Mười món Bửu Pháp

MƯỜI MÓN BỬU PHÁP

BAN CHO NHƠN SANH

 

 Mười món Bửu Pháp linh thiêng,
Em nào làm được Thánh, Hiền chẳng sai.
Điều thứ nhứt tuân y luật pháp,
    Đúng chơn truyền của Đức Chí Tôn;
    Mặc ai bày vẽ thiệt hơn,
    Đạo tâm nhất dạ chẳng sờn lòng son.
Điều thứ hai Tông đường trọn hiếu,
     Phụ Mẫu ân trọn đạo làm con;
     Vợ chồng trọn nghĩa keo sơn,
     Phận làm cha mẹ trọn tình cùng con.
Điều thứ ba giữ tròn trai giới,
     Dùng tương rau dưa muối hằng ngày;
     Sớm chiều thanh đạm trường trai,
     Nhẹ nhàng thân xác chẳng hoài công ta.
Điều thứ tư lánh xa đảng phái,
     Không nao lòng đường phải cứ đi;
     Không nghe xúi giục lôi trì,
     Đức tin mạnh mẽ Tam Kỳ độ sanh.
 Điều thứ năm thực hành Phước Thiện,
     Giúp đỡ người đau yếu thế cô;
     Giúp người tàn tật già nua,
     Dưỡng nuôi trẻ nhỏ cút côi não nùng.
 Điều thứ sáu: dặn lòng hằng bữa,
     Chẳng đặng thâu tiền của chúng sanh;
     Thanh liêm, trong sạch, chân thành,
     Ngôn, Công, Đức, Hạnh tập tành cho siêu.
Điều thứ bảy: thương yêu đồng loại,
     Như anh em thân ái ruột rà;
     Như cùng một mẹ, một cha,
     Đỡ nâng dìu dắt thuận hòa dưới trên. 
 Điều thứ tám: chẳng nên phản bạn,
     Lòng trung kiên chẳng đặng bội sư;
     Công bình bác ái nhơn từ,
     Trung Thầy, nghĩa bạn tâm tư sáng lòa.
 Điều thứ chín: hiền hòa chơn thật,
     Đừng vong công bội đức lộng quyền;
     Ở như các Đấng Thánh Hiền,
     Thực hành chữ Nhẫn lưu truyền noi gương.
 Điều thứ mười: yêu thương mạng sống,
     Trọng mạng người, trọng mạng thú cầm;
     Kính trọng sinh mạng nguyên căn,
     Vừa theo Thánh chất Đạo hằng Chí Tôn.
                                       Nữ Đầu Sư Đường (1946)

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *