Tìm hiểu về pháp môn Công Phu – Hồi quang phản chiếu

HỒI QUANG PHẢN CHIẾU
NGÂN HOA ĐÀN, TÝ THỜI 18-4- NĂM ĐẠO THỨ 33 (MẬU TUẤT)
THI
CHÍ tâm xây dựng đạo kỳ ba,
ĐỨC trọng qui nguyên Thống nhứt hòa,
ĐẠI chí lo tầm đại học khánh,
THÁNH tâm đắc lộ hưởng liên hoa.

Ta CHÍ ĐỨC ĐẠI THÁNH chào mừng Thiên mạng đàn trung lưỡng phái, Ta vừa vưng lịnh phán lai đàn để báo tin, vậy chư Thiên mạng thành tâm tiếp giá. Ta chào xin lui.

TIẾP ĐIỂN
THI
THÁI cực vần xoay chuyển thế gian,
THƯỢNG thừa thoàn định đắc minh quang;
ĐẠO tâm bốn buổi lo bồi bổ,
TỔ chuyển huyền cơ đắc vị nhàn.

Đại Lão Thượng Tôn chào mừng các môn sanh lưỡng phái.

THI
Môn sanh trường tịnh hưởng ân phong,
Ráng chí rồi đây hưởng cảnh bồng;
Bốn buổi suy tầm tu tánh mạng,
Tu bồi đủ quả đã dày công.
HỰU
Công phu công quả với công trình,
Lập hạnh trau dồi để sử xinh;
Mò ngọc bể sâu soi đáy nước,
Nhọc nhằn chớ nệ gắng tâm gìn.
HỰU
Gìn đặng tánh không mới đẹp mà,
Đắc truyền bác giái chứng Thiên la;
Công dày thành tựu dung tu pháp,
Đốn tuyệt ý tâm lóng bạch sa.

Giờ đây Thượng Tôn lâm đàn chứng lời tâm nguyện mà các con trong trường tu tịnh, đã từ lâu trong lời chỉ giáo chơn cơ cho các môn sanh hầu có học lần phần kém khuyết của mỗi mỗi.

Nầy các môn sanh chỗ chơn pháp đắc thành do các môn sanh nào tẩy tâm trích lự, một mảy vọng tâm không còn, thì sự huyền vi sẽ ứng lộ, bởi do chỗ các môn sanh tuy đã dày công mà sự kinh nghiệm theo phương châm để đi theo đúng với tiếng gọi của Thiêng liêng chỉ phán, nhưng cũng có một đôi phần chưa am hiểu chỗ luyện kỷ trúc cơ, vậy theo môn sanh nam nữ, cách luyện kỷ thời tý phải làm? Bạch Thượng Tôn nghe.

HUỆ HƯƠNG bạch: về luyện kỷ thời tý phải phi tử phi sanh để tiếp được điển Thiên giữa giờ tý.

Còn môn sanh nào bạch?

CHƠN TÂM bạch: ……………………………..

Thượng Tôn phán: tuy các môn sanh trọn thật phi tử phi sanh vạn duyên đốn tuyệt nhưng sự chế luyện phải có độ số cùng am hiểu nơi nào mới đặng. Về phần luyện kỷ thời tý hồi quang phản chiếu, soi tâm ý thủ Huỳnh đình, Huỳnh đình ở đâu?

HUỆ HƯƠNG bạch: nơi sủng ngực.

Thượng Tôn phán: Huỳnh đình dưới tâm trên tỳ, mà chờ cho dương sanh đặng lấy thuốc, về phần trúc cơ thì bước đầu sơ khởi phải hồi quang phản chiếu, Nhãn thủ thận đường, về thể khí ở nơi đâu thì tinh khí gom về nơi ấy, hễ lửa đốt thì nước hóa ra hơi, lấy hơi mà làm thuốc, cũng như luyện tinh hóa khí. Tóm lại lấy Càn Khôn giao cảm tương hiệp, Càn hãm Khôn Khôn hóa Càn, Khảm hãm Ly Ly hóa Khôn.

Về phần luyện kỷ trúc cơ thể thuận hành thì hóa ra chuyển sanh mãi mãi, còn nghịch hành thì hóa thành tiên quả. Bởi có câu “Dục cấu nghịch hành sanh Tiên. Dục cấu thuận hành hóa ra phàm phu tục tánh”

BÀI
Đường Chơn Đạo thậm thâm vô sắc,
Kẻ thật hành mới đắc huyền linh;
Có không, không có lộ hình,
Tùy theo âm đức khí tinh đủ đầy.
Người học Đạo nghe đây Lão để,
Tánh mạng song tròn thế độ đời;
Luyện hồn chế phách như chơi,
Có đâu mà lại người đời nhọc công.
Do chỗ thật tâm không thanh có,
Chỗ thần tinh là ngõ tử sanh;
Nếu không trọng giữ nguơn tinh,
Chảy tràn ắt khỏi khổ hình mòn hơi.
Các môn sanh trong thời tu tịnh,
Trước suy tầm khước bịnh lấy thân;
Vạn duyên phải sạch mộng trần,
Có gì lo liệu nhọc thân đó à.
Ngồi luyện kỷ xem qua lời dạy,
Phải chỉ chăm chỗ sái nên chừa;
Trì tâm tánh hạnh sớm trưa,
Buộc tâm ý mã đón ngừa bầy trâu.
Giờ Tý phải song mâu tâm chiếu,
Ý Huỳnh đình nương níu chớ lơi;
Đợi giờ hái thuốc yên nơi,
Hồi quang phản chiếu nhãn thời thận môn.
Nên chăm chú bảo tồn chơn thủy,
Lấy vô hỏa mà tự chế vào;
Khảm Ly chiết bổ tiêu giao,
Càn Khôn giao cấu một màu luyện phanh.
Về thần công y hành lấy thuốc,
Kẻo già non mà buộc ý vào;
Xem chừng phẳng lặng chiêm bao,
Dương sanh cử động lo trau vận hành.
Phải đại định cọp rình mồi béo,
Tâm lặng trang mềm dẻo ngóng trông;
Đợi khi cọp hóa thành rồng,
Chơn tâm ý định thần công chuyển vần.
Hễ đắc dược thì thân khoan khoái,
Tứ chi đều nhàn toại châu lưu;
Từ từ chăm chỉ cần cù,
Hoán thông huyệt khí u du mới thành.
Thần công rút dương sanh đắc dược,
Hễ trúng y thì được hết dương;
 Đó là ứng vật chơn thường,
Đừng lòng vọng móng phải vương giả đò.
Trẻ đắc pháp kim ô lộ vẻ,
Nê huờn cung san sẻ mát êm;
Tai nghe tiếng sáo bên thềm,
Ngửi mùi bát ngát như chêm hoa màu.
Tân dịch đặng ngọt ngào là phải,
Mấy món trên không lại chưa rồi;
Ráng hành cho trúng thứ ngôi,
Trên đầu có Lão điểm bồi môn sanh.
Bởi các trò hà phanh chưa đúng,
Trò thì còn thực dụng quá nhiều;
Làm cho bộ máy lâu tiêu,
Trẻ thì lại ít không đều sớm trưa.
Thêm một nổi không vừa ý muốn,
Cái xấu còn lôi cuốn bên trong;
Người thì trống rỗng tâm không,
Lại hao tân dịch mới hòng khổ cho.
Người không hiểu rình mò là phải,
Kẻ hiểu rồi sao lại còn làm;
Ngồi lì chờ đón Lão đam;
Đừng xây đừng chuyển đổi phàm ra Tiên.
Nếu chẳng hiểu hậu tiền cung huyệt,
Thì uổng công thời tiết chyển xây;
Muốn cho đạo đức đủ đầy,
Người tu hành tịnh khỏa khây ít nhiều.
Về các trò làm phiêu luyện kỷ,
Nữ cùng nam đắc vị vào trường;
Nay đây Lão chấm danh hương,
Trong kỳ đại định thuần dương đủ đầy.
Kỳ đại định vẹt mây vén ngút,
Để các trò tầm đục lóng trong;
Có vầy mới thật dày công,
Có vầy mới đặng ân hồng Lão ban.
Trong trường tịnh còn sang đôi nhựt,
Nhưng điểm rồi chỗ nhứt đặng thành;
Nên chi hạ lịnh Tam Thanh,
Môn sanh nam nữ được hành đôi hôm.
Dự kỳ hội bảo tồn chơn pháp,
Hầu đánh tan bức nạp không hình;
Bấy lâu mượn tướng làm kinh,
Không thành cũng tại chưa tình thế thôi.
Trong đàn nội khúc nôi Lão để,
Trò nguyện cầu tìm kế giải nguy;
Từ đây chỉ rõ vậy thì,
Gắng công lập quả được y vui vầy.
Trò nào có tâm khuây vọng, cảm,
Khá suy tầm phá đám mây mờ;
Rồi đây sẽ rõ tri cơ,
Công dày đặng hưởng trong giờ cận khai.

Đàn nay Lão chấm công chung cả nam lẫn nữ trường tịnh đã đôi ba bá, nhưng vì phần bá nầy các môn sanh cũng có phần tiến lắm và được đôi chút am hiểu chơn cơ. Vậy trường tịnh chưa đến ngày mãn, song Lão muốn cho các môn sanh về dự đại hội là phần phục vụ nhơn sanh Thống nhứt lập quả. Còn phần bảo dưỡng của mỗi môn sanh là phần cá nhơn hưởng thọ vị quả đắc thành, thì cũng nên dung hòa để trau dồi phần công đức lớn.

THIÊN LƯƠNG TINH bạch cách khước bịnh…

BÀI
Chữ khước bịnh như vầy khá hiểu,
Ví tạng tỳ bức níu quặn đau;
Chơn tâm đại định soi vào,
Ý đem dẫn ý dồi trau từ từ.
Xuống lưỡng túc con ngươi dẫn dắt,
Giáp mối cùng khỏi mắc bịnh ni;
Nếu tâm chơn thật kỉnh vì,
Thi hành đắc pháp dược y Tiên thành.

TÁNG MÔN TINH ………. Xin thuốc chữa mắt.
Muốn tìm nhãn dược y khoa, chỉ có tâm thành hồi quang nội chiếu, nếu trúng theo phương pháp. Nên hiểu. Nhưng phận môn sanh đó cũng là một phần đầy đủ với số lượng thâm niên. Vậy môn sanh cố ráng làm tròn theo phần chỉ phán thì sẽ tự giảm, nếu môn sanh thật hành đúng với lời chỉ phán.

NGÂM
Chấm công nam nữ tịnh trường,
Ráng lo suy nghiệm tìm phương học hành.
Cho thông hai chữ hà phanh,
Mới là đắc pháp trường sanh siêu phàm.
Giã từ đàn nội nữ nam,
Thanh Thiên Lão ngự kẻ phàm ráng tu.
THĂNG
(Trích Thánh Giáo Chơn Đạo quyển 3 của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhứt.)

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *