Tánh mạng công phu

TÁNH MẠNG CÔNG PHU
Tý Thời, đêm 01 tháng 5 năm Quý Sửu  – Đại Đạo 47 (01.6.1973).
THI
KHỔNG học thế truyền lập đức Nhân,
THÁNH minh Lễ, Trí nhựt thời tân;
TIÊN thành Nghĩa hiệp trung hòa Tín,
đệ phong nghi xuất xử Chân.

TÔN SƯ KHỔNG THÁNH mừng chư phận sự và đàn tiền.
Giờ nay Tôn Sư thừa lệnh Đấng CAO ĐÀI GIÁO CHỦ điểm truyền chơn pháp “Tánh Mạng Công Phu”. Vậy miễn lễ đàn tiền tịnh tâm an tọa.
Con người có hai phần: Tánh và Mạng theo cơ diệu hiệp âm dương ngũ hành mà cấu tạo nên.
Tánh và Mạng có mối tương quan linh diệu.
– Tánh có Mạng mới lập.
– Mạng có Tánh mới thành.
Nói chung, nếu không biết Tánh biết Mạng tức chính mình không biết được mình.
Con người Hậu Thiên, Tánh Mạng bị thất chánh, lâm vào đường tội lỗi nên bị luân hồi triền miên chẳng dứt.
Nếu chẳng lo tu Tánh luyện Mạng thì hai thành phần này sẽ lần lần tán thất, cuối cùng mất cả Tánh lẫn Mạng, không trở lại được kiếp làm người.
– Tánh có Tiên Thiên Chơn TánhHậu Thiên Sanh Tử Tánh.
– Mạng có Tiên Thiên Chơn MạngHậu Thiên Khứ Lai Mạng.
– Có Hậu Thiên Tánh là do Càn thất chánh.
– Có Hậu Thiên Mạng là do Khôn thất chánh.
Chủ đích công phu tu Tánh luyện Mạng là phục hoàn Tiên Thiên Chân tánh mạng.
Công phu tu Tánh luyện Mạng phải tu luyện cả hai thành phần gọi là Tánh Mạng song tu.
Nếu chỉ tu Tánh mà không tu Mạng là mới tu phần âm chưa tu luyện phần dương.
Trong giới tu hành ngày nay, đa phần bị chứng bịnh cô thiên này, hoặc chỉ biết tu Tánh mà không tu Mạng, hoặc chỉ biết tu Mạng mà không tu Tánh, do đó ít kẻ thành công.
Cả Tánh lẫn Mạng Hậu Thiên đều có đủ hai thành phần âm dương.
– Người dương nhiều, âm ít thì trí tuệ tương đối sáng suốt, lành nhiều dữ ít.
– Người âm nhiều, dương ít thì trí tuệ kém, lành ít dữ nhiều.
– Con người Tiên Thiên Tánh vốn thuần Càn thuần dương gọi là Tánh bổn thiện.
– Còn Mạng thuần Khôn thuần âm Mạng cũng bổn thiện.
– Con người Hậu Thiên Tánh thuộc Ly Âm Hỏa nên Tánh bổn ác.
– Mạng Hậu Thiên thuộc Khảm Dương Thủy nên Mạng này cũng bổn ác.
– Tu là tu cái Tánh Ly âm Hỏa trở lại thành Càn như thuở Tiên Thiên.
– Luyện là luyện cái Mạng Khảm dương Thủy trở lại thành Khôn như thuở Tiên Thiên.
– Tu Tánh trước phải lo giải trừ chứng bịnh sân hận để cho chủ nhơn ông (Chơn Tâm) trở về.
– Tu Mạng trước phải lo đoạn dứt bịnh dâm loàn để cho Mạng căn kiên cố.
Chân pháp tu Tánh luyện Mạng là chiết Khảm điền Ly để cho Càn Khôn định vị“.

 
THI
Làm người phải biết lý nhân sanh,
Biết đến chân tri để thực hành;
Tánh ấy Thần quang minh diệu giác,
Mạng là Tinh Khí bản nguyên thanh.
Tánh nương chân Mạng mà linh mẫn,
Mạng hiệp tánh chân mới bảo thành;
Vì bởi mê mờ theo sống tục,
Nên lo hồi phục thể tinh anh.
THI BÀI
Công Thiền định chỉnh tu Tánh Mạng,
Lập Trung cơ khai sáng Thiên đồ;
Luyện rèn nung chất nhuận tô,
Chỉnh tu Thần Khí khởi hồ thân tâm.
Tu phải biết truy tầm cội rễ,
Ngoài thân tâm đâu thể rằng tu;
Đặt mình đúng chỗ công phu,
Tâm an Thần lạc hiệp phù lý chân.
Tâm là Tánh, là Thần chủ vị,
Mạng là Thân, là Khí viên thông;
Thân Tâm Tánh Mạng tương đồng,
Tánh tu Mạng lập, Mạng tùng Tánh khai.
Tánh Mạng ấy tuy hai mà một,
Mạng Tánh đồng chỗ tột chí Chân;
Tiên Thiên thể chất quy huờn,
Thần linh Khí hấp keo sơn chẳng rời.
Tâm, Tánh, Ý tịnh thời hư cực,
Động dụng truyền tìm lực thi công;
Tri năng trung chánh hòa đồng,
Diệu chân Tạo Hóa chuyển thông Mạng hành.
Mạng là thân, trưởng thành do Khí,
Khí Tiên Thiên tinh túy tịch nhiên;
Tinh dung, Khí mãn, Thần yên,
Não cơ giác hóa Mạng truyền nhuận thân.
Lý bổn sơ sanh nhân sanh Tánh,
Tánh Mạng đồng hiệp chánh linh căn;
Linh căn muôn vẻ sáng ngần,
Khí Thiên trụ lập, chủ phần nguyên hanh.
Lứa thành niên thuận hành biến thể,
Chuỗi mộng trần nặng kế mưu sanh;
Lý chân chẳng biết học hành,
Chẳng phân hư thiệt tâm manh ngoại trì.
Tâm thất chánh, Tánh tùy tâm sử,
Tánh tâm đồng, thọ dự muôn phương;
Âm thần dẫn lối đưa đường,
Sắc, tài, danh, lợi tổn thương đức hiền.
Tâm tư dục đảo huyền cuộc sống,
Muôn nghiệp trần tự động khởi đoan;
Tâm sanh Tánh Mạng dấy loàn,
Theo chiều huyền hóa vào đàng đọa sa.
Một biến thái hỏa tà bừng cháy,
Tập Tánh truyền lần dấy tiêu hao;
Tục đoàn lục thất lộng trào,
Thuận hành sanh hóa biết bao cho vừa.
Sơ niệm khởi tiếp thừa vạn niệm,
Niệm niệm sanh loạn chiếm chân tâm;
Lần hồi Tánh Mạng toàn âm,
Linh quang mờ tối đọa trầm cảnh mê.
Ngày nhặt thúc đi về bóng xế,
Tuổi sống đời tính kể bao niên;
Trực nhìn Tánh Mạng không yên,
Tánh tham si muội, Mạng nguyên khô càn.
Hồi tưởng giấc kê vàng mộng điệp,
Nợ gia thân thừa tiếp kế truyền;
Ô hay! cho cái nghiệp duyên,
Là then đóng mở cơ huyền ảo minh.
Cuộc sanh tử trần tình giả hiệp,
Cửa tử sanh lịch kiếp trả vay;
Có vay, có trả bao ngày,
Siêu sanh liễu tử mấy ai tinh tường.
Tu luyện Đạo là phương giải thoát,
Là diệu cơ chuyển đạt phục nguơn;
Là cơ Tánh Mạng thuần chơn,
Song tu diệu hiệp nhị huờn nhứt gia.
Nay trường Đạo kỳ ba điểm hóa,
Máy Kiền Khôn mở khóa đưa đường;
Tôn Sư trách nhiệm đề cương,
Triển khai Tánh Mạng lập chương trình hành.
Công phu kỹ lưu thanh khử trược,
Đoạn niệm trần tâm được an nhiên;
Khí Thần hồi phục bổn nguyên,
Tánh chân thuần hóa, Mạng kiên cố thường.
Đạo Mạng tu dẫn đường Thánh Đức,
Là cội nguồn sanh lực Tiên Thiên;
Là cơ bí pháp chân truyền,
Phục căn vô lậu, chiết điền Khảm Ly.
Chân Tánh Mạng hiệp quy Chân Đạo,
Chân Đạo thành là tạo nên công;
Khí Thần ngưng tụ bên trong,
Diệu nhiên dung hóa, huyền đồng cơ trung.
Ấy là Tánh, Mạng khai thông.
THI
Tánh Mạng song tu khó biết thay,
Biết chăng đi nữa cũng chờ ngày;
Dương tiêu, âm trưởng, thân tâm phá,
Mãi mãi luân hồi trả với vay.
THI
Vay trả, trả vay cái nghiệp trần,
Suốt đời chồng chất nợ thêm cân;
Bởi đem Tánh, Mạng vào màng ảo,
Sớm định phương tu phục thể chân.

Đề tài Tánh Mạng Song Tu đến đây đã hết.
Sau 20 phút sẽ tái cầu Huệ Tịnh chấp cơ, Tôn Sư ban ân chung.

Thăng.

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *