay cấn nhiều.
Đâu xa lạ mơi chiều trước mắt.
Xem nhân tình và xét hiện chân,
Phải chăng lợp bóng hung thần,
Dấy tràn bạo khí chiếm phần thuần tâm.
Nếu chẳng được uyên thâm phép lạ,
Giải mê đồ cứu cả toàn linh,
Làm sao thiên hạ an bình;
Làm sao chấm dứt chiến chinh nghịch thù.
Đây trường Đạo thân tu sửa quấy,
Đức Khiêm Cung cần thấy mỗi người.
Nếu còn noi dấu ngụỵ hư;
Thì ra lãng phí công dư ích gì.
Đối trách nhiệm trong kỳ chỉnh hóa
Trung Phẩm ban chí cả đạo thành;
Chức vụ là bực đàn anh;
Phải lo thực hiện để hành sự chung.
Tầm quan trọng Khiêm Cung hội lĩnh,
Hết rẽ chia mà kính nhường nhau,
Hết điều tật đố thấp cao;
Tự mình xác nhận công lao đức tài.
Hàng Huynh Trưởng an bài thống Đạo,
Càng thu nhiều tiết tháo phong quang
Nêu cao tư chất rõ ràng;
Đức từ khiêm tốn dẫn đàng chúng sanh.
Lòng ưu ái tạo thành công cán,
Hiệp thiên đồ nền tảng chánh minh,
Hương nồng ướp tẩm chân tình;
Pháp truyền đắc nhứt an ninh thuận hành
Đức Khiêm Tốn muốn thành phải rán
Tập bỏ lần những dạng kiêu căng.
Những câu khách sáo tục tằn;
Những cơn thịnh nộ, những phần tự cao,
Theo phẩm bực đặt  vào nhiệm vụ,
Quyền hạn mình tính đủ thời gian,
Linh huyền luyện để tâm cang;
Dưới không thất lễ, trên hoàn chánh danh.
Được như thế mới rành nghĩa cả,
Mới tròn câu trí giả tu đương,
Mới rằng thiên mạng hoằng dương;
Đem  về thực tế đạo trường giáo dân
THI
Giáo dân vi thiện tánh Khiêm Cung,
Giải khổ trần gian cảnh hãi hùng;
Quyết liệt đấu tranh giòng máu đổ,
Nổi sôi bài xích lửa hờn nung,
Tôn ty chẳng quảng đầu canh bạc,
Trung nghĩa màng chi giữa thế cùng,
Ấy vậy diễn trò đời vật chất;
Hỡi người thiên chức lập trường chung.
HỰU
Cùng nhau xây dựng khối tinh thần,
Tẩy sạch bụi hồng nhẹ thoát thân,
Đem tấm hương nguyền xông trước gió,
Sưởi mùi thanh lịch bóng nhân quần.
HỰU
Nhân quần đang nặng bịnh trầm kha,
Chỉ một linh đơn cứu khỏi mà;
Ngặt nỗi mê thần không dụng dược,
Xác hồn cam chịu cảnh tiêu ma.

Đề tài Đức Từ Khiêm Tốn đến đây đã hoàn. Vậy LÃO CÔNG có lời nhắc nhở cùng tất cả chư chức sắc chức việc và nam nữ đàn tiền an tịnh tâm hồn, để đào luyện tinh thần trong tiến hoá. Vậy LÃO CÔNG ban ân chung tất cả.

THĂNG

(Tý thời rằm tháng 4 Đ.Đ 37)

ĐỘ  LƯỢNG  KHOAN  DUNG

THI

THƯỢNG truyền công lý độ nguyên sanh,
THÀNH hiệp Đạo phong vạn cổ hành;
THÁNH triết minh đề cao thế lập,
ĐỨC  lưu hương vị trứ thời danh.

THƯỢNG THÀNH THÁNH ĐỨC TÔN THÁNH chào mừng chư chức sắc, chức việc và chư đạo tâm đàn tiền nam nữ.

Giờ nay TÔN THÁNH thừa Ngọc Chỉ lâm đàn để tiếp diễn đề tài trong phẩm Trung Thừa làm phương kỷ giáo truyền cho thế hạ.

Trước tiên TÔN THÁNH chào mừng tất cả chư  huynh tỷ đạo tâm và TÔN THÁNH xin mời chư liệt vị an toạ.

Đề tài TÔN THÁNH diễn giải là “Độ Lượng Khoan Dung

Cười … Khoan Dung là một đức tính tốt của bản thể con người. Vì người có đức Độ Lượng Khoan Dung là đã tạo được một truyền cảm Thiêng Liêng có quyền lực vỗ về an ủi được tất cả xa gần đều mến phục và nhờ đó mà tiếp chuyển được tâm linh truyền pháp trong lĩnh vực vô hình. Trái lại người không tập thành Độ Lượng Khoan Dung thì tâm hồn luôn luôn mờ tối, nhỏ nhặn hẹp hòi, nham hiểm, rồi ra cuộc sống đời người lần hồi chìm đắm nơi cảnh đồ trầm trọng khó giải thoát được lần lên lãnh vực Thánh Thần. Vậy nên trường đạo hôm nay, đề tài Độ Lượng Khoan Dung cần thông truyền cho toàn thể để rèn luyện tâm hồn trong cơ xử thế, và nhứt là hàng hướng đạo cần nuôi dưỡng nhiều hơn để minh định  lập trường chơn tu yếu giải giữa cuộc đời xáo trộn can qua.

THI BÀI

ĐỆ LỤC CHUYỂN minh đồng độ hướng,
Đức Khoan Dung nuôi dưỡng hằng ngày,
Khoan là rộng rãi lòng ngay;
Dung tha lỗi mọn kẻ này người kia.
Đức Khoan Dung là chìa khóa mở,
Cho tinh thần nẫy nở lên cao;
Đường tiên lối phật bước vào;
Giữa quần sanh ấy tiếp giao hải hà
Người Khoan Dung đậm đà lẽ sống,
Không hẹp hòi chẳng động khẩu tâm,
Thấy ai khuyết điểm sai lầm;
Nhủ truyền tha thứ như châm chước mình.
Cơ tiếp xử hằng sinh độ lượng,
Rõ nhân hiền biểu tượng Thánh minh,
Giúp người lỡ bước chông chinh,
Trượng phu chánh tiết quên mình giận riêng
Nếu nhân loại còn nguyên bản tánh,
Không nợ câu vẹt vạnh lỗi thường,
Đỡ nâng hoá thể yêu đương;
Thì đâu có những đoạn trường hại nhau.
Vì thiếu kẻ tâm hào Độ Lượng,
Mà phần đông gây chướng nghịch loàn;
Nặng lòng bảo thủ tư đoan,
Dẫn người vào tội khổ nàn mặc ai.
Bởi đã mất ưu hoài tâm đạo,
Nên những mang lớp cáo oai hùm;
Thật là một mối hại chung;
Manh tâm cầu vít kế cùng xi mao,
Đau đớn bấy phong trào bản ngã,
Trận lôi vân trước bã lợi quyền;
Làm cho phong hoá ngửa nghiêng;
Lời ra khe khét não phiền tái tê.
Kià trước mắt ê chề tội lỗi,
Biết  chừng nào cải hối về  chơn,
Bỏ khi thịnh nộ ghét hờn;
Lập nên cảnh giới nghĩa nhơn khoan hồng.
Có chi quí hơn lòng thành đạt,
Có chi bằng hợp tác chung ưu,
Sống đời lập đức cao siêu;
Thứ tha kẻ quấy thuận chiều người hay.
Trường giác thế giải bày từng mục,
Đem lý chơn bổ túc toàn linh;
Hỡi ai: năng nợ trần tình ?
Sớm toan cầu học đạo kinh sửa mình.
Đã chung kiếp ba sinh cõi thế,
Đã chung thờ THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN,
Phải tua trọn giữ chơn hồn;
Khoan Dung đồng thể dại khôn dắt dìu
Tránh ngọn gió hắt hiu xuyên tạc,
Hoặc sương dâm phủ bạc niềm thương,
Chủ thần điều trị âm dương;
Bổ tâm chế hỏa thông thường nhu ôn.
Để xây dựng bảo tồn ngươn hội,
Lịnh Từ Ân tiếp mối công truyền,
Cho người chưởng đức bồi duyên,
Quảng khai thiện niệm độ yên dân lành.
Luyện tánh tốt dẫn thành mọi mặt,
Lượng Khoan Dung quy tắc rõ ràng;
Trên hòa dưới thuận kỷ cang;
Khỏi điều chuyên chế trái ngang quyền hành.
Người hướng đạo nhơn sanh ấy một,
Biết thương mình phải nốt thương chung;
Đối  mình chẳng nỡ hành hung,
Thứ tha kẻ khác mới tùng luật công.
Học thấu đáo linh thông truyền pháp
Đâu phải là phức tạp vị tư;
Khoan Dung không phải nuông hư,
Gọi là trưởng ác cho người ngược xuôi.
Mà chủ đích là nuôi thiện tánh,
Không buộc người vào cảnh khổ tân;
Đứng trong trách vụ phải cần;
Ôn hòa giáo dục để gần dưới trên.
Hiểu nghĩa Đạo lo bền sức gắng,
Cùng đồng tôn gánh nặng nhơn luân,
Để  cho phong đốn tục thuần;
Để cho sanh chúng cầu dưng ý lành.
Tuy Thánh thể truyền thành đã hiện,
Nhưng nói chung chánh kiến tinh thần,
Tượng trưng hồn Đạo thanh tân;
Chưa toàn diện hoá xa gần diệu minh.
Vì thiếu sót công trình thực tập,
Chưa trọn gìn Bửu Pháp dồi trau,
Ngôn hành ẩn dạng trước sau;
Tục đời pha nhiễm cảnh màu âm u.
Nay luận giải trường tu yếu mục,
Lượng Khoan Dung trực xúc phổ đồng;
Mong sao tất cả một lòng;
Nguyện nên chí hướng lưu thông đức thành.
THI
Thành tâm học đạo, đạo vô tư,
Muốn đạt công tu phải thiện từ;
Luyện tánh khoan hòa nuôi trí huệ,
Đoạn lòng nham hiểm bói xoi người
HỰU
Người nay bận rộn những quyền danh,
Nên tỵ hiềm nhau ý chẳng lành,
Câu nệ hẹp hòi theo vọng tưởng;
Cảnh đời mâu thuẫn loạn tâm sanh.
HỰU
Sanh đứng làm người há phải chơi,
Sao cho thoảng lại chút hương Trời,
Nhân quần giữa cuộc tôn truyền pháp,
Lẽ sống thuần lương bổ ích đời

Đề tài TÔN THÁNH đến đây đã hoàn. Vậy trước khi TÔN THÁNH phân điển, TÔN THÁNH có lời nhắn nhủ cùng chư huynh tỷ đạo tâm hãy chung lo vun bồi cho thế Đạo, vì TÔN THÁNH đã chứng kiến ở một đôi tinh thần gần như lần lần phai mờ trong nhiệm vụ; vậy không có gì hơn TÔN THÁNH gởi tất cả Đạo trường một tinh thần sum hiệp đoàn viên. TÔN THÁNH xin thân chào tất cả chư liệt vị. THĂNG

(Tý thời Mùng 1 tháng 5 Đ.Đ 37)

TINH  THẦN  HÒA  HIỆP

THI

QUẢNG đại châu lưu tiếp nghĩa đồng,
HIỆP truyền chủng loại kiến tây đông,
ĐẠO minh bửu phẩm thành Tiên Phật;
NHƠN hữu thời vô chỉ vị thông.

QUẢNG HIỆP ĐẠO NHƠN PHAN CHÂU TRINH Bần Đạo chào mừng chư liệt vị Lưỡng Đài Hội Thánh và toàn thể chức việc đàn tiền nam nữ.

Giờ hôm nay Bần Đạo phụng thừa Ngọc Chỉ để chuyển bút minh đề trong chương giáo huấn tinh thần. Đề  tài Bần Đạo diễn trình hôm nay là”Tinh Thần Hòa Hiệp” một trong bửu phẩm Thập Nhị Thường Chuyển. Vậy Bần Đạo miễn lễ đàn tiền an toạ để tập trung tinh thần phụ điễn.

Cười … Hòa là lý tự nhiên của vũ trụ, Hiệp là cơ trưởng thành của ĐẤNG TẠO CÔNG. Đức Hòa Hiệp được chan rãi khắp nơi, nhân loại sẽ hậu hưởng an nhàn.

Ôn lại lịch trình nhân loại từ cổ chí kim, cơ Hòa Hiệp đã thành một diệu dụng trong phương lược xử thế trị bình của hàng Thánh nhơn đắc vị. Nhưng vì trong thời kỳ mạt pháp cuộn sóng vật chất đang trào dâng trong dục vọng của mỗi người, nên bao nhiêu tinh hoa tốt đẹp của lý nhân sanh đã tan mất trong sóng trần biển khổ. Người thế gian hiện nay là một lò dục vọng cạnh tranh chia rẽ để mưu cầu lấy quyền tư hữu cá nhân, nên đã xoá mờ cơ Hòa Hiệp, làm cho cuộc đời biến sanh mâu thuẫn, nhân tâm chia rẽ, đạo đức xa lần. Bởi thế trong cơ lập giáo giải khổ cho nhân loại trong buổi Kỳ Ba, chương đề giáo huấn, yếu mục tinh thần Hòa Hiệp được nêu cao để đem lại nguồn sống an hòa cho đẳng chúng. Để cơ diệu bí truyền được đắc pháp, Bần Đạo có lời kêu gọi tất cả trong hàng chức sắc, chức việc nói chung là người hữu trách, cần đặt mình trong vị trí tinh thần, trong cơ cảnh giác; nghĩa là tinh thần hòa hiệp được chuyển hướng đều đặng của mỗi hiện thân để làm phương pháp chơn truyền cho chúng sanh, cho đồng loại.

THI BÀI

ĐỆ THẤT CHUYỂN truyền phương Hòa Hiệp,
Lập đức thường trực tiếp bản năng,
Trong chương Đạo pháp hóa hoằng,
Trong cơ linh tạo điểm phân muôn loài.
Hòa là chẳng chia hai vận khí,
Hòa là không đố kỵ thua hơn,
Hòa mình đại thể chánh chơn;
Hòa an thế hạ giải cơn khổ đời.
Hiệp chung cả từng nơi sanh lực,
Hiệp hoá thành phương thức diệu công,
Hiệp nên đoàn thể đại đồng;
Hiệp truyền chủng loại hòa dòng nghĩa nhân.
Lý Hòa Hiệp cân phân vĩnh lập,
Luật an bình hô hấp dưỡng sanh,
Vũ trụ tương đắc thuận hành;
Càn khôn tương đắc ứng thành cơ vi.
Âm dương hiệp tiết thì minh hiện,
Phong vũ hòa khai triển vạn linh,
Hiệp Hòa là phép dưỡng dinh;
Tượng cơ ngẫu giải xương minh Đạo Trời.
Nên thể Hòa nơi nơi thừa hưởng,
Hiệp nghĩa đồng chí hướng cao siêu,
Hiệp Hòa mà được chánh nêu;
Đem về kết quả mọi điều kiện chung.
Người khoa học biết dùng Hòa Hiệp,
Hoá chất khai ứng tiếp phương trình,
Biến dịch rồi lại quân bình;
Tạo nên kỹ nghệ dân sinh trong ngày.
Văn nghệ sĩ tài hay khắc tiếng,
Do lập đề mẫu chuyện thích nghi,
Hiệp Hòa nhịp điệu văn thi;
Sống lòng độc giả truyền y thể đồng.
Kìa hoạ sĩ nên công hoạt bút,
Giữa đông người thu hút nhãn quang,
Là nhờ khéo biết điểm trang;
Hòa màu Hiệp cảnh bài an nhẹ nhàng.
Một nông gia bảo toàn sung túc,
Cho nhu cầu từng lúc quanh năm,
Đã từng họp lẽ gia tâm
Hòa nhơn hiệp tiết chọn tầm giống nên.
Đối gia đình vững bền Đạo cả,
Hòa đệ huynh phước lạ trọn nhờ,
Khỏi làm tôn tộc nhuốc nhơ;
Hơn thua phì sấu bâng quơ tiếng đời.
Nghĩa phu thê nguyện lời son sắc,
Biết Hiệp Hòa mới đắc toàn công,
Tục rằng dù tác biển đông;
Thuận hòa chồng vợ thì không khó gì,
Đối quốc dân truyền ghi sử độ,
Gương Hiệp Hòa kim cổ soi chung,
Mấy ai bẻ gãy chữ đồng;
Nhà Nam vang tiếng Diên Hồng vọng thanh.
Người tu học nên danh thuần tuý,
Đức Hiệp Hòa nghĩa lý rộng xa,
Hòa cho thế vị âu ca;
Hiệp đồng TAM GIÁO chung nhà đệ huynh.
Cơ điều dưỡng luyện tinh hoá khí,
Dụng an hòa bình trị loạn tâm,
Còn ngày đạt đích cao thâm;
Hội thần ích trí sưu tầm huyền công.
Nên Hòa Hiệp linh thông sử dụng,
Muôn việc chi đều cũng thấy cần,
Hiệp Hòa tiên bảo kỳ thân;
Rõ trang thượng nghĩa trọng phần kinh luân,
Có Hòa Hiệp mới thuần chơn Đạo,
Người nếu không trân tráo lắm thay,
Quanh  năm suốt tháng cuối ngày;
Động lòng mâu thuẫn nghiệt cay trăm đường.
Thiếu Hòa Hiệp tổn thương lẽ sống,
Sự vật đều giao động chuyển xoay,
Không thành hình tượng chân tay,
Không thành thế giới nhân loài tương quan.
Nay giữa cuộc trần hoàn phong toả,
Mối di luân theo ngã sóng tràn,
Đua nhau trào phúng nghịch loàn;
Gieo sầu chác khổ tân toan kiếp người.
Đâu tìm thấy cảnh đời tươi đẹp.
Mà nhộn vui theo kiếp tà oai,
Sống trên vật chất tiền tài:
Đoạn tình nghĩa hiệp chia phai khí hòa.
Kìa đã rõ bì oa chữ nhục,
Kià đệ huynh thủ túc tương tranh,
Phu thê mục phản ngôn oanh;
Nhơn tình xã hội giựt giành quyền môn.
Bởi Hòa Hiệp không tôn thực dụng.
Chỉ biết mình cung phụng quá cao,
Làm cho thần trí lãng xao;
Làm cho cảnh thái nhuốm màu tang thương.
Để đem lại tánh thường phong mỹ,
Để thu hồi yếu lý nhơn sinh;
Đề tài Hòa Hiệp khai minh;
Định cơ giác hoá giải tình tục mê.
Hòa cho đặng bốn bề yên tĩnh.
Hiệp cho thành cương lĩnh tôn nghi,
Ấy là Diệu Thánh Tam Kỳ;
Dẫn đường sanh chúng đồng qui thiện từ.
Muốn tiến hoá nên người thượng đức,
Và rõ ràng phương thức tu thân,
Hiệp Hòa xây đắp tinh thần;
Dẹp cơn lửa dục tham sân cháy lòng.
Cùng bạn Đạo hòa trong chí cả,
Nghĩa đồng môn nương lá chung cành,
Cho nguồn từ khí lưu thanh;
Bổ sung cội phúc quả lành sum sê.
Người chức vụ thừa đề yếu giải,
Dâng trọn niềm hòa ái sự đương,
Hiệp tâm chung trí lo lường;
Không phân nhĩ ngã ghét thương tư vì.
Xem toàn cả phái chi như một,
Trường Đạo chung giống tốt gieo truyền,
Xét mình đúng mực nhân hiền;
Xa gần Hòa Hiệp nhủ khuyên thật thà.
Đời đã rõ năm ba phân ngã,
Đạo phải rành chơn giả sắc không,
Muốn về với chủ nhơn ông;
Hiệp Hòa sớm định cõi lòng công nhiên.
THI
Công nhiên sớm định Hiệp Hòa tâm
Giải nghịch thù nhau, ấy lạc lầm
Trách vụ hỡi người nung chí cả
Cho hồn sanh chúng vịnh cao ngâm
HỰU
Cao ngâm lạc quốc Đạo minh hành
Giải niệm tâm đồng trượt hoá thanh
Dẫn nhập thiên đồ tôn thế hệ
Hậu lai phước quả đức công thành.

Đề tài thuyết trình của Bần Đạo đến đây đã hết. Vậy Bần Đạo ban đồng ân huệ tất cả đàn tiền nam nữ, Bần Đạo thăng.

(Tý thời 15 tháng 5 năm 37)

TINH  THẦN  KIÊN  NHẪN

THÀNH HOÀNG BỔN CẢNH  TÔN THẦN chào chư liệt vị đàn tiền. Giờ này TÔN THẦN thừa lệnh QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN báo cơ, vậy tất  cả đàn tiền thành tâm tiếp lễ. TÔN THẦN xin xuất ngoại.

Tiếp Điễn

THI

QUAN san hiên tải tú chung thành
THÁNH triết minh đồng trứ thượng danh
ĐẾ nghiệp công truyền chơn hữu thủy
QUÂN thừa chung nhựt chuyển thường thanh.

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN Bần Đạo hỷ hỷ chư chức sắc lưỡng Đài, chư chức việc và đẳng chúng đàn tiền nam nữ.

Giờ nay Bần Đạo thừa Thánh Chỉ lâm đàn chuyển bút minh đề giáo huấn trong chương phổ thuyết tinh thần. Vậy trước tiên Bần Đạo miễn lễ đàn tiền tịnh toạ.

Đề tài Bần Đạo diễn trình là một trong Thập Nhị Thường Chuyển. Tinh Thần Kiên Nhẫn, định lập cho tâm hồn của mỗi chúng sanh, của mỗi hàng Hướng Đạo, để rèn luyện lấy lập trường sáng suốt trong cơ nuôi dưỡng tinh thần.

Kiên Nhẫn là một yếu tố định thành trong mọi trạng thái hằng ngày. Bất cứ trường hợp nào Tinh Thần Kiên Nhẫn cũng được đề cao trong bước tiến. Riêng người tu học phải tìm hiểu chân lý của trường Đạo để rèn luyện trong cơ nuôi dưỡng tâm hồn. Kiên là một  lập trường vững chắc, một bửu pháp để đảm bảo cho công tu học tựu thành. Nhẫn là cơ lập đức siêu nhiên để hiện thân cho tinh thần cao thượng. Nên đề tài tu học Tinh Thần Kiên Nhẫn cần  phổ truyền chu đáo để nung  nấu tâm thức của mỗi môn đồ. Thật ra trên sự tín ngưỡng nói chung trong hàng môn đồ đều định thành niệm thức, nhưng đối với phần chân lý để định lập hằng ngày, đa phần không riêng cho hàng chúng sanh mà trong bực đàn anh chức sắc, chức việc cũng chưa biểu hiện được đức Kiên Nhẫn hằng ngày để làm cho cảnh thái linh huyền được thực dụng, Giờ nay đàn tiền thử  ôn lại trong quá trình của mỗi một thì đâu là Đức Kiên ?  đâu là Đức Nhẫn ? Có phải tinh thần kiên nhẫn chỉ thoáng qua một phút chốc vọng tâm ? Trong khoảnh khắc gần  gũi, theo lập trường huyển ngã mà thôi. Cũng bởi thế nên người nhơn sanh không đạt được yếu điểm tu hành, người chức sắc, chức việc chưa tròn công phổ tế.

Để noi theo đường lối rõ ràng, đề tài Kiên Nhẫn giờ này Bần Đạo lược giải để làm tu liệu hằng ngày kể từ nay.

THI BÀI

ĐỆ BÁT CHUYỂN minh đề Thánh Đức
Kiên Nhẫn truyền phương thức toàn công
Kiên là: bền bỉ cõi lòng
Nhẫn la: nhịn nhục lóng trong tinh thần
Kiên không chán cầu dâng ý thiện
Nhẫn không thành mẫu chuyện nghịch nhau
Nhẫn làm giá phẩm tăng cao
Kiên trinh đường lối dồi dào nghĩa nhân
Kiên Nhẫn hiệp định phần lập chí
Cho thể hành cách trí vật tri
Hễ mà lập chí làm gì
Có Kiên có Nhẫn trường kỳ mới nên
Người Kiên Nhẫn không quên kết quả
Việc trưởng thành một dạ thuỷ chung
Dù cho gặp cảnh hãi hùng
Không nao chí hướng, chẳng  cùng sức đương
Có Kiên Nhẫn mới tường chơn mạng
Có Nhẫn Kiên mới hản Thiên cơ
Mới rằng định kiến cõi bờ
Mới tin bản thể chẳng ngờ lương năng
Kiên Nhẫn ấy đã hằng danh dự.
Người xưa nay trụ ngự oai phuông
Nhứt là trọng trách vai tuồng
Gắn hàng vách hở gió luồng đêm đông
Gương TRỌNG THÁNH nguyện lòng tinh tiến
Đem chân truyền giáo thiện chúng dân
Quản bao lộ viễn xa trần
Hậu nho nối bóng chơn thân soi đời
Kia Luân Bố chẳng rời Kiên Nhẫn
Giữa giòng khơi quyết vẫn một lòng
Mỹ Châu tìm thấy đầu công
Mở đường nhân loại cảm thông hoàn cầu
Người khoa học dãi dầu ngày tháng
Nối tiếp truyền mẫn cán nghiệm suy
Tuy rằng chưa trọn lương tri
Thành công chế tạo đúng kỳ hiện thân
Mọi kết quả xa gần kim cổ
Do Nhẫn Kiên gian khổ mà ra
Từ cơ thủ xử tề gia
Đến cơ thành đạt chuyển qua trị bình
Nếu trái lại không gìn chí cả
Không Nhẫn Kiên khó hoạ nên công
Khác nào nước chẳng thông giòng
Hạ thời nắng đốt lạch lòng tắt khô
Hoặc thiếu nhẫn kiên phò sức gắng
Gắng mà không nhịn đặng nghịch tình
Một cơn phát tiết lộng thinh
Đâu còn giữ được an bình tâm kiên
Công đăng hoả thập niên uổng phí
Chữ bán đồ chánh thị phế nhi
Thử xem rồi có ích gì
Đời người vô định bước đi gập gềnh
Vậy Kiên Nhẫn tạo nên nghị lực
Bất cứ ai cũng thực tập nhiều
Tứ dân khai triển hướng chiều
Phải nhờ Kiên Nhẫn làm phiêu tiến hành
Đây trường Đạo điểm thành giác nguyện
Lập thân tu vận chuyển công trình
Muốn cho ngày một hoằng sinh
Đề tài Kiên Nhẫn còn minh định nhiều
Trên bước tiến đủ chiều trở ngại
Mỗi nhơn sanh cần phải hiểu rành
Tục tình ngoại cảnh rấp ranh
Nếu không Kiên Nhẫn khó thành công tu
Người hướng đạo mặc dù lý hội
Nhưng quảng đường chìm nổi lắm phen
Kiên tâm thể ngọn Thần đăng
Nhẫn Hòa lập đức để dằng trái oan
Đem trinh liệt bảo toàn sức sống
Trọng tín thành sử dụng linh thông
Dựng xây cơ sở Đại đồng
Hành trình tế độ long đong há nài
Tứ Diệu Đề chuyển xây không ngớt
Bát Chánh Đạo khảo vợt tinh chuyên
Phải là tận lực Nhẫn Kiên
Trước tu tự giác sau truyền giác tha
Vợi biển khổ chung hòa từ huệ
Ngăn thành sầu thống hệ Đạo khai
Nữ lưu cũng thể nam tài
Toan đem chí hướng học bài Nhẫn Kiên
Phá cho hết xích xiềng tứ đổ
Dẹp cho tan ái, ố, tham, sân
Vén màn hắc ám phong trần
Thanh bình bốn cõi một vầng trăng soi
Đạo nghĩa ứng truyền roi lối cả
Đã mạng hành phải dạ tinh chuyên
Gọi chung một mảnh tâm nguyền
Vươn lên thần lực Nhẫn Kiên đắc thành.
THI
Thành lập kiên tâm nghĩa hiệp khai
Nhẫn Hòa thượng đức điểm hồng oai
Chuyển minh tam thể sanh linh trụ
Trực ngưỡng thiên trình Đạo thái lai.

Cười … Đề tài giáo huấn đến đây đã hết. Vậy Bần Đạo có lời ban chung ân huệ cho mỗi hiền đã đặt mình trong nhiệm vụ đã trọng tinh thần thiện nguyện trong đợt ra kinh, nghĩa là đã trọn tinh thần chung  thủy. Vậy Bần Đạo ban ân huệ chung cho tất cả. Bần Đạo chào.

(Tý thời 1 tháng 6 Đ.Đ. 37)

LUYỆN  ĐỨC  CHÍ  THÀNH

BẠCH LIÊN PHỔ PHÁP chào mừng chư liệt vị chức sắc đàn tiền và chư đạo tâm đẳng đẳng. Giờ nay ta vâng thừa chỉ phán của BỒ TÁT báo cơ, Vậy tất cả thành tâm kỉnh lễ, chào.

Tiếp Điễn

THI

NAM ban Đạo chuyển độ lương sanh
HẢI nhược truyền lưu hoá thể thành
BỒ lập phương năng công mẫn hiệp
TÁT thường chung hội điểm phong thanh.

Ngã NAM HẢI QUAN ÂM BỒ TÁT đại hỷ chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo tâm nam nữ.

Cười … Giờ nay Bần Đạo lai đàn để phổ truyền cơ giác thế trong Thập Nhị Thường Chuyển của phẩm Trung Thừa. Vậy Bần Đạo miễn lễ đàn tiền thoàn định.

Đề tài hôm nay là dạy cơ “Luyện Đức Chí Thành“. Chí Thành là một bửu pháp thông truyền để hướng dẫn chư linh căn thiện niệm trở về nguyên bản. Đức Chí Thành rất cần yếu cho mọi tầng lớp, không riêng  gì phẩm độ tu trì. Giờ đây tất cả thử nghiệm suy người có Đức Chí Thành giữa bạn bè thân tộc đến lân ban xã hội đều được sự yên vui và rõ thông chí hướng chân tình. Nên Đức Chí Thành mà được nuôi dưỡng vào trong  mỗi linh thể thì tất cả  sẽ được an bình và định  lập. Còn phần người tu hành nhờ Đức Chí Thành mà trở nên đắc giác.

Thử xem biết bao nhiêu  phẩm vị Thiêng  Liêng, Phật, Thánh, Tiên, ngàn xưa đều nhịp theo cơ linh diệu Chí Thành mà trưởng thành chánh quả. Nhưng thật ra đương thời mạt pháp nhơn tâm dấy  động, Đạo tâm diệu vi, nên Đức Chí Thành ít người trọng dụng. Vì thiếu Đức Chí  Thành biết bao những  tục tình dục vọng  lấn chen trong cõi dục thể, lần lượt diễn biến những trọng bịnh vào người. Vì thiếu Đức Chí Thành nên tâm giả trá làm cho lý sống thuần nhiên của con người phải lần lần ẩn dạng trước màng nhục thể phàm tâm. Bởi thế trường Đạo ngày nay  phổ truyền chánh lý, những pháp thể căn cơ cần trao lại để thực truyền nguyên lý trong cơ cải tạo tinh thần.

Đức Chí Thành: Bần  Đạo lần lượt diễn trình ra đây tất  cả cần nghiên cứu mà chú trọng trong phương thực tập hằng ngày để lần lượt tu tiến cho mình và hướng dẫn chung cho đàn tiền.

THI BÀI
ĐỆ CỬU CHUYỂN hoạch đồ huyền lý,
Giải lược đề cơ chỉ nội khoa
Cho người hồi tưởng báu nhà
Lập phương khai triển tinh ba Chí Thành
Chí Thành vốn đồng sanh tâm lực
Và tiếp nguồn lãnh vực Thánh minh
Sống đời toả khắp danh thinh
Chứng ngôi Tiên Phật hành trình do đây
Chí là đến không khuây lảng hướng
Thành là đem niệm tưởng thật tình
Chí Thành nào phải vô minh
Mà do suy lý trọng mình lẽ chân
Biết được việc nghĩa nhân là đúng
Thấy được điều phóng túng là sai
Có nuôi thành tín trong ngày
Mới truyền chơn thể tương lai sống còn
Hồn kim cổ bản son tạc chiếu
Nhuộm mùi thiên vi diệu cao tầng
Định lòng giữa lớp sanh dân
Tiếp thông vạn trạng xa gần thực danh
Người thượng đức Chí Thành mục yếu
Cuộc xử giao càng hiểu càng thân
Vì rằng đúng hướng tinh thần
Bên trong chứa đựng từng phần tinh anh
Phẩm toàn thiện cao thâm chí bửu
Một cõi lòng linh diệu suy tôn
Hiệp truyền cả xác lẫn hồn
Đạt cơ thể Đạo giữ còn huệ quang
Nên Chí Thành khởi đoan quyết tại
Đứng làm người cần phải tạo nên
Nếu không như bạc pha kền
Lẫn trong mờ đục tiếng rền canh canh
Bởi thời nay mưu sanh trí xảo
Chuộng đổi thay lớp áo ngoại dung
Không cần thức lý tinh trung
Lại cho thành tín lối dùng hoặc dân
Rồi những mãi mộng trần sôi nổi
Vọng cuồn theo gió thổi bên ngoài
Không nhìn sự thật là hay
Giả nhơn giả nghĩa lạm tài cầu danh
Thân bất thân chỉ hành đức bạc
Lễ bất thành do tác phong sai
Hỏi người xưa ấy là ai ?
Mà nay nỡ để lợt phai hương nồng
Cuộc trào phúng tây đông khai diễn
Màn tham gian biến chuyển nhân quần
Dưới trên mờ ánh truyền chân
Tác tan xã hội tráo trân gia đình
Nhìn cho kỹ vẻ in cảnh thế
Phải chăng là sống để tiêu hao
Từ cơ tiếp xử sơ giao
Đến cơ bàn nội nhuốm màu loạn ly
Ấy cũng bởi bất tri thành tín
Ấy cũng vì thiếu định thân tâm
Đua nhau thẳng hướng lạc lầm
Nghĩa đời như thể xa xăm phủ phàng
Trung Thừa phẩm chỉnh đoan khai hoá
Đức Chí Thành minh hạ thánh thơ
Dạy người biết lý bản sơ
Dạy hàng hướng đạo lập cơ chữ đề
Đem thành nguyện hướng về THƯỢNG ĐẾ
Là vạn sanh Ngọc Bệ duy tôn
Là nơi cứu rỗi linh hồn
Là ân từ huệ trường tồn bố ban
Lòng tin cậy thế gian đồng loại
Thật thà nhau điểm sái nhơn phong
Suy mình hợp thức bên trong
Nhận ra giữa cảnh giống giòng tương thân
Danh phẩm Đạo trọng phần hoà lạc
Cùng đệ huynh thạnh phát nghĩa tình
Vì người, quên nhớ đến mình
Thường xuyên khắc kỷ đừng khinh dối đời
Ngày thể hiện lý Trời an tịnh
Giữa nhơn sanh sùng kính thể đồng
Việc làm phải lẽ ra công
Dù cho gặp cảnh khổ lòng không nao
Đèn chân lý soi vào nội thức
Kiểm nơi mình đã thực không sai;
Không điều gian trá đổi thay
Rõ danh môn hạ Cao Đài tu thân
Để chỉnh huấn từng phần học Đạo
Và lập phương cải tạo trường chung
Chí Thành là pháp linh thông
Là cơ Thánh thiện là lòng Phật Tiên
Người Thiên chức năm giềng hợp hoá
Lập Chí Thành cao cả đức tin
Soi hồn sắc nước gương in
Dâng truyền phẩm độ thanh bình chánh phương.
Hiện thân pháp thể Đạo trường.
THI
Trường Đạo roi truyền đức độ cao
Phải rằng pháp thể được dồi trau
Chí Thành là một trong chương Thánh
Định lập muôn đời thượng tiết giao

Đề tài Bần Đạo đến đây đã hết. Vậy Bần Đạo ban đồng ân  huệ cho tất cả đàn tiền nam nữ.

Bần Đạo Thăng

Tý thời 15 tháng 6 năm Nhâm Dần
Tại Hội Thánh Trung ương

GIỮ  LẼ  CÔNG  BÌNH

THI

OAI hiệp phong  tư vĩnh thế xương,
LINH từ thượng triết đáo minh đường;
THÁNH đồ khai giải tôn thiên lý,
ĐỨC độ truyền thành lập thế khương.

OAI LINH THÁNH ĐỨC chào mừng chư liệt vị  chức sắc đàn tiền chư chức việc và đạo tâm đẳng đẳng.

Giờ này  Tôn Thánh thừa  lệnh báo cơ,  sẽ có KHỔNG  THÁNH TÔN SƯ  lai đàn thuyết giáo. Vậy tất cả thành tâm túc lễ nguyện cầu. Tôn Thánh xin ngoại cơ.

Tiếp Điễn

THI

KHỔNG học đồ phương Lão điểm thành
THÁNH chơn triều hiện tiếp thời danh
TÔN nghiêm hạo hạo nhân quang chiếu
SƯ đệ tương phùng lý hội sanh

KHỔNG THÁNH TÔN SƯ đại hỷ chư phận sự Hiệp Thiên, chư chức sắc, chức việc và đạo đồ nam nữ.

Giờ nay Tôn Sư lâm đàn để thuyết  trình trong chương giáo huấn  tinh thần, tiếp theo đề tài của Thập Nhị Thường Chuyển. Thuyết đồ Tôn Sư sắp diễn trình là “Giữ Lẽ Công Bình

Cười … Công  Bình là một yếu  tố định  lập của vũ trụ,  hoá sanh muôn loài. Là phương diệu của nhân sanh trong cơ xử thế để thọ hưởng hồng ân của Tạo hoá mà lập thành chơn vị Thiêng liêng nơi cõi gian trần. Đức Công Bình  luôn luôn tồn tại trong vũ trụ và vạn sanh. Vì nếu thiếu lẽ công bình là tất cả hình thức này đến hình thức nọ, trong cõi hữu thể cũng như trạng thái siêu hình đều dấy động. Tất cả nhơn sanh tự cổ chí kim đều gội nhuần Đức Công Bình mà an cư lạc Đạo. Nhưng mỗi một lần cơ vận biến thiên nhơn tâm thay đổi là Lẽ Công Bình bị ẩn tàng trong Chơn Lý. Xét trong thời buổi này cũng như bao thời đại  biến thiên trong cõi nhơn hoàng kim cổ: Nguyên do bởi người quên mất Lẽ Công Bình để dục tâm dấy động. Chỉ biết mình mà quên người do đó biết bao nhiêu những trạng thái thương tâm diễn đầy trong biến thể làm cho chư linh hồn đẳng chúng phải sa đoạ vào nơi sông mê bể khổ, can thường luân lý phai mờ theo dục vọng của mỗi một lớp người điều động. Để chỉnh đốn tinh thần tu học và tiếp khai ngọn đèn Chân lý cho muôn đời phẩm Trung Thừa hôm nay được chọn lọc những phần tinh ba trong giáo lý. Luật Công Bình cũng cần nêu cao trong chương Đạo để giáo  truyền cho đẳng chúng sanh noi theo đường sáng mà thu hồi bổn giác.

TÔN SƯ miễn lễ đàn tiền tịnh toạ.

THI BÀI

ĐỆ THẬP CHUYỂN luận chơn Thánh phẩm
Truyền Đạo trường sưởi ấm hạnh tu
Công Bình lẽ phải muôn thu;
Là phương giải khổ trần tù thế gian.
Một bửu thức nhân hoàng định lập,
Một pháp đồ chiêu tập toàn linh,
Sử đời tạc dấu anh minh;
Khuôn thiên điểm nhuận ánh huỳnh sáng soi.
Công  là chẳng riêng đời tư vị,
Bình là bằng bất ỷ bất thiên,
Tỷ như dây mực nối liền,
Cánh đòn nhân sự thẳng nguyên mạch lòng.
Nguồn vô tận HOÁ CÔNG ban đủ
Nuôi muôn loài bất phụ cao ty,
Lớp người hơn được giác tri;
Càng tôn kỷ yếu duy trì lương sanh.
Lý Đại Đồng thể hành pháp chánh,
Giữa nhân quần lập cảnh an cư,
Công Bình điểm sắc đồ thư;
Khai trương Thánh phẩm minh từ phong thanh.
Đời hưng trị không giành thua thiệt,
Nhờ đa phần đều biết lẽ chung,
Thuấn Nghiêu đáng mặt anh hùng,
Tiếp hiền đãi sĩ trọng dùng vô tư.
Dòng minh triết chơn như sáng tỏ,
Bậc hiền nhân đây đó là thường
Không vì nội thuộc tán dương;
Không vì ngoại thích mà lường gạt nhau.
Nghĩa đồng loại hoà màu ưu lạc,
Mỗi sở hành đều đạt thời văn,
Tiếp thông thiên tánh công bằng,
Nối truyền sự nghiệp tinh thần quảng khai
Cơ nhập thế bảo hoài đức độ,
Trọng chân tình từ chỗ khởi tâm,
Từ cơ tế tác âm thầm;
Đặt mình trước giải băng tâm nghĩa đồng,
Đem triết luận tây đông sưu tập,
Luật Công Bình cao lập bên trong,
Thế gian quý được cõi lòng;
Việc mình không muốn đừng mong trau người.
Ai chẳng biết vô tư là quý
Ai chẳng tường ích kỷ là sai
Ngặt vì tước lộc tiền tài
Nhiễm mê hồn tục mắt tai ù loà.
Rồi đâu thấy người ta đồng thể,
Nên Công Bình riêng để một bên.
Lợi mình giả ngộ làm quên;
Kém thua chẳng chịu nói lên bất đồng
Sanh chia rẽ giống giòng thân thuộc,
Tạo tham gian gây cuộc tương tranh,
Biết bao phản đối chẳng lành;
Chỉ vì bản ngã đồ danh mỵ quyền
Hoặc áp chế không kiêng thông lệ,
Hoặc a tùng thầm để mưu sâu
Lựa giòng nước đục buông câu
Lý thường trắc ẩn một bầu dục tâm;
Ấy tệ hại nan tầm sự thực,
Ấy bởi đời quên  phức chí công,
Hãy đem hiện trạng suy đồng
Vẽ lên nét bút linh thông thử nào ?
Đâu là cảnh thân giao nghĩa hiệp.
Đâu là nguồn thừa tiếp tinh ba,
Phải chăng lợp bóng đường tà ?
Tôn quyền thân giả bì oa khốc đề ?
Nạn khổ tận hầu kề trước mắt,
Như dục truyền nam, bắc, tây, đông,
Giành nhau bã cặn trần hồng.
Chôn niềm đồng loại giữa giòng sông mê
Nay đã rõ nặng nề cửa tục,
Trường Đạo cần trực xúc huệ quang,
Lý chơn hồi dưỡng tâm bàn.
Lược trình nhân cách chỉnh đoan kịp thời;
Gương kim cổ chiều mơi hội tụ,
Lý Công Bình hàm thụ đúng phương
Luyện nên sáng suốt can trường
Đoán phân hư thiệt mở đường tu thân ;
Đạt mục đích trọng phần xử kỷ
Hàng môn đồ dụng ý càng cao,
Công bình cổ võ phong trào,
Định cơ tiếp vật thân giao rõ ràng.
Gội rửa sạch lớp màn tham vọng,
Hoặc quyền hành gắt gỏng gian ngoa.
Lập nên thể thống an hòa,
Nơi nơi thạnh hưởng nhà nhà khương trang.
Để chánh hiện thần quang nhân bản,
Trong nhiệm hành Thiên mạng kỳ Ba,
Để cho cây Đạo đơm hoa,
Cái vì, cái vị, cái ta đừng gần.
Người chức vụ canh tân đức độ
Còn tư tâm thấy khổ nhục lòng,
Nguyện thành lập chí bên trong,
Cá nhân đoàn thể hiệp giòng công minh.
Được như thế mới gìn luật cả,
Mới gọi rằng giáo hoá chúng sanh
Giữa cơ hối tắc nguồn lành,
Xương minh Thánh phẩm truyền thành hậu lai.
THI
Hậu lai truyền để lý công minh
Trường Đạo là khuôn đúc Thánh hình
Đề mục chơn tâm thông yếu giải
Cho hàng môn đệ lập thân sinh.
HỰU
Sanh đồng nhân thể thế gian chung
Tại bởi người gây cảnh hãi hùng
Bản ngã vọng cầu theo sắc tục
Nên hồn Thượng đẳng phải mông lung.
HỰU
Mông lung theo dạng thức mê đời
Biết Đạo từ nay gắng chớ lơi
Biểu hiện chơn thần trong diệu Thánh
Chuyển hồi công lý khắp nơi nơi.
Cười … Đề tài TÔN SƯ đến đây đã hết. Vậy TÔN SƯ ban đồng tất cả hồng ân cho đàn tiền đẳng đẳng.
TÔN SƯ CHÀO
Đêm 20 tháng 6 Năm Đại Đạo 37
NUÔI LÒNG BÁC ÁI
THI
BỬU phẩm truyền đời buổi mạt ngươn
PHÁP hành chung hội lý minh chơn
THIÊN ân trao sẵn nguồn quang tuyến
TÔN  nghị phong cương Đạo nghĩa hườn.

BỬU PHÁP THIÊN TÔN Bần Đạo chào mừng chư chức sắc Lưỡng Đài Hội Thánh, chư chức việc và toàn thể đạo tâm đàn tiền nam nữ.

Cười … Hôm nay Bần Đạo thừa lệnh LÃO QUÂN  chuyển cơ và tiện dịp Bần Đạo có lời đại lược cùng  toàn thể đàn tiền đạo tâm đẳng đẳng. Cứ mỗi một lần vị GIÁO CHỦ chuyển cơ truyền pháp  là một phen thế gian đã chìm vào cơ mạt pháp. Tất cả nếu đọc kỹ lại những pho ký ức về phương diện lập giáo cổ kim thì tự tìm thấy cái sứ mạng cao cả của Đấng GIÁO CHỦ từng thời đại, và tự đòi hỏi mình một tinh thần mãnh liệt trong cơ cải tạo để theo đúng pháp môn truyền thọ, gọi rằng đắc pháp trong thời kỳ. Nói  chung, tất cả cũng đã tầm hiểu khái niệm về cơ mạt pháp của thời đại này. Nhưng dù sao trên mọi  hình thức thường lệ của thế gian tập truyền còn lôi cuốn thói quen của mỗi hiền, nên về phương diện tiến hoá tinh thần còn chậm chạp chưa biểu hiện được toàn diện.

Giờ đây Bần Đạo cần khái lược chung để tất cả nhận định thêm về  thời mạt pháp của một ngươn  hội diễn hành. Đã rằng mạt pháp tất nhiên, tất cả những tinh ba truyền thống tinh thần, trong chánh lý của cơ định lập nhân sanh đều bị biến động. Tất cả nhìn kỹ giữa xã hội, giữa lớp sống loài người hiện tại thì tự thấy đà biến chuyển lần lượt diễn qua để đưa con người đến cơ tự diệt, tự tàn trong cơ chuyển ứng ngày một biểu lộ rõ rệt. Nào là cơ cấu bất hoà, nào là mầm mống phân tranh, nào là sự tham tàn hiểm độc, đang thi nhau hoạt động trong lớp sống đời người hiện tại để thúc đẩy con người vào cơ mâu thuẫn mà tự thoái hoá để rồi chuyển hồi  cho cơ Thánh  Đức, nhất là trong cảnh giao thừa giữa hai lãnh vực đương phân tranh tiến thoái. Cũng bởi thế nên cơ Đạo chuyển khai để đem lại tinh thần chánh lý mà hàng phục tất cả những căn bịnh trầm trọng của nhơn tình mà độ dẫn và cứu hồi những linh căn còn chút thiện niệm từ tâm.

Cuộc biến chuyển của trường đời ngày một tăng cao, thời công truyền của nền chơn pháp lần lượt nẩy mầm trong nhân thể. Tất cả chư môn đệ đang đặt nguồn tin tưởng trong kỳ lập giáo. Giờ đây cần nuôi  dưỡng tinh thần theo đúng pháp môn tu tiến, nghĩa là phải tuân hành và thực tập rõ ràng theo chương đề của các Đấng Thiêng Liêng minh truyền bút pháp mà nhứt là hàng hữu trách, tinh thần có được sáng suốt thể hiện đúng phương, thì mới công dụng hiển nhiên trở thành tiến hoá trong cơ thừa hành Thiên mạng mà phục hồi nguyên vị và trọn hưởng hồng ân của THƯỢNG ĐẾ trong kỳ tế độ.

Bần Đạo tạm lược bày khái niệm trong việc tu dưỡng nơi Đạo tràng, để kịp giờ LÃO TỔ thân lâm. Bần Đạo xin chào tất cả đàn tiền đẳng đẳng.

Tiếp Điễn

THI

THÁI truyền thiên hạ nhứt tâm khai
THƯỢNG độ từ tôn chánh giác lai
LÃO chưởng công thành cơ pháp ứng
QUÂN tương thừa mạng kiến minh đài.

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN TÔN SƯ đại hỷ chư  chức sắc chức việc đàn tiền  và đạo tâm nam nữ.

Giờ nay TÔN SƯ lâm đàn để thuyết minh đề tài Nuôi Lòng Bác Ái trong Thập Nhị Thường Chuyển cho đủ tinh thần của phẩm Trung Thừa. TÔN SƯ miễn lễ đàn tiền tịnh toạ hầu nghe thuyết văn.

Bác Ái là một phương diệu của nhân loại trong cơ hợp  thành thế hạ. Vì người có sức truyền cảm mạnh mẽ mới thu nhận mọi cảm xúc bên ngoài mà liên hồi trong kỷ niệm bản thân, và phán đoán sự việc hợp lý với cơ năng nhân  từ để bảo tồn tánh mạng.

Đức Bác Ái là một nguồn vô tận mà Đấng Hoá Công đã ban sẵn cho mỗi người để tự nuôi lòng và đối xử với đồng loại. Tinh  thần Bác Ái được tươi đậm trong mỗi tâm hồn của mỗi người thì đâu còn diễn ra những cảnh đố  kỵ tàn sát tương tranh bất hoà làm cho cơ tiến hoá của nhân  loại phải phân tán trước mầm tương tàn tương sát. Xét vì  hiện tại thời mạt pháp đã lần lượt diễn trình, nhơn tâm đang tiến mạnh trên đường tự chủ lợi quyền mà quên niềm thương yêu đồng loại, đồng thể, đã tranh lấn nhau, xô đẩy nhau vào cơ mâu thuẫn, chiến tranh làm cho truyền phong tục mỹ phải tan mất trong bầu ác khí. Để cảnh minh đường Đạo, để thu hồi chơn lý trong cơ giáo truyền, chương trình đào luyện tâm tu, đề mục Bác Ái cần diễn trình rõ ràng  ngỏ hầu những thiện căn noi theo mà tự tạo cơ tiến hoá trong kỳ lập giáo để đón nhờ ân huệ của Đấng Từ Tôn.

THI BÀI

THẬP NHỨT CHUYỂN truyền công Phổ tế
Cho mạt thời lập thể đồ thiên,
Gọi là dẫn nhập chơn duyên;
Nuôi hồn thượng đẳng lương hiền vạn sanh
Đức Bác Ái lưu hành vô tận,
Từ không gian hoá lẫn muôn đời,
Từ cơ khai hoá cõi Trời;
Đến cơ thành hiệp nơi nơi hữu hình
Luật tương ứng thiên trình khởi thủy
Đấng Tạo Công định vị âm dương
Ban cho vạn hữu lẽ thường ;
Nhân quần hợp thể yêu thương cảm đồng.
Lòng nhân ái linh thông sử dụng,
Một pháp truyền nên đúng chánh phương,
Thật ra ai chẳng tri tường;
Ghét ganh tàn hại, mến thương bảo tồn.
Lý cao diệu khai môn cảnh lạc,
Ánh từ quang bao quát dương trần,
Của hàng thượng triết Thánh nhân;
Của công Tiên Phật xa gần phổ thông.
Biết tương ái cõi lòng thêm rộng,
Có nhân từ hành động mới tinh,
Mới rằng đem hết chơn tình;
Cùng trong đại thể suy mình đạt tha;
Gieo truyền cảm dung hoà đức hậu,
Như giải đồng cơ phẫu nội khoa,
Thương người chẳng khác thương ta
Biết ta tiến hoá trọng đà tứ sanh.
Lòng nhân ái điểm thành phước huệ.
Giữa nhân quần hợp thể tương thân,
Có chi quí được tinh thần;
Xúc đề cảm khái truyền dâng ý lành,
Nhưng người bởi không rành chí thiện.
Nên dục tình khai khiến giác linh,
Suốt đời chỉ biết thương mình;
Thương mình theo lối mưu sinh giựt giành
Xem đồng loại không thành nghĩa hiệp
Mà nghịch thù như kiếp sài lang
Mặc ai khổ khốc cơ hàn;
Đoạn tình để chiếm cao sang lợi quyền.
Kìa  Ngô Khởi lưu truyền gương xấu,
Giết vợ nhà mong đấu công danh,
Bàn Quyên nghĩa bạn chẳng lành;
Cái tên Kiệt Trụ còn tanh máu đào.
Liên hệ hoà soi vào thực trạng,
Mỗi hành vi dự án chương trình,
Hại người mà gọi rằng  vinh;
Dục cơ sát phạt chiến chinh dấy tràn.
Còn nói chi đến hàng ty tiểu,
Là mồi ngon lễ biếu cao lương.
Gia nô súc vật gạt lường.
Làm công chẳng được yêu thương chủ nhà.
Ôi ! tệ bạc diễn ra thêm chán,
Màu tai ương lai láng cảnh đời,
Xanh kia muôn thuở không dời.
Nhân tình sao khéo vẽ vời đoan tâm.
Tiếng ai oán phù trầm rung nhịp,
Vọng ngân hồi mạt kiếp thương tan,
Bốn phương bạo khí ngập tràn
Giữa người tranh sống nghiệp oan khởi truyền.
Nay trường Đạo thâm uyên lý hiện,
Pháp Tiên gia vận chuyển cơ năng.
Dạy đời giữ lẽ công bằng
Nuôi lòng Bác Ái chưởng căn đức hiền.
Ấu ngô ấu tương liên nhân thể,
Trọng ngô ông chung để nhược ông,
Niềm thương riêng ấy nơi lòng,
Rộng suy diễn cảnh đại đồng thế gian.
Làm sáng tỏ con đàng cứu thế,
Chỉnh pháp luân thống hệ Đạo khai,
Thuần chơn toả bóng CAO ĐÀI,
Gọi hàng Thiên Chức từ nay ôn nhuần.
Đoạn ác ý ngươn Thần phục sức,
Dấy từ tâm tạo Đức Thánh Linh,
Đêm ngân nhờ ánh trăng tinh,
Phước đời nhờ được thanh bình vô tư.
Hồn nhân ái chơn như man mác,
Của loài người siêu bạc phẩm duyên,
Thoảng mùi hương vị Phật Tiên,
Ích nhơn lợi chủng phương truyền thế danh.
Chương Đạo giải hồi sanh lương giác,
Nghĩa thân yêu truyền đạt lập đề
Hoá lần trược khí hồng mê;
Đổi cơn ác tánh đưa về thiện tâm.
Người tu học phải tầm sự thực,
Nghiệm cổ kim duy nhứt tinh thần,
Có làm được việc chánh chân;
Có hoà nhịp sống tương lân mới thành.
Hàng Hướng Đạo đàn anh rõ biết,
Mỗi sở hành chi tiết nên hư,
Mến yêu niềm nở khiêm từ.
Thể đồng sắc diện vui tươi hậu nồng
Nhìn sanh chúng trọn lòng cố cập,
Dắt dìu nhau kẻ thấp đỡ nưng,
Cho ra đức độ tinh thuần;
Mở đường Bác Ái đưa chưn dân Trời.
Lòng trí tưởng lý đời tươi đẹp,
Và thế gian thọ phép hồi minh,
Trong khi nộ khí bất bình;
Hiện thân lạc quốc quần linh diệu hiền.
Ân nhờ Bửu Pháp trường Tiên.
THI
Tiên Phật dạy truyền Đạo hoá sanh,
Tùng chơn lý giải pháp minh hành,
Cứu đời mê mịch trong ly biến,
Bác Ái là phương trực giác thành;

Chứng bài TÔN SƯ đến đây đã hết, vậy TÔN SƯ ban ân hồng cho tất cả nam nữ đàn tiền đẳng đẳng TÔN SƯ thăng.

Đêm 25 tháng 6 Đại Đạo 37
(26-7-1962)

ĐỨC  TỪ  BI

THI

ĐẠI bản thiên chi vạn thế sanh
GIÁC khai hồn Đạo lý thiên thành
KIM minh chiếu diệu nhơn gian bửu
CANG định phương lai pháp thể hành

ĐẠI GIÁC KIM CANG Bần Đạo đại hỷ chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo đồ nam nữ. Giờ nay Bần Đạo thừa lệnh NHƯ LAI báo cơ. Vậy toàn thể đàn tiền thành tâm nguyện thỉnh. Bần Đạo chào.

Tiếp Điễn

THI

THÍCH chủ minh tâm kiến tánh chơn
CA thành duyên giác định thân đơn
NHƯ nhiên vô sắc hàm quang diệu
LAI vãng linh thông bửu phẩm hườn

THÍCH CA NHƯ LAI BỔN SƯ đại hỷ chư chức sắc Lưỡng Đài, chư chức việc và đẳng chúng sanh nam nữ, giờ  nay BỔN SƯ ngự đàn để diễn thuyết Đức Từ Bi cho hoàn bộ Trung Phẩm. Vậy BỔN SƯ  miễn lễ đàn tiền thọ pháp  thoàn định hầu nghe BỔN SƯ thuyết hoá.

Đức Từ Bi là một diệu pháp linh huyền của Phật Tông,  để đem lại nguồn Từ Quang êm dịu cho đẳng chúng sanh gội nhuần trước mọi khổ não của cảnh đời trầm nịch. Tất cả từ mỗi đạo đồ đến hàng chức sắc, hàng huynh trưởng nói chung là người thừa hành chức vụ để truyền dẫn pháp môn tu hành trong giáo Đạo cần thu nhận để hoạch định con đường cực đích của đạo pháp, và lần bước noi theo đường đạo để tiến vào phẩm vị Thiêng Liêng. Cho nên  mỗi mỗi có thực hành được pháp “Từ Bi” mới nhận thấy  mình được trực tiếp ngưỡng nhuần nguồn quang điển của  Phật Tông chiếu mạng. Này tất cả chư chúng sanh ! Đạo là lý tự nhiên bao hàm trong vũ trụ, thể hiện ở nhân loài từ ngôn ngữ, từ cử chỉ hành động có thể rằng một hơi thở của mỗi chúng sanh là một chi tiết của pháp đạo, cho nên về phần lập giáo của các Giáo Chủ đã thể hiện với lý đồng nhứt, phân ranh lập thuyết để điều độ chúng sanh qua cơn khổ hải trần mê hồi đầu hướng thiện, Thánh Giáo chủ  đích thuyết minh Công Bình, Hoà Hiệp với lý dân sanh thể hành với cơ Tạo Hoá  điều độ muôn loài để dẫn dắt chúng sanh đi về với cơ diệu pháp. Tiên Giáo đã minh đề “Bác Ái Mở Rộng Lòng Thương”, thể hiện đức ban đồng lẽ sống  của Tạo đoan mà lập thành pháp đạo.

Về phần Phật Tông truyền lý “Từ Bi” để hấp dẫn mọi nguồn  sanh lực cho chúng sanh ngỏ hầu hàn gắn tất cả những đau thương, khổ hải của sanh linh, và nhịp với cơ háo sanh của Tạo vật mà lập thành phương định cho vạn thế hồi chơn.

Như vậy Bổn Sư cần  nói rõ rằng tất cả lập thuyết của các Giáo Chủ đều thể theo lý duy nhứt là lẽ Đạo tự nhiên để truyền lại con đường vĩnh lập cho thế gian noi theo mà hành pháp môn định dưỡng tinh thần.

Hôm nay giữa thời mạt pháp, giữa thế kỷ 20 này, nhân  loại đang oằn oại trong cảnh khổ đời, người  Đạo tâm đã vắng mờ trong cõi dục vọng sắc giới, có thể gọi là một hiện thân của cơ biến chuyển để mọi vật tự tàn, tự sát mà gạn gọc trong lý Đạo để hoàn thành  sứ mạng trong cơ lập giáo kỳ ba. Bởi thế cho nên trong kỳ lập giáo này tất cả chư Phật, Thánh, Tiên đều chuyển hồi Đạo pháp để cảnh tỉnh chúng sanh đang sái bước lạc đàng hoặc còn noi theo tâm phàm chen lấn đi vào con đường hãm nịch tối tăm.

Giờ nay BỔN SƯ thuyết minh Đức Từ Bi để đủ chương trình trong Trung Phẩm làm phương châm hồi định của vạn sanh trong bước đường học Đạo.

THI BÀI

THẬP NHỊ CHUYỂN định thành ngươn tánh,
Dạy pháp thường Phật cảnh hoá duyên,
Từ Bi” là đức nhân hiền;
Khai cơ đạt Đạo roi truyền hạnh tu.
“Từ Bi” ấy công phu tuyệt đích,
Không một điều trái nghịch tham sân
Luyện nên trong sáng chơn thần;
Gọi rằng kết quả chí nhân chí thành.
Lòng thương xót đồng sanh thể hoá,
Tánh vô tư cao cả trọn gìn.
Dù cho gặp cảnh nan minh;
Khoan hoà độ lượng an bình nội tâm.
Không oán ghét, không lầm tội ác,
Dầu rằng ai hung bạc sanh đoan,
Xem như thiện niệm chưa hoàn:
Còn trong giác hóa mở mang nhiều ngày.
Đức Từ Bi cao thay giá quý,
Thuộc Phật tông cơ chỉ đạt thành.
Bồ đề tâm niệm chuyển sanh;
Chơn như diệu diệu thông hành huệ quang.
Đem thực dụng nhân hoàn định vị,
Là báu truyền tinh túy hiện thân,
Là cơ trinh lợi cõi trần;
An cư thuần đốc xa gần tương thân.
Chủ lương giác mở lần hồn Đạo,
Do thiện từ toàn hảo chí tinh
Nhẹ nhàng như ánh bình minh;
Âm dương giao thái thạnh tình phong quang.
Nguồn hạnh phúc điểm trang nhân loại
Đức Từ Bi  bủa rãi toàn linh,
Lặng yên mọi nỗi bất bình,
Giữa người chung hưởng khương ninh phước đời.
Cơ tinh nhứt lý Trời vi diệu,
Vì  chúng sanh khó hiểu được rành;
Đa phần thị dục lấn tranh;
Noi theo ác niệm vọng hành trái oan.
Đem lẽ sống vào đàng hùng lực,
Chinh phạt nhau mạnh được yếu vong,
Bốn phương dấy động cõi lòng;
Nhân quyền điên đảo trong vòng ngổ ngang.
Xem cho rõ diễn  màng bi lệ,
Để định đề lập thể  dân sanh;
Biển sầu càng lắc càng xanh;
Bởi chưng thiếu kẻ thực hành từ tâm.
Nay trường Đạo linh thâm pháp hiện
Dụng thần chơn vận chuyển mê đồ,
Dựng xây nhân thể qui mô;
Từ Bi  nhuận sắc bửu đồ thế gian.
Trung Thừa Phẩm chỉnh đoan đức độ.
Lễ nhân hiền yếu tố vi tiên,
Quảng khai trong cuộc giáo truyền;
Ban hành thiên tước chỉnh nguyên luân thường
Người chức vụ phải tường cội rễ,
Nuôi lập trường xử thế tu thân,
Đổi thay bạo khí phong trần;
Cho hồn thanh khiết lân lân nhẹ nhàng.
Cùng bạn Đạo tương quang ưu ái.
Cùng đồng tôn đồng loại thật thà,
Trọn lành niệm tưởng thiết tha;
Hình dung tư chất điều hoà tự nhiên
Tạo sẵn tánh vô phiền não sự,
Mới gọi rằng đoạn khử tà oai,
Mới mong chứng quả Phật Đài;
Mới hoàn nghĩa Đạo ngày mai lưu hành.
Để xác nhận truyền thành phương độ,
Nơi trường tu đạt chỗ công niên,
Định chơn pháp thể mối giềng;
Từng phần cơ yếu thường xuyên trau dồi,
Đức Từ Bi thu hồi quang chiếu,
Luyện được rồi sáng diệu tâm linh.
Tỏa khai muôn dặm ánh huỳnh;
An nhàn bốn cõi thạnh tình thiên lương.
Nhưng trước phải minh tường Bác Ái,
Mở rộng tầm quảng đại vị tha,
Nhìn chung bốn biển là nhà;
Trọng niềm đồng loại thuận đà háo sanh.
Lý công bình chú thành nhân hệ,
Lập thế gian Đạo thể sơ khai,
Nguy nguy tỏ dạng đức tài;
Đức tài thực dụng thẳng ngay một lòng.
Đoạn tư kỷ  lý đồng minh hiện,
Mới trọn làm phương tiện tương thân,
Suy ra toàn giác chí nhân;
Khâm tai thiện lạc tinh thần từ bi.
Chương lập giáo thời  kỳ ngươn hạ,
Phật, Thánh, Tiên, chung cả Đạo trường,
Tuyên đề khải ngộ hồi dương;
Vớt người trầm nịch lầm đường lạc chơn.
Hỡi chúng sanh giải cơn trần mộng,
Nhìn huệ đăng nương bóng linh kỳ,
Thực hành khuôn phép Từ Bi;
Còn ngày chứng phẩm liên trì hoá thân.
Nay giữa cuộc phong trần chuyển biến,
Diễn hùng oai cuộc diện phân tranh,
Đạo đời đôi nẻo rấp ranh;
Càng ham quyền lực, càng hành nhẫn tâm.
Muốn giải khổ phải tầm chân lý,
Nơi trường tu dụng ý tinh vi,
Đặt mình lãnh vực giác tri;
Kệ kinh dẫn khởi Từ Bi đức thường.
Đạt thành yếu tại đúng phương.
THI
Phương châm xử thế định thần chơn.
Giải khổ độ sanh Đạo nghĩa hườn,
Chánh tiết tu bồi thâu ác vọng,
Nhân hiền canh chưởng tạo căn dương
Tránh xa mưu lợi trong phiền não,
Đoạn hẳn cầu danh cảnh oán hờn,
Luyện tánh Từ Bi hoà mạch sống,
Hiệp đồng chủng loại thể lâm đơn.

Đề tài Luyện Tánh Từ Bi Bổn Sư thuyết giáo đến đây đã hết. Vậy mong rằng tất cả chư chúng sanh và trong  hàng chức việc cần thực tập để gọi rằng đã đắc pháp trong cơ truyền thọ về chương giáo hoá tinh thần. Được như thế công phu tu dưỡng của mỗi mỗi mới thành tựu, mới thấy được ánh sáng Như Lai trong bản thể. Vậy Bổn Sư ban  đồng ân huệ cho  tất cả chư chúng  sanh, giờ này sáng  suốt tinh thần để nuôi dưỡng tâm hồn tinh tiến. Bổn Sư chào tất cả. THĂNG

Tý thời 10 tháng 7 Đại Đạo 37

PHƯƠNG  CHÂM  HÀNH  ĐẠO

THI

THANH bình tiếng gọi vẳng không gian
CHƠN hội ngày nào mới bước sang.
TIỂU tiết thuận hành thiên hạ lạc,
THÁNH ân nhuận tiếp dưỡng sanh toàn.

THANH CHƠN TIỂU THÁNH chào tất cả chư vị chức sắc chức việc và toàn thể đàn tiền đẳng đẳng. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO báo cơ Vậy đàn tiền thành tâm tiếp điễn, Tiểu Thánh xin chào.
Tiếp Điễn
LÝ THÁI BẠCH  GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO đại hỷ  chư chức sắc chức việc đàn  tiền và toàn thể đạo tâm nam nữ.

THI

GIÁO thành thiên hạ đạt công tu
TÔNG diễn phương châm hoạch bửu đồ,
ĐẠI thể thiên chi hồi nhứt bản,
ĐẠO quang chiếu hiện vạn sanh do.

Giờ nay Bần Đạo ngự đàn để thuyết minh đề tài: “Phương Châm Hành Đạo” trong Phẩm Trung Thừa.

Vậy trước tiên Bần Đạo miễn lễ đàn tiền an toạ.
Đã rằng Đạo là phương cứu cánh tinh thần cho đẳng chúng sanh tất nhiên trên lập trường người hướng đạo cần phải minh định đường lối rõ rệt để bảo đảm cho công thực hành hiện tại. Để cho thống truyền đạo đức ngày một tôn nghiêm. Để cho các hàng chức sắc, hướng đạo thấy rõ nhiệm vụ mình trong hằng ngày đối với trường Đạo, đối với nhân sanh, giờ nay Bần Đạo cần hoạch định rõ ràng Phương Châm Hành Đạo cho tất cả đạo trường thảo luận hằng ngày mà lập nên công quả.

Để đem lại niềm yên vui về thể xác và tinh thần cho đẳng chúng sanh đường lối xây dựng Thánh Thể hiện hành  trên thực tế căn cứ vào ba điểm là phụng sự dân sanh, xương minh dân trí và hoàn thành dân đức.

Trong ba chính điểm với chương trình thực hành rất rộng rãi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời kỳ con đường hành đạo sẽ biểu diễn vô cùng tận để đưa bước tiến cho chúng sanh.

Hễ chúng sanh đã trưởng thành dân đức, nghĩa là đức độ tu hành đã sáng tỏ vào tâm giới của mỗi môn đồ ấy là nhờ pháp đạo đã dìu đường cho chúng sanh trở về tân dân nghĩa hiệp. Lòng người đã đổi mới hay lòng chánh nhiệm đổi mọi vọng tâm tức là đã biết tương thân hoà ái thực  hành nhân đạo căn bản là đã tròn công dẫn đường cho chúng sanh đi đến đích Chí Thiện; ấy là hoàn thành phần Thánh Đạo.

Tất cả những đề mục nơi phẩm Trung Thừa đã nêu rõ mỗi chi tiết hướng dẫn và diễn giải từng ý một để điều độ tâm hồn người hướng đạo và đẳng chúng sanh noi theo mà về nguồn cội và đạt đến đích cuối cùng Chí Thiện.

Vậy muốn cho cơ Đạo sớm thành, nhơn tâm sớm định, từ nay tất cả hàng hướng đạo cần đặt tâm chú trọng ở nhiệm vụ và đức độ riêng từng mỗi cá nhân để xây dựng làm khuôn mẫu cho cảnh đời hiện tại.

THI BÀI

Trường Đạo pháp điểm khai kỷ hạ,
Một thống đồ chuyển hoá vạn linh,
Định chơn  nhân bản quy trình
Lập đề độ dẫn dưỡng, dinh, sanh tồn.
Chương giáo huấn diệu môn truyền giải,
Cho thế gian tầm lại công tu,
Trên đường thiên lý thâm u
Hiện thân bổn giác hiệp phù chánh phương.
Đã rằng Đạo phải tường chủ đích,
Nuôi sở hành bổ ích chi đây
Để còn diệu dụng trong ngày,
Gọi là pháp thể CAO ĐÀI tỉnh mê
Hồn đạo đức đem về thực tại
Trung phẩm ban tuyên khải từng phần,
Cho hàng hướng đạo lập thân;
Biết chơn giá trị tinh thần nơi trong.
Nay cần tiếp diễn thông yếu mục,
Phóng con đường trực xúc công nhiên,
Phương Châm Hành Đạo” giáo truyền;
Bản đồ Thánh hóa hậu thiên phổ thành.
Ba chính điểm lưu thanh nhân thể,
Lập thế gian Đạo hệ duy tôn,
Tương quan cả xác lẫn hồn;
Nơi trường tu học vĩnh tồn hậu lai.
Phụng dân sanh chương bài học nghiệm,
Cho thống truyền thị hiện công minh,
Niềm thương gắn chặt chân tình,
Đói đau khổ nạn đồng thinh giúp vùa.
Đời đã lắm hơn thua tranh cạnh,
Đạo phải tường ấm lạnh có nhau,
Đời đang phân tách nghèo giàu,
Đạo đem trở lại một màu tương quan.
Đời còn những trái ngang quyền lực,
Đạo cần lo tạo đức vô tư,
Dân sanh điểm sắc hồn từ;
Mầm non gieo để cho người thế gian.
Cơ chánh hiện trang hoàng nhân thể,
Phần hữu hình trọng thế thân an,
Ở ăn quy pháp Đạo tràng;
Phải cần hợp thức mở mang làm đầu,
Người có được dài lâu lẽ sống,
Và ấm no mới trọng tinh thần,
Hướng về thánh đức canh tân
Định Đồ Thơ chuyển sanh dân lý đồng.
Trường Phước Thiện dày công sáng lập,
Từng phạm vi cung cấp bảo toàn,
Trẻ thơ khỏi phải cô đan,
Già nua được chỗ an nhàn tu chơn,
Còn đau đớn cá nhân sầu thảm;
Còn lạnh lùng ảm đạm mặc ai;
Ấy còn theo hướng lệch sai;
Chưa thành cứu cánh CAO ĐÀI chỉnh phong.
Để trực kiến cảnh đồng ưu lạc,
Lão gọi hàng thượng đạt từ nay,
Hữu hằng tâm sản chung tay,
Vươn lên chí cả cho ngày hanh thông.
Tạo lương điền nuôi lòng kẻ khó,
Lập công thương giải độ cơn nguy,
Ốm đau nhờ sẵn thời y.
Nông bô quả phụ được kỳ chở che.
Cơ thể Đạo trượng đề thân ái,
Do nhiệt thành trang trải nghĩa phương,
Pháp linh mở rộng bốn tường,
Sanh, già,  bịnh, tử khổ thường thế gian
Phong phú hoá cơ hàn phần xác,
Giải ngộ thành thiện lạc chúng sinh,
Nguồn nhân chảy suốt mạch tình,
Của Trời khắp rãi ánh tinh nhẹ nhàng,
Vui lẽ sống tiến sang dân trí
Lo vun bồi ngự trị lương tri.
Ấy là trực giác tinh vi;
Có phân quấy phải mới trì công tu
Khai dân  trí vẹt mù nhẫn tục,
Giải mê đồ tạo phúc quả chơn,
Tâm hồn nẩy nở điều nhơn;
Nhờ trong sáng suốt thu hườn lý tinh
Nên dân trí tiến trình cao rộng ,
Đối  nhân sanh lạc lỏng còn nhiều,
Chưa nhìn thấy được chính phiêu;
Chỉ đem trì tưởng mơi chiều lệch thiên.
Đâu đã biết Thánh Hiền độ lượng ?
Đâu đã rành phương hướng nhân quan ?
Hoặc đem trí xảo hoang đàng
Hoặc là mộc nột cải đoan sai lầm,
Cần định rõ phương châm cứu thế
Để chuyển đồng trí tuệ nơi  trong,
Người tu âu phải dốc lòng,
Học cho biết chữ lãm thông kinh truyền.
Hiểu đúng lý thâm uyên kim cổ,
Tìm cho ra ở chỗ đạt thành,
Trên đời lắm kẻ hữu danh;
Học cao thấy rộng nhưng hành càng sai,
Vì chỉ trọng bên ngoài giả tướng,
Trí xảo tâm theo lượn sóng đào,
Biển tràn mờ mịt lắc xao
Đắm mê vật chất buộc vào trái oan.
Nay trường Đạo nghiêm trang trí giác,
Mở học đường khai thác lương tri,
Ra công giáo hoá trường kỳ,
Cho hàng môn đệ thị phi khỏi lầm.
Trí đã hội uyên thâm nghĩa lý,
Đem sở hành tận tụy dài lâu,
Dân đức kiến trúc thượng lầu,
Bửu toà chứa để ngọc châu báu truyền.
Dân đức ấy hồn nhiên nhân phẩm,
Do tinh thần tươi đậm phát sanh,
Tượng hình muôn vỡ long lanh,
Phong tư thuần hậu nhân lành hiện thân,
Nhưng muốn được trọn phần Dân đức,
Là trước tiên hợp thức dân sanh,
Mở mang dân trí tiến hành;
Tiếp truyền bản sắc cao thanh chủ đề.
Trường tu dưỡng hội tề thiên chức,
Đào luyện nên “Minh Đức” chí công,
Khai cơ nhân ái đại đồng,
Hiệp đề chủng loại giống giòng đệ huynh.
Người đã rõ chân tình tương ứng,
Mỗi mỗi đều xây dựng bản thân,
Hết cơn biến loạn cõi trần,
Là công chuyển hoá “Tân Dân” hội này,
Dân đổi mới hây hây lòng Đạo,
Ngày vui theo tiết tháo thánh hiền,
Văn minh lộng vẻ thần tiên,
Kết tình “Chí Thiện” chơn duyên định thành.
Phương châm Đạo thực hành  luận giải
Ấy con đường rộng rãi vô biên
Ngàn năm Đạo pháp roi truyền,
Âu ca lạc quốc cao nguyền thế danh,
Tổng đề Dân, Đức, Trí, Sanh;
THI
Dân Sanh Trí Đức hoạch đồ phương
Giải pháp Kỳ Ba độ dẫn đường,
Điểm hoá tâm hồn minh Thánh phẩm;
Định an pháp thể kiến nhơn thường,
Vén màng đau khổ: tham, sân, vọng.
Truyền ánh thanh bình chánh, giác, lương.
Đẳng chúng hưởng nhờ cơ đạt huệ,
Vô nhơn vô ngã Đạo thành chương.
HỰU
Chương trình khai hoá phẩm trung ban,
Đề mục diễn minh yếu lý hoàn;
Hỷ kiến thực hành công mẫn hiện,
Tôn nghiêm hành sự nhứt tâm đan.

Cười … Về Phương Châm Hành Đạo mục diễn trình Dân Đức ít hơn các mục trên, chư môn đồ  nên hiểu rằng:  hễ đào luyện được trí sáng suốt mở mang được đời sống thanh bình thì đức độ tùy phương khai biện.

Vậy tất cả nên nhận định rõ ràng trong chương trình hành đạo để tùy tiện thích nghi mà mở mang cho thống đồ Đại Đạo ngày một sáng tỏ với sứ mệnh Thiêng Liêng là cứu thế độ đời.

Đề tài Bần Đạo đến đây đã hết. Bần Đạo ban ân chung tất cả đàn tiền nam nữ. THĂNG

Đêm 15 tháng 7 năm Đại Đạo 37

THI

TRĂNG sáng lưng trời điểm thế gian,
HẠC về Trung Hội báo cơ đàn;
ĐỒNG trong tất cả tâm thành định,
TỬ hiện long môn kiến PHỤ HOÀNG

Tiếp điễn

THI

CAO tôn Đạo pháp vạn linh sanh,
ĐÀI thượng hư vô hoá thể thành;
GIÁO hội tinh thần khai lạc quốc,
CHỦ truyền công lý nhựt thường thanh.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ, THẦY linh hồn các con. Thầy mừng tất cả các con đàn nội.

Nay trong tiết Trung Ngươn và cũng là ngày hoàn thành Trung Phẩm.

Thầy linh hồn các con  ngự đàn để bố hóa hồng ân cho các con được sáng suốt tâm hồn trong bước đường tu học. Thầy miễn lễ các con lớn nhỏ được phép an toạ để nghe Thầy huấn dụ chung.

Tất cả các con đã ôn nhuần và suy nghiệm về cơ lập giáo và mục đích của Thầy trong thời kỳ khai Đạo. Vậy đối với tấm lòng nhiệt thành ưu Đạo của tất cả các con nơi đây, Thầy sẵn sàng ban ân huệ cho mỗi trò, Thầy chuyển lập Hội Thánh nơi đây và tiếp theo ban hành kinh pháp với mục đích ban hồng ân cho các con, để các con được nơi an  tâm trong bước đường học Đạo. Với bửu Phẩm Trung Thừa, Thầy và chư Phật, Thánh, Tiên nêu lên từng mục, được sang định và tổng hợp tinh thần chân lý kim cổ để làm phương định cho các con cho thế hạ noi theo luồng quang diệu mà thu hồi lương giác để thoát qua khỏi vòng trầm mịch đau thương của cảnh đời mạt hạ. Các con được phần ưu tiên đã thu nhận ánh sáng chân lý trong những ngày gần gũi. Vậy  các con hãy vượt qua nỗi khổ đời  với tinh thần ham học, trọn đức tin và khép mình trong pháp Đạo. Thầy nói rõ cho các con được tri tường: Từ ngày Thầy  qui định pháp môn  tu dưỡng là ngày Thầy ban hồng ân cho các con mà cũng là ngày để chiếu theo Thiên luật mà khiển trách những con nào còn tiếp diễn tội tình làm nhơ danh Đạo. Nghĩa là những con không biết thực hành theo lời giáo hoá để rèn đúc tinh thần chí thiện.

THI BÀI

Thầy chuyển lập Tam Kỳ độ thế,
Ban pháp kinh quy thể Đạo truyền,
Khai nguồn phước quả chơn duyên:
Cho con lớn nhỏ định thiền công tu.
Dòng Thiên điễn vẹt mù cảnh tục,
Giải mê đồ gạn đục lóng trong,
Lý chơn soi sáng cõi lòng;
Hiệp đường kim cổ tây đông Thánh Hiền.
Thầy xót trẻ không yên nội tại,
Tánh lảng xao nhân ngãi lẽ thường,
Vọng chiều sắc thái nhiễu nhương;
Quên niềm đồng loại, tăng cường nhẫn tâm
Bao diễn cảnh sai lầm trước mắt,
Mở guồng phim sóng đặt từng màn,
Luân thường đảo lộn trái ngang
Nào ganh ghét lẫn, nào tàn hại nhau.
Rõ triệu chứng khổ đau thần độc,
Bởi nguyên nhân thất lộc lương tâm;
Tỷ như kẻ tối đi thầm;
Lộn đường lối cả bước lầm lạc chơn,
Đâu vọi thấy cao sơn minh nguyệt,
Lượng trường giang trang liệt màu xanh;
Bửu đồ muôn vẽ long lanh;
Trong bầu vô tận lưu hành thiên nhiên,
Ấy là lý thông truyền trực giác,
Ấy là hồn thượng đạt vĩ nhân,
Ngoài vòng tục tử phong trần.
Nuôi cao trí tuệ hằng dâng ý thành.
Giữa biến thái tàn canh rung chuyển
Cả thế gian cực diễn hùng oai,
Hồn sanh chen chút nghiệt đài;
Bơ phờ dở tỉnh dở say kiếp đời.
Thầy đau đớn con ơi có biết,
Nặng nề thay cách biệt nghĩa đồng,
Vì con Thầy phải ra công,
Lời truyền giáo huấn tay bồng đỡ nưng.
Mong con trẻ mở bừng mắt sáng,
Nhìn theo Thầy trước dạng từ quang
Con nên được chứng sổ vàng,
Và Thầy chức vụ tương quan hội này,
Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn mộng,
Thầy sẵn sàng tha bổng tội xưa,
Miễn sao con trẻ đoạn chừa,
Xét mình cải hối sớm trưa thật lòng.
Thầy biết trẻ trong vòng mạt pháp,
Với trào lưu phức tạp giả hình
Dễ gì con giữ vẹn trinh,
Tiết danh chánh thuận giác linh an bình,
Nên Thầy chuyển đạo trình chơn giải,
Và dẫn đề thực tại phổ thông,
Trung Thừa bửu phẩm toàn công
Là phương hoá thể hợp đồng thánh tiên,
Trang đầu mở Thầy truyền “Tôn Chỉ”,
Tiếp diễn lần “Yếu Lý Nhân Quan”
Chiết phân chi mục rõ ràng;
Từ cơ luận thuyết khởi đàng Công Phu.
Nêu bịnh chứng thiên thu tục nhiễm,
Định phương châm thiện niệm pháp đồ,
Tinh thần kiến tạo quy mô;
Soi vào thực cảnh họa đồ thế gian.
Thầy dạy trẻ lời vàng điểm nhuận,
Nhờ mỗi con khai hứng tinh thần,
Cho hồn thanh khiết lân lân:
Noi theo đường sáng con lần điểm trang.
Con tất cả trong hàng môn hạ,
Nay Thầy ban phước lạ gội nhuần,
Nghĩa là dạy phép “Tu Thân”
Vượt qua trùng áng mây Tần hồi hương.
Thầy đâu những ghét thương đôi ngã,
Con cái đồng giáo hoá trường chung,
Mong sao con hiểu tận cùng;
Ghi truyền âm hưởng tâm trung nhẹ nhàng.
Con lớn nhỏ nghiêm trang thời tập
Thầy sẵn sàng ban lập Thiên ân,
Con nên Thầy thưởng trọn phần;
Trong kỳ lập giáo Thầy cân phân rành.
Nhưng cũng phải định thành công hệ,
Việc thưởng răn há dễ vô minh,
Nào con tiếp diễn tội tình;
Còn gây trái nghiệp, khổ hình còn mang.
Nay trung tiết khánh hoàn Trung Phẩm,
Thầy ngự đàn điểm thẩm toàn pho,
Đây là diệu pháp Thầy cho;
Thoảng mùi Tiên, Thánh định đồ thế gian.
Các con chung tạo cảnh nhàn.
THI
Nhàn tâm học Đạo, Đạo khai sanh,
Lý hiện chiêu chương trực dẫn thành;
Hoán thể trần hồng tư nhuận sắc,
Tân Dân Minh Đức định thân danh.

Thầy hôm nay vui mừng cùng tất cả các con nam nữ xa gần chung hợp về đây đặt thành công chí nguyện. Thầy giờ này chia đồng nguồn linh điễn để chan rưới tâm hồn cho mỗi trẻ. Vậy  từ nay tất cả các con đã được một pho pháp truyền Trung Phẩm, làm phương châm định lập tu hành. Các con hãy cố gắng thu nhận từng chi tiết để phân rành yếu lý và nuôi dưỡng tâm hồn theo phương Thầy truyền. Các con hữu trách kể từ nay cần thảo luận và biện  giải rành mạch phổ truyền chu đáo ngỏ hầu tất cả con cái của Thầy được cảm đồng ân huệ trong chân lý. 

NGÂM

Lời vàng truyền dạy các con,
Mong sao lớn nhỏ giữ tròn tâm kiên.
Tu hành thường bửa vui siêng;
Noi theo phương định thánh hiền lập thân
Giờ đây Thầy bố hồng ân,
Cho con đàn nội hưởng phần từ quang.
Mừng con ở lại trần gian,
Cung đình chiếu diệu điển quang Thầy hồi…
THĂNG
PHƯƠNG DANH QUÍ VỊ HẢO TÂM ẤN TỐNG
KINH TAM THỪA CHƠN GIÁO

01
Ông VŨ VĂN GIÁP, Sài gòn
500đ
02
Ô. TR. NGUYÊN LƯỢNG Kim Quang Đàn
500đ
03
Bà NGUYỄN THỊ MẪN, Sài gòn
500đ
04
Bà DIỆU LONG, Sài Gòn
200đ
05
Bà DIỆU KIM
200đ
06
Bà NGUYỄN THỊ HOA, Nha Y Sĩ
200đ
07
Bà TRẦN VĂN QUANG, Sài gòn
200đ
08
Bà VẠN AN, Sài gòn
200đ
09
Bà NGUYỄN VĂN TÚ (Vopco)
100đ
10
Bà TRẦN THỊ DUNG, Sài gòn
100đ
11
Bà BS. ĐỖ TRÍ NĂNG, Sài gòn
100đ
12
Ông KIẾN TRÍ, Sài gòn
200đ
13
Bà NGUYỄN THỊ DUNG, Dược Sư, Sài gòn
200đ
14
Bà BẠCH PHỤNG, Minh Tân
100đ
15
Bà HẮC HƯƠNG, Minh Tân
200đ
16
Ông HỒ QUANG KHÂM
300đ
17
Cô NGỌC TUYỀN
100đ
18
Cô KIM HOÀNG, Minh Tân
200đ
19
Cô NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC
100đ
20
Bà HỒNG QUI
50đ
21
Ông ĐỊA LINH, Minh Tân
200đ
22
Cô BẠCH HẠP, Minh Tân
100đ
23
Bà XUÂN YẾN NGUYỆT, Ngọc Chiếu
100đ
24
Bà BẠCH CÚC, Minh Tân
50đ
25
Bà TRẦN THỊ KIM CÚC
20đ
26
Bà DIỆU NHÂN
10đ
27
Bà ĐỖ THỊ NHÀN
10đ
28
Bà PHẠM THỊ PHẢI
10đ
29
Bà TRƯƠNG THỊ BÉ
20đ
30
Bà PHẠM THỊ MÙI
20đ
31
Ông NGUYỄN VĂN PHAN, Cần Đước
100đ
32
Ông PHẠM VĂN TU, Minh Tân
100đ
33
Ông LÊ VĂN NON, TT. Bình Hòa
100đ
34
Ông NGÔ THANH TIẾNG
40đ
35
Bà DIỆU QUANG và THỦY TUYỀN
100đ
36
Bà DIỆU CHƠN QUANG Minh Tân
200đ
37
Ông ĐỊA KIỆT TINH, Minh Tân
50đ
38
Ông ĐỊA CHÂU, Minh Tân
100đ
39
TT. MINH PHỤNG, Tân Chánh
100đ
40
Bà HUỲNH THỊ CHỜI, Ngọc Chiếu Đàn
100đ
41
Bà KIẾN MINH
200đ
42
Ông NGUYỄN VĂN CƯƠNG (NĐHH)
200đ
43
Ông THIỆN TÂM
10đ
44
Ông HUỲNH TRUNG CHÂU
100đ
45
Ông GH. THG THI THANH, Võ Thành Thi
500đ
46
Bà NGUYỄN THỊ KẾT (t.m. Ông Địa Cốc)
500đ
47
Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TIẾT
200đ
48
Ông VÕ THÀNH HUẤN
200đ
49
Ông LÊ VĂN HOÀI, Vĩnh Nguyên Tự
100đ
50
Bà LÊ THỊ SUNG, Vĩnh Nguyên Tự
200đ
51
Bà NGUYỄN THỊ DỞ, Vĩnh Nguyên Tự
100đ
52
Ông LÊ VĂN LÀ, Vĩnh Nguyên Tự
100đ
53
Bà PHAN THỊ CHO, Vĩnh Nguyên Tự
100đ
54
Bà LÊ THỊ CHỈ, Vĩnh Nguyên Tự
50đ
55
Ông CA VĂN THIỆU, Vĩnh Nguyên Tự
50đ
56
Ông LÊ VĂN VUI, Vĩnh Nguyên Tự
50đ
57
Bà VÕ THỊ THU, Vĩnh Nguyên Tự
100đ
58
Ông ĐỊA CỐC TINH, Vĩnh Nguyên Tự
200đ
59
Ông NG. PHÚ THUẦN, Vĩnh Nguyên Tự
50đ
60
Ông LÊ VĂN CẨN, Vĩnh Nguyên Tự
200đ
61
Ông LÊ VĂN CHƠN, Vĩnh Nguyên Tự
100đ
62
Bà NGUYỄN THỊ CÒN, Long An
10đ
63
Bà NGUYỄN THỊ BẢY
10đ
64
Bà PHAN THỊ LỢI
10đ
65
Bà LƯU THỊ ĐIỀM
10đ
66
Ông NGUYỄN VĂN TƯỜNG, Long An
20đ
67
Bà LÊ THỊ NHIỀU
10đ
68
Bà TRẦN THI QUI
69
Bà NGÔ THỊ CÁC
10đ
70
Ông BẠCH ĐẠI TÂM, Vĩnh Nguyên Tự
20đ
71
Bà LÊ THỊ NGUYỆT
10đ
72
Ông LÊ VĂN KIỀU
20đ
73
Bà LÊ THỊ ĐẦM
10đ
74
Bà NGUYỄN THỊ NGỌ
20đ
75
Bà NGUYỄN THỊ SỬU
10đ
76
Ông LÊ VĂN THƯỢNG
30đ
77
Bà HỒ THỊ BẠCH, Mỹ Lệ
50đ
78
Ông NGUYỄN VĂN HIỂN, Sài Gòn
200đ
79
Bà VÕ THỊ NHÂM, Sài Gòn
200đ
80
Ông Mai Đăng Long, Sài Gòn
100đ
81
Ông TRI PHƯƠNG TỬ, Sài Gòn
100đ
82
Ông TRẦN VĂN HUẤT
100đ
83
Ông TRẦN DUY ĐẢN, Sài Gòn
500đ
84
Ông CAO TRIỀU TRỰC, Sài Gòn
200đ
85
Ông TẠ ĐĂNG KHOA, Sài Gòn
500đ
86
Ông LƯƠNG VĂN CHÂU, NĐHH
30đ
87
Ông HUỲNH VĂN AN, NĐHH
20đ
88
Ông LÊ VĂN XƯỚNG, NĐHH
20đ
89
Ông LÊ VĂN MỪNG, NĐHH
20đ
90
Ông NGUYỄN VĂN SỰ, NĐHH
10đ
91
Ông ĐỖ VĂN MINH, NĐHH
50đ
92
Bà LÊ THỊ HƠN, NĐHH
50đ
93
Ông PHẠM VĂN CHÚNG, NĐHH
20đ
94
Ông PHẠM VĂN ĐẮC, NĐHH
10đ
95
Ông LÊ VĂN LỰC, NĐHH
20đ
96
Bà THANH TRƯỚC, Bửu Quang Đàn
50đ
97
Bà HUỲNH THỊ TÀO, Bửu Quang Đàn
50đ
98
Bà HUỲNH THỊ CHƠI, Bửu Quang Đàn
50đ
99
Bà TRƯƠNG THỊ BÉ, Bửu Quang Đàn
50đ
100
Bà VÕ THỊ THẢO, Bửu Quang Đàn
50đ
101
Ông LƯU TRỌNG SONG
500đ
102
Ông PHẠM KHÁNH PHÚC
100đ
103
Ông TRẦN VĂN CHÉN
200đ
104
Ông NGUYỄN HỒ
500đ
105
Ông HẢI VƯƠNG TINH, Minh Kiến
100đ
106
Ông PHAN VĂN TUÔI
100đ
107
Ông HUỲNH MINH
100đ
108
Bà DIỆU LIÊN, Nam Thành Thánh Thất
100đ
109
Bà DIỆU THÊ, Sài Gòn
500đ
110
Ông THIỆN CHUNG, Sài Gòn
500đ
111
BÁT BỬU PHẬT ĐÀI
500đ
112
THANH TÂM TỰ
500đ
113
Bà THANH DƯƠNG
100đ
114
Ông Bà THIÊN VƯƠNG
300đ
115
Bà PHAN THỊ HÒA
100đ
116
Ông NGUYỄN VĂN CỨNG (Thiện Đạt)
100đ
                                  Tổng cộng
16.045đ

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *